Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

План

3.1. Користувачі фінансової звітності та графік виконання аудиторських перевірок

3.2. Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення

3.3. Організація аудиту фінансової звітності

Користувачі фінансової звітності та графік виконання аудиторських перевірок

В умовах ринкових відносин окремі підприємства і фірми ви­ступають незалежними виробниками продукції, проте фінансові результати їх господарської діяльності цікавлять широкі кола ко­ристувачів інформації. Серед користувачів фінансової звітності можна, насамперед, вказати власників, адміністрацію і працівників підприємства, постачальників, покупців, інвесторів, банки, страхові компанії, податкові інспекції, органи Пенсійного фонду, органи сприяння зайнятості населення та страхування. Користувачі ін­формації зацікавлені в достовірності даних щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства. Оскільки інтереси зазначе­них груп споживачів часто не збігаються, виникає об'єктивна по­треба в оцінці та підтвердженні достовірності звітних даних. Таке підтвердження фінансової звітності дає незалежний експерт-аудитор або аудиторська фірма. Тому користувачі інформації (замов­ники) звертаються до аудиторів (аудиторських фірм) з метою здійс­нення аудиту.

Кожне суспільне явище функціонує раціонально за умови його впорядкованої організації. Процес здійснення аудиту повинен бути чітко і розумно організований для досягнення якомога біль­ших результатів.

Зміст терміну "організація" походить від латинського "organiso", що в перекладі означає "влаштовувати", "впорядковувати". Організація — це сукупність прийомів чи дій, які впливають на утворення і вдосконалення взаємозв'язку між окремими частина­ми цілого (системи). Це стосується і організації проведення ауди­ту, де його окремими діями є послідовні етапи організаційних моментів аудиторського процесу, дії клієнтів-замовників та ауди­торів (аудиторських фірм).

На аудиторських фірмах складають графік аудиторських пере­вірок і послуг, де вказуються підприємства-клієнти, види робіт, виконавці та ін.

Аудиторська фірма_____________________________

Графік виконання аудиторських перевірок та послуг у 200_ році

 

№ з/п Підприємство-клієнт Вид робіт Термін використання Виконавці Форма представлення результатів Отримувач результатів перевірки Контроль виконання

 

Графік сприяє здійсненню контролю за ритмічністю ауди­торської

діяльності фірми.

 Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення

Для здійснення аудиту фінансової звітності аудитор (ауди­торська фірма) повинен отримати від замовника письмове звер­нення, у якому висвітлити мету аудиторської перевірки, масштаб (період перевірки), форму подання звіту перевірки, методи пере­вірки, місце і строки перевірки. Письмове звернення оформляєть­ся у вигляді "Листа-замовлення". Наведемо приклад "Листа-замовлення":

 

 

Керівнику аудиторської фірми Пану (пані)_________________ "__" _____200_р

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ

Шановний пане (пані)________________

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на підприємстві ________________, яка повинна відповідати таким вимогам:

 

1. Масштаб:

— за період з « » р. по « » р.

2. Мета (необхідне підкреслити):

—аудиторська перевірка бухгалтерського та податкового обліку;

—тематична аудиторська перевірка з питання:_____________________

—перевірка відповідності фінансової звітності порядку ведення бухгалтер­ського обліку та представлення звітності згідно з законодавчими та норматив­но-правовими актами України;

—надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фі­нансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів і фондового ринку України (НБУ та інше);

—надання аудиторського висновку з питань повноти формування статут­ного капіталу;

—відновлення бухгалтерського обліку.

3. Форма подання звіту перевірки та висновку (необхідне підкреслити):

— письмова;

— на дискеті.

4.Методи перевірки (необхідне підкреслити): оглядова (експрес), опера­ційна, компіляційна, вибіркова, суцільна, комплексна.5.Місце перевірки (необхідне підкреслити):

—офіс Замовника;

—офіс Виконавця;

—інше.

6. Строк перевірки:

з "_ "_______ р. по " "_______ р.

Керівник________________

Підпис (ПІБ)

Перш ніж погодитися на здійснення аудиту, аудитори повинні здійснити аналіз інформації щодо потенційного клієнта, оскільки за умови особливих обставин ця діяльність може бути ризикова­ною. Крім того, необхідно врахувати спеціальні вимоги до аудито­рів щодо їх незалежності, зважити реальну можливість задоволь­нити потреби замовника.

Підтвердженням згоди аудитора (аудиторської фірми) на здійс­нення аудиту є "Лист-зобов'язання", де вказується згода щодо завдань, масштабу аудиту. Згідно з МСА 210 "Умови завдань з аудиторської перевірки", погодженість сторін необхідно підтвер­дити документально. "Лист-зобов'язання" може містити положен­ня, які стосуються меж відповідальності аудиторської фірми перед клієнтом, форми подання аудиторського звіту (висновку), розці­нок та інших моментів, щодо яких аудиторська фірма вважає за необхідне домовитися до початку перевірки. Наданню "Листа-зобов'язання" може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитори вважають не­обхідним проведення такого обстеження. Керівник аудиторської фірми зобов'язаний проінформувати керівництво замовника про сутність аудиторської перевірки та пов'язаними з нею проблема­ми, а також про відповідальність сторін.

Після обміну інформацією на основі "Листа-замовлення" та "Листа-зобов'язання" замовником та виконавцем складається "Договір на проведення аудиту". Договором є домовленість сторін, спрямо­вана на встановлення, зміну або припинення їх прав та обов'язків. Загальний порядок укладання господарських договорів висвітлено у Господарському кодексі України від 16 січня 2003 р. у главі 20 "Господарські договори", а також Цивільному кодексі України.

Зміст договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, зміни або припинення зобов'язань, як погоджені сто­ронами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови дого­вору згідно з законодавством.

Договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та завіреного печатками.

Крім укладення договору, сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Зміна ціни після укла­дення договору допускається лише у випадках і на умовах, вста­новлених договором або законом. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

В українській практиці укладається договір за нижчевказаною формою:

ДОГОВІР №

на проведення аудиту (надання аудиторських послуг)

м._____ " "" " 200_р

Аудиторська фірма ___________ , яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської

діяльності № (реєстраційний № від р.), виданого Аудиторською палатою України, надалі — "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та_____________________ , надалі "ЗАМОВНИК",

в особі, _____________________________ , що діє на підставі ,

з другого боку, згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", уклали
цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов'язки провести аудиторську перевірку бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Замовника, з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповід­ності чинному законодавству і встановленим нормативам, за період ,.

з "____________ " р.

по " " р.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1.Зберігати конфіденційність і комерційну таємницю щодо наслідків аудиту та діяльності Замовника, утримуватися від прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу, зберігати незалежність і нейтральність до Замовника та його персоналу.

2.1.2.Дотримуватися вимог до якості виконуваної роботи згідно зі стандар­тами та нормами аудиту, законодавчими актами України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку.

2.1.3.Підготувати та надати Замовнику звіт про результати проведеної роботи (аудиторський звіт) та акт прийому-здавання виконаних робіт протягом 3-х днів з моменту закінчення робіт.

2.1.4.Інформувати Замовника у випадку, якщо в процесі роботи виникла така необхідність.

2.1.5.Повідомити Замовника про виявлені помилки у веденні бухгалтерсько­го обліку, вказавши їх у аудиторському звіті.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1.Самостійно обирати форми та методи проведення аудиту згідно з предметом договору та чинним законодавством.

2.2.2.Відмовитися від виконання обов'язків за договором у випадку пору­шення Замовником терміну та порядку розрахунку, передбаченому в п. 5.2 цього договору.

2.2.3.За згодою Замовника надавати на підставі додаткових угод додаткові послуги, не передбачені цим договором.

2.2.4.В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього дого­вору, про що Виконавець письмово попереджає Замовника, якщо звітність.


Замовника, організація та методологія обліку, господарська діяльність не відповідають встановленим правилам, чинному законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

2.3. Замовник зобов'язується:

2.3.1.Надати Виконавцю можливість доступу до буді-яких записів, документації та іншої інформації, яка запрошена в зв'язку з аудитом.

2.3.2.Надавати необхідні пояснення щодо документації, яка перевіряється.

2.3.3.Не забороняти здійснення Виконавцем перевірки будь-якої документації.

2.3.4.Створити всі необхідні умови для повноцінного та якісного виконання
фахівцями виконавця договірних зобов'язань, а саме:

—забезпечувати присутність посадових та матеріально відповідальних осіб
Замовника в процесі проведення перевірки;

—друкувати необхідні аудиторські матеріали;
— надавати приміщення (робочі місця) для фахівців Виконавця, а також місця для збереження документів;

—забезпечувати вільний вхід і вихід з приміщень, які займає Замовник.

 

2.3.5.Не вживати жодних заходів, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора, зміни аудиторського висновку.

2.3.6.Після закінчення роботи підписати акт прийому-здавання виконаних робіт, або дати обґрунтовану відмову.

2.3.7.Своєчасно проводити розрахунки з Виконавцем згідно з умовами,
передбаченими цим договором.

2.4. Замовник має право:

2.4.1.Визначити коло осіб, що мають право ознайомитися з результатами аудиторської перевірки.

2.4.2.На свій ризик не вносити у фінансову звітність і не виконувати інші
письмові рекомендації Виконавця за результатами проведення аудиту.

2.4.3.Погоджувати з Виконавцем можливість участі в роботі внутрішніх та
зовнішніх контролюючих органів, фахівців Виконавця з метою захисту інте­ресів Замовника.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1.Здавання та прийом виконаних аудиторських робіт (надання послуг)
оформлюється актом прийому-здавання виконаних робіт. Акт підписується дво­ма сторонами та є підставою для закінчення дії договору.

3.2. Якщо, на думку Замовника, виконана робота не відповідає умовам договору, або виконана не якісно, то протягом 3-х днів після надання Вико­навцем результатів роботи Замовник повинен надати мотивовану відмову від прийому робіт у формі проекту двостороннього акту з вказівкою необхідних доопрацювань і строків їх виконання. Якщо протягом встановленого терміну Виконавець не отримає підписаного акту прийому-здавання робіт або мотиво­вану відмову, робота вважається прийнятою з виконанням усіх умов договору.

3.3. Прийняття робіт Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру звіту аудитора (позитивний або негативний) за наслідками перевірки його звітності або діяльності Замовника.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Строки виконання робіт в цілому складають . За взаємною згодою сторін термін виконання робіт може бути продовжений.

4.2. Результати виконаної Виконавцем роботи надаються Замовнику протягом днів із дня закінчення роботи.

5. ОПЛАТА РОБІТ І ПОСЛУГ

5.1. За виконання аудиторських робіт Замовник сплачує Виконавцю( ; ) гривень.

5.2.Під виконання робіт, передбачених цим договором, Замовник перераховує Виконавцю аванс у розмірі %. Перерахування суми авансу відбу­вається протягом 3-х (трьох) днів із дня підписання договору.

5.3.У разі виявлення Виконавцем у ході аудиту резервів (переплат і недо­плат) за розрахунками з бюджетом або контрагентами Замовника; резервів використання заборгованості; фактів розкрадання власності Замовника його персоналом та інші резерви, Замовник сплачує Виконавцю % від суми виявлених резервів додатково до суми угоди. Підставою для сплати є розра­хунок економії, погоджений Замовником, та Акт прийому-здавання робіт.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Відповідальність за повноту наданої документації, своєчасність її на­дання, достовірність та правильність заповнення первинної та зведеної бух­галтерської документації, враховуючи форми квартальної та річної бухгалтер­ської звітності, несе Замовник.

6.2.Під час виконання цього договору Виконавець несе відповідальність за якість виконаних робіт, дотримання стандартів і норм аудиту, дотримання термінів виконання робіт. При здаванні результатів роботи з порушенням договірного строку або неналежної якості, Виконавець отримує оплату зі зниж­кою %.

6.3.Якщо контролюючими органами будуть виявлені порушення, що виник­ли внаслідок виконання Замовником рекомендацій Виконавця, Виконавець відшкодовує суму збитків, завданих діями, які будуть визнані як такі, що суперечать законодавству.

6.4. Виконавець звільняється від матеріальної відповідальності, якщо за результатами перевірки сума додаткового доходу та упереджених неви­робничих витрат за виявленими Виконавцем порушеннями та помилками буде перевищувати п'ятикратну вартість послуг, вказану в п. 5.1 цього договору.

До додаткових доходів належать неправильно сплачені податки, збори, штрафи, неустойки, пеня, дебіторська заборгованість та інші кошти, що нале­жать до повернення.

До упереджених невиробничих витрат і збитків належать упередження сплати штрафів, неустойок, пені, інші переплати.

До додаткових доходів, упереджених невиробничих витрат та збитків належать будь-які грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, перерахо­вані в цьому пункті, як отримані так і ті, право на отримання яких має Замов­ник у результаті дій Виконавця.

6.5. У випадку невиконання Замовником грошових зобов'язань за цим до­говором, Замовник сплачує Виконавцю пеню від суми простроченого платежу за кожний день прострочки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1.У зв'язку з сутністю перевірки та інших притаманних аудиту обмежень існує можливість і навіть ймовірність того, що деякі, і навіть суттєві, помилки можуть залишитися невіднайденими.

7.2.Спори, що виникають під час виконання зобов'язань за цим догово­ром, сторони намагаються вирішити способами доарбітражного врегулюван­ня. При неможливості врегулювання розбіжностей зазначеним способом, спір передається на розгляд до арбітражного суду за місцем знаходження Виконавця.

7.3.Цей договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Даний договір діє в період з " " 200_р.

по " " 200_р.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

_____________________________ ________________________________


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал