Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Забезпечення аудиторських фірм
Для досягнення високої якості послуг аудиторські служби по­винні мати певне забезпечення, яке можна поділити на такі види: забезпечення трудовими ресурсами, інформаційне, технічне, нор­мативно-правове, методичне, методологічне, забезпечення комп'ю­терними засобами.

Забезпечення трудовими ресурсами - без висококваліфікова­них, досвідчених, ерудованих та компетентних аудиторів не може бути мови щодо фахового рівня послуг. Завдання постійної наяв­ності в штаті аудиторської фірми кваліфікованого персоналу ви­конується шляхом підготовки персональних службових інструк­цій обов'язків для кожного співробітника, а також шляхом залучен­ня нових співробітників, кваліфікованих спеціалістів. На фірмах необхідно:

—встановлювати кількісний склад залучення До роботи нових співробітників на поточний рік, який розробляється з ураху­ванням наявних клієнтів, сподіваного росту кількості клієнтів і їх втрат;

—складати програму досягнення завдань найму, яка передба­чає: встановлення джерел отримання потенційних співробітників; методи перших співбесід з ними; методи відбору потенційних співробітників аудиторської фірми з числа претендентів; методи
залучення для роботи потенційних співробітників і інформування їх про діяльність аудиторської фірми;

— застосовувати методи оцінки і відбору потенційних співро­бітників для розширення пропозицій щодо найму, що складається з інформування осіб, які беруть участь у найманні на роботу, про вимоги фірми і умови найму; покладання відповідальності за прий­няття рішень стосовно найму співробітників та осіб, які мають на це особисті повноваження; здійснення керівництвом програми ефективного використання робочої сили аудиторської фірми.

Інформаційне забезпечення — для проведення аудиторської пе­ревірки необхідна всебічна та об'єктивна інформація. Такою інфор­мацією є: установча документація; регістри бухгалтерського обліку та звітність; інші документи і матеріали, які підтверджують право на здійснення операцій і підтверджують факт їх здійснення.

Сутність технічного забезпечення полягає в тому, щоб аудитор­ські фірми були забезпечені оргтехнікою.

Нормативно-правове забезпечення передбачає наявність зако­нів, положень, інструкцій, декретів та інших документів, у яких регламентовані права, обов'язки, відповідальність аудиторських служб, взаємовідносини між юридичними, фізичними особами, із держав­ними органами, бюджетними фондами та інше.

Методичне забезпечення — визначає правила функціонування аудиторських служб, порядок виконання операцій і процедур ауди­торської діяльності. Воно носить загальний характер, його прин­ципи повинні бути обов'язковими до виконання.Методологічне забезпечення — у ст. 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" передбачено, що аудиторські служби ма­ють право самостійно обирати форми та методи аудиту, розробля­ти методику та техніку аудиту.

Забезпечення комп'ютерними засобами — спеціальне технічне, математичне, програмне та інформаційне забезпечення, призначене для здійснення процедур зовнішнього контролю в умовах ручної обробки інформації та в середовищі електронної обробки даних. Такий вид забезпечення є універсальним інструментарієм ауди­торів, який вони використовують залежно від стану і характери­стик конкретних об'єктів аудиту, та передбачає наявність програм ЕОМ, інструкцій щодо експлуатації машини, обслуговуючого персоналу та, власне, саму техніку.

Робота зовнішніх аудиторських служб повинна належним чи­ном організовуватись і для ефективної діяльності мати усі види забезпечення.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал