Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
/є підставою для зарахування на практику/

 

__________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів __________ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю)

 

__________________________________________________________________

Назва практики __________________________________________________________________

 

Строки практики з „_____” ______________________ 20____ року

 

по „_____” ______________________ 20 ____ року

Керівник практики від кафедри _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Проректор ________________ Костиря І. О. (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.04

Кутовий штамп підприємства, організації, установи Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство (організацію, установу) /початку практики/  

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Студент Київського національного університету культури і мистецтв

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________________

(курс, інститут, факультет, напрям підготовки (спеціальність)

прибув „____” __________________ 20_____ року

до ________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі)

від „______” _______________20_____ року № __________студент __________________________________ зарахований на посаду ______________________________________________________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) ____________________________________________________________________

(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

 

___________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)

___________________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка “____”____________ 20_____року

(підприємства організації, установи)

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

_______________________________________________________________________________

(назва кафедри)

________________ ______________________________________________________________

(підпис) ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

“____”___________20____року

Додаток 5

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

ЗВІТ

З ___________________практики

На базі ………….

«______________________________»

Виконавець:

Студент(ка) ____ курсу

____ групи _____________________

(ПІБ)

 

Керівник:

_____________________

(ПІБ)

 

Київ – 20___

 

Додаток 6

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

______________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

 

студента _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет _________________________________________________________________

 

Кафедра ____________________________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________

 

напрям підготовки __________________________________________________________________

 

спеціальність_________________________________________________________________________

(назва)

 

_________ курс, група _______________

 


 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал