Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реалізація результатів внутрішнього аудиту
При узагальненні результатів внутрішнього аудиту і складанні аудиторського звіту з питань, пов'язаних із підтвердженням фінансових прогнозів та проектів, важливе значення має поняття суттєвості. Основна проблема тлумачення суттєвості полягає у ви­значенні тієї межі, яка має розділяти суттєві і несуттєві помилки (випадки шахрайства). Визначення величини суттєвості залежить від виду того чи іншого відхилення, виявленого аудиторами. За­стосовуються кількісні (абсолютні і відносні) та якісні (нормативні та експертні) оцінки.

Розглядаючи питання аудиторського звіту як підсумкового документа за наслідками аудиту, під поняттям "аудиторський звіт" доцільно розуміти будь-які офіційні документи за наслідка­ми аудиту, які передаються керівництву підприємства і містять інформацію щодо результатів проведеної перевірки.

Завершальний звіт аудитора повинен вказувати на реальні пере­ваги, отримані внаслідок змін, давати керівництву підприємства рекомендації про те, що потрібно зробити або чого слід уникати в майбутньому. Добрий звіт аудитора повинен стати для адміні­страції підприємства керівництвом для подальшого розвитку підприємства.

Узагальнення результатів внутрішнього аудиту вміщує ряд методичних прийомів групування і систематизації його резуль­татів, необхідних для прийняття рішень до усунення виявлених недоліків у діяльності підприємства і профілактики правопору­шень. Однорідні недоліки узагальнюють у таблицях, схемах, ві­домостях, в актах аудиторського контролю тощо.

Такі заходи допомагають внутрішньому аудитору глибше вник­нути у причини недоліків і порекомендувати керівництву підпри­ємства прийняти більш обґрунтовані рішення за результатами аудиту.

Своєчасне прийняття рішень щодо усунення недоліків, вияв­лених аудитом, які стосуються неповної і несвоєчасної сплати по­датків до бюджету, звільняє від сплати штрафних санкцій, накла­дених податковими органами. Тому керівництво підприємства за­цікавлене в отриманні аудиторських послуг, які запобігали б недолікам у фінансово-господарській діяльності.

При узагальненні доказів важливою процедурою, яку здійснює внутрішній аудит, є вилучення оригіналів документів з поточно­го архіву підприємства, яке контролюють. Аудитор вилучає доку­менти на підставі постанови правоохоронних органів і замість оригі­налу у справах підприємства залишають копії вилучених документів, що оформляється спеціальним актом, складеним за участю керів­ника і головного бухгалтера підприємства і понятих, які не ма­ють відношення до проведення внутрішнього аудиту. Додатком до акту може бути реєстр вилучених оригіналів документів. Під час виконання слідчо-юридичних процедур обґрунтовують судо­во-арбітражні позови на відшкодування збитків, заподіяних під­приємству, яке перевіряли внутрішні аудитори. Аудиторський звіт містить ряд розділів, які розкривають необхідну інформацію і надають рекомендації керівництву підприємства щодо шляхів виходу з цієї ситуації. Звіт перевіряється та затверджується ке­рівником служби внутрішнього аудиту і направляється особам, які вживатимуть відповідних заходів щодо об'єкта перевірки. Звіт обговорюється з керівництвом підприємства, де проводиться внут­рішній аудит.Внутрішній аудитор готує коментарі про виявлені недоліки і вносить пропозиції щодо їх усунення і покращення фінансово-господарської діяльності підприємства. Оригінал цього документа зберігається у відділі внутрішнього аудиту (аудитора), а копія пе­редається керівнику підприємства (підрозділу), в якому прово­дився аудит.

За результатами перевірки окремих господарських операцій (наприклад, каси і касових операцій) проводиться бесіда з поса­довими особами підприємства і касиром, відповідальним за збе­реження цінностей, обговорюються виявлені недоліки та заходи щодо їх усунення. Після цього аудитор складає відповідний розділ аудиторського звіту.

За результатами перевірки фінансового стану підприємства в аудиторському звіті додається обґрунтований аналіз ефектив­ності фінансової діяльності в поточному періоді і ступінь викори­стання раніше наданих аудитором пропозицій щодо підвищення рівня прибутковості.

Керівництво підприємства може доручити внутрішньому ауди­тору провести аналіз та з'ясувати причини фінансових трудно­щів. Але це не означає, що внутрішній аудитор повинен викону­вати поточну аналітичну роботу, яку здійснює відповідний під­розділ підприємства. Завдання внутрішнього аудитора полягає лише у тому, щоби допомогти відповідній службі підприємства у випадку виникнення певних проблем.Обґрунтований стратегічний план та дієвий контроль за його виконанням з боку функціональних підрозділів та внутрішнього аудиту є запорукою успішного і динамічного розвитку підприємства в майбутньому.

За результатами внутрішнього аудиту керівництво підприємства за участю трудового колективу розробляє заходи щодо лік­відації і запобігання повторення недоліків у своїй подальшій діяльності і організовує контроль за виконанням цих заходів. За кожним випадком нестачі коштів чи матеріальних цінностей керівництвом підприємства подаються позивні вимоги про від­шкодування збитку відповідно правоохоронним органам чи в ар­бітраж.

Таким чином внутрішній аудит активно впливає на виявлен­ня негативних явищ у діяльності підприємства, встановлення їх причин і сприяє профілактиці недоліків і зловживань у підприєм­ницькій діяльності суб'єктів господарювання.

 

Питання для самоконтролю

1. Суть, мета і завдання внутрішнього аудиту.

2. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішньогосподарського контролю.

3. Об’єкти внутрішнього аудиту та їх характеристика.

4. Особливості формування методології внутрішнього аудиту.

5. Принципи внутрішнього аудиту.

6. Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту.

7. Організація процесу внутрішнього аудиту.

8. Організація апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів.

9. Реалізація результатів внутрішнього аудиту.

10. Зміст і структура Положення про службу внутрішнього аудиту підприємства.

 

Література: 3, 6, 7, 12, 25, 28-36, 40, 42, 46, 47,48, 50, 54-58.


Тема 6

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

План

6.1. Програмне забезпечення для аудитора

6.2. Автоматизовані програми із ведення бухгалтерії

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал