Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контроль якості аудиторських послуг
Аудиторська фірма зобов'язана дотримуватися політики і проце­дур контролю якості аудиторських робіт, які гарантують, що всі аудиторські перевірки проводяться згідно з Міжнародними стан­дартами аудиту та Законом України "Про аудиторську діяль­ність".

Зміст, терміни і обсяг аудиторських процедур та політики ауди­торської фірми щодо контролю якості залежать від таких факторів, як розміри і характер діяльності аудиторської фірми, її дислокації, рівня організації перевірки і відповідних суджень про собівартість такого контролю.

Мета політики контролю якості аудиторських робіт повинна скла­датися з таких чинників:

Професійні вимоги — співробітники аудиторської фірми повинні дотримуватися принципів незалежності, чесності, об'єктивності, кон­фіденційності та професійної поведінки.

Компетентність — аудиторську фірму слід комплектувати пер­соналом, який досягнув певного рівня професійної кваліфікації та компетенції і який виконує з необхідною ретельністю норми, не­обхідні для виконання його професійних обов’язків.

Призначення на проведення аудиту — проведення аудиту необ­хідно доручати працівникам аудиторської фірми, які мають пев­ний досвід роботи і рівень професійної підготовки, необхідної за конкретних обставин.

Розподіл обов'язків — потрібен належний рівень керівництва, контролю та аналізу роботи на всіх ділянках для забезпечення до­статньої гарантії того, що робота, яка виконується, відповідає нор­мативам якості.

Отримання консультацій, пов'язаних із аудитом — у разі необ­хідності аудитор повинен звертатися за консультацією до представ­ників інших, не аудиторських, професій, як тих, які працюють в аудиторській фірмі, так і до спеціалістів інших підприємств.

Залучення і утримання клієнтів — необхідне проведення аналі­тичної роботи, що полягає в оцінці репутації ймовірних чи існую­чих клієнтів. При вирішенні питання про початок роботи з клієнтом або продовження співробітництва зі старим клієнтом необхідно бу­дувати свої господарські відносини на засадах незалежності ауди­торської фірми, її спроможності правильно надати послугу і впев­нитися у чесності та порядності керівництва клієнта.

Гнучкість політики — адекватність і ефективність внутрішньої політики і процедур контролю якості робіт необхідно постійно пе­реглядати.

Про загальну політику і процедури контролю якості необхідно повідомляти співробітників фірми, настільки, наскільки це необхід­но для забезпечення обґрунтованої гарантії того, що політика і процедури контролю якості розуміються і використовуються співробітниками правильно.

Аудитор повинен використовувати тільки такі процедури та політику контролю, які разом з процедурами і політикою конт­ролю якості аудиту відповідають завданням конкретної аудитор­ської перевірки.Аудиторам, співробітникам з керівними функціями необхідно постійно контролювати дотримання професійної компетенції аси­стентів, які безпосередньо виконують доручену їм роботу, визначаючи окремо для кожного асистента коло його обов'язків і пи­тань, контролюючи та аналізуючи його діяльність.

Аудитор має здійснювати відповідне керівництво асистентами аудиторів, яким доручається виконання аудиторських робіт.

Асистентів необхідно поінформувати про їх відповідальність і мету процедур перевірки, котрі вони повинні виконати, а також про характер діяльності підприємства і можливі проблеми з пи­тань бухгалтерського обліку й аудиту, котрі, в свою чергу, можуть мати вплив на характер, терміни і обсяг аудиторських процедур.

Підготовка програми, загального плану аудиту, визначен­ня термінів проведення перевірки є важливим інструментом ке­рування процесом аудиту.

На аудиторів і співробітників аудиторської фірми, які викону­ють контролюючі функції, під час проведення аудиту поклада­ються наступні обов'язки:

— здійснювання контролю за процесом роботи для визначення того, що:

—асистенти мають необхідні знання і компетентність для на­лежного виконання отриманих ними завдань; асистенти розуміють завдання керівництва фірми стосовно порядку проведення ауди­торської перевірки;

—робота виконується згідно з загальним аудиторським планом і програмою перевірки;

—володіти інформацією щодо всіх важливих справ з питань ведення бухгалтерського обліку і порядку проведення аудиту, які виникають під час проведення аудиту, оцінити їх значущість і, коли потрібно, змінити план і програму аудиту;—вирішувати спірні питання в професійних дискусіях співро­бітників фірми, організовуючи відповідні консультації для них.

Виконану кожним аудитором, а також кожним асистентом роботу слід контролювати аудитором вищої компетенції, у крайньому випадку, рівної компетенції, для встановлення фактів, які під­тверджують, що:

—робота здійснена згідно з програмою аудиту; виконана робо­та і отримані результати оформлені відповідним чином;

—всі суттєві питання аудиторської перевірки вирішені й відображені в аудиторському висновку;

— завдання аналітичних процедур виконані;

— зроблені висновки, обґрунтовані результатами виконаних робіт, і підтверджують твердження аудиторського висновку.

Необхідно своєчасно аналізувати такі питання:

—загальний план і програму аудиту;

— оцінку ризику невідповідності системи внутрішнього конт­ролю, враховуючи результати тестів якості внутрішнього контро­лю на підприємстві й пов'язані з цими питаннями зміни, додат­ково внесені в загальний план аудиту і програму аудиту;

—документацію з аудиторських доказів, складену за резуль­татами аудиторських висновків і процедур на суттєвість, включно з результатами отриманих консультацій;

—фінансову звітність підприємства, зауваження аудитора до неї і запропонований аудиторський звіт.

Під час контрольної перевірки якості проведеного аудиту слід впевнитися, чи всі поставлені завдання виконано. Можа передба­чити також, особливо у разі проведення великої комплексної аудиторської перевірки, залучення до такої перевірки працівників аудиторської фірми, які не брали участі в аудиті і які проведуть певні додаткові процедури до часу надання клієнтові аудиторсько­го звіту.

Питання для самоконтролю

1.Види аудиторських послуг.

2.Консультації. Бізнес-планування.

3.Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності.

4.Аудиторські послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

5.Охарактеризуйте об’єкти організації аудиторських послуг.

6.Охарактеризуйте звітність аудитора про надані аудиторські послуги.

7.Назвати порядок, форми та строки подання звіт­ності, що складається та подається підприємст­вом за нарахованими податками і платежами.

8.В якому журналі відображається сплата податків та платежів підприємством?

9. Наведіть основні характеристики системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

Література: 2, 3, 12, 25, 29-36, 40, 48, 50, 52, 54-58.


Тема 5


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал