Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання
Згідно з міжнародним стандартом аудиту 220 "Контроль якості аудиторської роботи", аудиторські фірми повинні дотримуватися політики та процедур контролю якості, які забезпечують про­ведення усіх аудиторських перевірок згідно з МСА. Робота, яка виконується кожним асистентом аудитора, повинна перевірятися персоналом, який має відповідний рівень компетентності, на пред­мет наступного: чи робота була виконана згідно з програмою ауди­ту?; чи отримані під час перевірки результати належним чином оформлені?; чи усі суттєві моменти аудиту врегульовані та відоб­ражені в аудиторському висновку?; чи були досягнуті цілі ауди­торських процедур?; чи відповідають здійснені висновки резуль­татам виконаної роботи та чи підтверджують вони аудиторську думку?

Витрати праці аудитора визначають виходячи з витрат його часу та ставок вартості години робочого часу. Отже, основою обліку та контролю витрат праці аудитора є облік і контроль витрат його часу на перевірку. Такий облік і контроль здійснюєть­ся самим аудитором, заступником керівника (менеджером), керів­ником (старшим менеджером).

Працю аудитора можна поділити на два види — праця на клієнта та інші види робіт. Під працею на клієнта розуміють влас­не аудит і супутні йому послуги. Час роботи на клієнта вноситься у вартість послуг аудиторської фірми, які потім їм сплачуються.
нормативних документів (інструкцій, стандартів тощо), які нале­жать до витрат аудиторської фірми. Облік і контроль витрат часу здійснюється у розрізі вказаних видів робіт. Керівник аудитор­ської фірми веде журнал планування, обліку та контролю витрат часу на кожного працівника у розрізі клієнтів.

 

2.5. Звітність аудиторських фірм (аудиторів)

Аудиторські фірми (аудитори), як і всі господарські суб'єкти, зобов'язані вести бухгалтерський облік господарських операцій, складати і подавати у відповідні органи фінансову звітність та спла­чувати податки. Для забезпечення ведення бухгалтерського об­ліку фірми самостійно обирають форми його організації, згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні", самостійно визначають облікову політику.

Керівник аудиторської фірми зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забез­печити неухильне виконання працівниками, причетними до бух­галтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотри­мання порядку оформлення та подання до обліку первинних до­кументів.

Аудиторські фірми, як і будь-які інші господарські суб'єкти, повинні складати та подавати у встановленому порядку фінансову, податкову та статистичну форми звітності. Аудиторською палатою України, за погодженням з Держкомстатом України, розроблено спеціальну форму статистичної звітності "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги)", яку розглянуто і затверджено Рішенням АПУ від 31 жовтня 2000 р. № 95. Ця річна форма звітності, за якою обов'язково звітуються усі ауди­торські фірми та аудитори, занесені до Реєстру суб'єктів ауди­торської діяльності незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності. Звіт слід подавати до ре­гіональних відділень АПУ, а де їх немає — безпосередньо до АПУ не пізніше 15 березня.Звіт складається з п'яти основних розділів, які мають певну деталізацію. Це "Види робіт і послуг", "Об'єкт аудиту та сукупних послуг", "Сфера здійснення аудиту (галузі)", "Статутний капітал", "Праця". Звітні дані, що передбачаються формою звіту, не є ко­мерційною таємницею.

Для полегшення заповнення звіту і збору необхідної інформації аудиторським фірмам (аудиторам) пропонується вести спеціаль­ний журнал обліку виконаних аудиторських послуг та аудиту з відповідним групуванням підприємств-клієнтів або вести відпо­відний облік у додаткових графах книги обліку договорів на аудит (аудиторські послуги).

Питання для самоконтролю

1. Організація аудиторської діяльності.

2. Визначте вимоги, дотримання яких є обов'язковим критерієм для сертифікації аудиторів. Дайте характеристику процедури сертифікації аудиторів, що існує в Україні.

3. Наведіть випадки дострокового припинення чинності аудитор­ського сертифікату.

4. Права, обов’язки і відповідальність аудитора.

5. Забезпечення аудиторських фірм.

6. Організація діяльності аудиторських служб.

7. Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання. У чому полягають основні етапи проведення аудиту?

8. Звітність аудиторських фірм (аудиторів).

9.Яких критеріїв необхідно дотримуватися аудитору при виборі замовника та укладанні договору на проведення аудиту?

10. Які вимоги повинні бути дотримані, щоб мати можливість здійснювати аудиторську діяльність в Україні?

 

Література: 2, З, 6-10, 18-25, 29-34, 36, 40,41,42,44-50, 54-58.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал