Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суть та призначення аудиторських послуг
Спираючись на багаторічний досвід, американський Р. Монтгомері та його послідовники дали досить глибоке і повне визначення аудиту: "Аудитом називають системний процес об'єк­тивного збору і оцінки свідоцтв про економічні дії і події з метою визначення ступеня відповідності цих тверджень встановленим критеріям і представлення результатів перевірки зацікавленим користувачам" [4, с. 19].

За Законом України "Про аудиторську діяльність", аудит — це перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законо­давству чи встановленим нормативам.

Аналогічне поняття аудиту дає національний норматив № 1 "Ви­моги національних нормативів аудиту".

Отже, аудит, згідно з національним чинним законодавством, за об'єктом дослідження зводиться до аудиту фінансової звітності, за суб'єктом він може бути тільки зовнішнім, тобто здійснювати­ся незалежним аудитором або аудиторською фірмою на договірній основі.

Договір - це документ, який засвідчує факт досягнення до­мовленості між замовником і виконавцем про проведення ауди­торської перевірки.

Зміст договору на проведення аудиту може бути різним залеж­но від конкретних обставин, проте існує ряд моментів, які у будь-якому випадку повинні знайти відображення у договорі.

Обов'язково у договорі мають бути обумовлені наступні поло­ження:

—мета аудиту;

—масштаб аудиту, враховуючи посилання на чинне і законодавство, нормативи (поняття масштабу аудиту вміщує в себе необ­хідний обсяг і глибину перевірки; склад, кількість, обсяг ауди­торських процедур);

—можливість доступу до будь-яких записів, документацій та іншої інформації, замовленої у зв'язку з аудитом;

—відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряє­ться, за надану аудиторам інформацію (у разі необхідності обу­мовлюється вимога про отримання від керівництва підприємства письмового підтвердження, що стосується наданої інформації);

—умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором;

—вказівка на те, що у зв'язку з рівнем суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть ймо­вірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишитись не знайденими;

—форма, у якій замовникові буде видана інформація про ре­зультати проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої замовнику документації).

Крім того у договір можуть бути внесені такі пункти:—угоди, які стосуються планування аудиту;

—угоди, які стосуються залучення до перевірки інших аудиторів та фахівців інших галузей з деяких аспектів аудиту;

—угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх аудиторів та іншого персоналу клієнта;

—порядок розрахунків за виконання робіт з аудиту;

— будь-які можливості обмеження аудиторського зобов'язання;

— посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом.

У розділі Предмет договору1* вказується назва аудиторської послуги ("проведення аудиту" або "аудиторська перевірка"), мета аудиту і характеризується масштаб аудиту.

У розділі "Зобов'язання сторін" вказується перелік та характе­ристика зобов'язань, які бере на себе кожна зі сторін. При цьому перелік зобов'язань замовника повинен містити такі положення:

—надання аудиторам можливості доступу до будь-яких запи­сів, документації та іншої інформації, яка вимагається у зв'язку аудитом;

—відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора;

—зобов'язання щодо прийому й оплати робіт;

—інші зобов'язання.

У переліку зобов'язань аудитора необхідно вказувати про:

—дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту;

—зазначення форми, в якій замовникові буде видана інфор­мація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовникові документації);

—дотримання вимог до якості, згідно із стандартами та нормами аудиту, законодавчих актів України та іншими (вказати, якими саме) критеріями;

—зобов'язання інформування замовника у випадку, якщо у процесі роботи виявиться їх недоцільність;— інші зобов'язання.

У розділі "Порядок здавання та приймання робіт" вказується перелік, характеристика та послідовність процедур, які викону­ються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника прийняти виконану роботу.

У розділі "Термін виконання робіт" вказується тривалість ви­конання роботи, дати початку та закінчення, а також терміни по­дання результатів виконаної роботи.

У розділі "Вартість робіт та порядок розрахунків" вказуються відомості про розмір та порядок виплати винагороди за виконан­ня робіт.

Розділ "Відповідальність сторін" містить умови відповідальності кожної сторони (з яких причин настає відповідальність і в якому вигляді вона передбачена). Доцільно також обумовити аспекти, за які та чи інша сторона не несе відповідальності.

В умовах відповідальності замовника мають бути положення:

—відповідальність за достовірність наданої аудиторам інфор­мації;

—відповідальність за виявлені відхилення та порушення, за фінансові результати та звітність із них;

—відповідальність у випадку невиконання рекомендацій аудитора;

—відповідальність за невиконання зобов'язань прийому та сплати винагороди за роботу;

— інші види й умови відповідальності.

В умовах відповідальності виконавця необхідно помістити по­ложення: відповідальність за якість виконаних робіт;

—відповідальність за дотримання термінів робіт;

—відповідальність за дотримання принципів аудиту при ви­конанні робіт;

—інші види й умови відповідальності.

У цьому ж розділі обумовлюється відповідальність за почат­кові залишки при першому проведенні аудиту або відповідальність у випадку, якщо попередні перевірки виконувались іншим ауди­тором. У цьому розділі повинна також бути відмітка про термін дії такої відповідальності.

У розділі "Термін дії договору" вказується дата початку та закінчення дії договору.

У розділі "Реквізити сторін" вказуються юридичні адреси та
платіжні реквізити кожної сторони.

У розділі "Особливі умови" вказуються питання, які сторони в договорі вважають за необхідне обумовити і які не знайшли відображення у попередніх розділах договору. Зокрема, обумов­люється таке:

— питання про те, що в залежності від рівня суттєвості пере­вірки та інших притаманних аудиту обмежень, існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть суттєві, помилки можуть залишитися не віднайденими;

—умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі їх виконання;

—умови продовження терміну виконання робіт;

—посилання на будь-які додаткові угоди до цього договору, а також на додатки до договору;

—порядок розв'язання спорів із цього договору;

—інші умови.

Окремі положення договору можуть пояснюватися додаткови­ми документами (додатками до договору). Наприклад, термін ви­конання робіт може регламентуватися календарним планом робіт.

Розмір та порядок виплати винагороди за роботу — протоколом узгодження договірної ціни та інше. У цьому випадку в тексті договору робиться посилання на ці документи й на те, що вони є невід'ємною частиною договору. Склад і зміст додатків можуть бути різними і залежати від конкретних обставин.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал