Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності
Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюється з метою визначення пра­вильності її складання згідно із встановленими правилами веден­ня бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Проте, в аудиторській діяльності існує тенденція до збільшен­ня в загальному обсязі виконаних робіт питомої ваги інших ауди­торських послуг, зокрема, консультування у сфері управління та оподаткування. Досвід аудиторської діяльності в Україні засвід­чує, що, крім аудиту фінансової звітності, аудиторські послуги пе­реважно стосуються ведення обліку та складання звітності, на­дання аналітичних і консультаційних послуг, експертної діяль­ності (рис. 4.1).

Розглянемо суть окремих видів аудиторських послуг.

У сфері обліку аудиторські фірми пропонують такі послуги, як постановка і постійне ведення бухгалтерського обліку, скла­дання звітності та її трансформування згідно з міжнародними стан­дартами, відновлення бухгалтерського обліку і впровадження його прогресивних форм, удосконалення облікової системи.

Постановка бухгалтерського обліку охоплює такі завдання, як визначення довготермінової облікової політики, вибір форми бухгалтерського обліку, підбір комплексу технічних засобів, фор­мування структури бухгалтерської служби, розробку графіка до­кументообігу і посадових інструкцій для бухгалтерського персона­лу тощо.

 


Для ведення обліку аудиторська фірма розробляє для замовника облікову політику, формує робочий план рахунків бухгалтерського обліку, перелік субрахунків, склад аналітичних рахунків і регіст­рів, рекомендує форму обліку.

До обов'язків замовника належить своєчасне подання первин­них документів. Усі інші функції (доставлення в аудиторську фірму первинних документів, забезпечення їх збереження, обробки, ве­дення регістрів аналітичного і синтетичного обліку, повернення первинних документів і складених регістрів замовнику) виконує аудиторська фірма. Ведення обліку аудиторською фірмою часто супроводжується і складанням звітності. Тобто в цьому випадку звітність складається на основі регістрів обліку, які формуються аудиторською фірмою. Але це може виступати і як окремий вид аудиторських послуг, коли звітність складається на основі регі­стрів, наданих замовником.

Відновлення бухгалтерського обліку здійснюється за певний пе­ріод і має разовий характер. Запорукою якісного виконання цієї послуги є надання замовником усіх первинних та інших необхідних документів.

Удосконалення облікової системи здійснюється через впрова­дження автоматизованих форм обліку, коригування облікової по­літики. Автоматизація бухгалтерського обліку — один із перспек­тивних напрямів діяльності аудиторських фірм, що передбачає ви­бір пакету прикладних програм на ринку програмних засобів; його адаптацію з урахуванням специфіки діяльності замовника, розроб­ку оригінальних прикладних програм автоматизації обліку і їх впро­вадження.Важливою сферою діяльності аудиторів є здійснення аналізу фі­нансово-господарської діяльності підприємств із метою прогнозу­вання ефективності їх розвитку, прийняття оперативних управ­лінських рішень і розробки різних рекомендацій, програм (скла­дання бізнес-планів, прогнозів, проектів облікової політики тощо). Обсяг аналітичних робіт визначається завданням замовника.

Діяльність перших аудиторських фірм в Україні полягала у на­данні консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткуван­ня, господарського законодавства. Сьогодні інформаційно-кон­сультаційне обслуговування підприємств охоплює широкий спектр аудиторських послуг.

Розрізняють разові та постійні консультації. Стосовно разових консультацій укладаються окремі договори, оплата здійснюється згідно з обсягом і складністю виконаної роботи. Постійне консу­льтаційне обслуговування відбувається на основі довгострокових, зазвичай річних договорів і практично становить найефективні­шу форму консультаційної діяльності. Постійне консультування передбачає, крім роз'яснень складних облікових, фінансових і правових питань, безперервний контроль стану обліку і звітності, роз­рахунків за обов'язковими платежами, а також забезпечення підприємства-замовника пакетами останніх законодавчих і норматив­них актів, що регламентують виробничо-господарську діяльність. Практичним результатом постійного консультаційного обслугову­вання для підприємства-замовника є: зменшення помилок, які виявляються під час наступних аудиторських і податкових переві­рок; можливість максимального використання легальних мето­дів мінімізації податків і інших обов'язкових платежів. Невід'єм­на частина постійного консультаційного обслуговування підпри­ємств — проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу.Працівники аудиторської фірми у визначений термін підбира­ють і готують для бухгалтерії підприємства штат працівників, по­чинаючи з бухгалтерів окремих ділянок обліку (автоматизованих робочих місць) і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим директором. Інші види цих послуг — навчання бухгалтерського обліку на ПЕОМ, підготовка спеціалістів до складання іспитів для отримання аудиторського сертифіката.

Інформаційне обслуговування підприємств передбачає опти­мальний підбір довідкової літератури.

Перспективний напрям аудиторських послуг — підготовка до­кументів, що регламентують господарську діяльність підприємств: положення про оплату праці, колективних договорів, договорів господарської діяльності, контрактів, трудових угод тощо.

Експертну оцінку вартості об'єктів приватизації аудитори вико­нують за спеціальними угодами з державними органами приватизації. Різновидом експертної діяльності аудиторських фірм є експертиза інвестиційних проектів: системне дослідження ефек­тивності вкладення капіталу в майбутню підприємницьку діяль­ність, що сприяє запобіганню втрат капіталу інвесторами. Ауди­тори також здійснюють експертизи виконання фінансово-право­вих аспектів укладених господарських угод, дають експертну оцінку перспективної інформації бізнес-планів, а в окремих ви­падках оцінюють ефективність облікової політики підприємства, форми бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю тощо.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал