Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

РОБОЧА ПРОГРАМА

Комплексної практики

Для студентів 5 курсу

Освітньо - кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

Спеціальність7.03030301 «Видавнича справа та редагування»

На 2014/2015 навч. рік

Денна форма навчання

Тривалість практики:10 тижнів

Термін практики: 12.01-22.03.2015р.

КИЇВ-2014


 

Розробник:

Логвиненко О. М.,кандидат філологічних наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри видавничої справи та мережевих видань

Протокол № 10 від 14 жовтня 2014 р.

 

Зав. кафедри проф. Тимошик М. С.

 

Обговорено та рекомендовано Вченою радою інституту

Протокол № від 2014 р.

Голова Вченої ради проф. Костиря І. О.

 

Рекомендовано Головною Вченою радою КНУКіМ

 

Протокол № від 2014 р.

 


ВСТУП

 

Практика є невід'ємною складовою частиною навчального процесу (основної освітньої програми) і завершальним етапом підготовки майбутніх фахівців для самостійної, професійної діяльності і проводиться з метою оволодіння і отримання випускником професійного досвіду, перевірки готовності до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для випускної кваліфікаційної роботи.

Відповідно до навчального плану практика відбувається на п’ятому курсі у 10-му семестрі в обсязі 540 год. з 12.01.2015 по 22.03.2015 на провідних видавництвах чи видавничих структурах різних форм власності – державних, акціонованих, кооперативних, приватних.

Практична підготовка студентів з фаху регламентується згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994 р., наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» і кваліфікаційною характеристикою спеціалістів.

За період проходження практики студенти закріплюють і розвивають свої знання і навички у редакційно-видавничій діяльності .

Переддипломна практика студентів, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Переддипломна практика є однією з найважливіших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державних іспитів. При наявності вільних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота відповідає вимогам програми практики. 

МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Метапрактики полягає в закріпленні теоретичних знань, розширення і систематизація знань, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін, на основі вивчення діяльності конкретної видавничої, медійної організації; набуття практичного досвіду з обраної спеціальності.

 

Завдання практики є :

 

- загальне ознайомлення з роботою підприємства;
- детальне ознайомлення з: виробничим процесом та технологічним обладнанням; складом та роботою комп’ютеризованих систем та їх програмним, інформаційним, матеріальним та інженерно-організаційним забезпеченням; переліком матеріалів, що використовуються у виробничому процесі, їх основними технологічно-якісними показниками та методиками дослідження основних характеристик; методами і засобами контролю якості матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції; технологічними процесами редакційно-видавничого та поліграфічного виробництва; організацією процесу поопераційного контролю.
- засвоєння основних практичних навичок із технології: автоматизованої обробки текстової, ілюстраційної інформації, а також звукової та аудіовізуальної інформації; створення електронних та мультимедійних видань; технології профілювання обладнання введення та виведення інформації;
- засвоєння основних практичних навичок із: розроблення та підтримування WEB-сторінок та сайтів; користування різноманітної вимірювальної техніки; вибору відповідним матеріалів в залежності від вимог замовлення; проведення досліджень основних характеристик матеріалів; визначення відповідних характеристик матеріалів та їх кількість в залежності від вимог до готової продукції.
- аналіз технології і організації виробництва, програмного, апаратного, інформаційного, інженерно-технічного та інших видів забезпечення для виконання дипломного проекту;
- на основі отриманих відомостей виявлення проблемних моментів для подальшого їх вирішення у кваліфікаційній роботі;
- виконання індивідуального завдання відповідно до теми дипломного проекту.
Виконуючи визначену програму практики студент повинен не тільки зібрати необхідний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, але й вивчити принципи організації та управління виробництвом даного підприємства, особливості схем виробничого та технологічного процесів; ознайомитися: з принципами організації контролю за якістю готової продукції, технічними та програмними засобами систем управління і проектування виробничих та управлінських процесів тощо.
Практикант досліджує (якщо це передбачено індивідуальним завданням та погоджено із підприємством) певні напрями виробничої та організаційної діяльності підприємства, в яких воно може бути зацікавлене.Основні зусилля практиканта мають бути спрямовані на виконання його безпосередніх виробничих функцій: удосконалення навичок макетування та дизайну, верстання, користування спеціалізованим програмним забезпеченням та підготовка оригінал-макету до тиражування.

Зміст

Студент повинен ознайомитись з базою практики, її структурними підрозділами, основними управлінськими процесами діяльності видавництв та редакцій. Для цього ним можуть бути використанні такі джерела і методи отримання інформації: бесіди з працівниками підприємства; вивчення документації (планів, звітів, штатного розпису, загальної документації та ін.); особисті спостереження за проведенням окремих заходів, рекламою підприємства; ознайомлення з матеріальною базою, публікаціями про діяльність закладу, тощо.

Свої висновки і пропозиції щодо вдосконалення роботи даного підприємства студент може викласти в окремих розділах або згрупувати їх у заключній частині звіту.

 

Під час переддипломної практики студенти повинні навчитися:

- Аналізувати технології і організації виробництва, програмного, інформаційного та інших видів забезпечення для виконання дипломного проекту.

- Удосконалити навички щодо роботи з ілюстраціями та їх коригування.

- Ознайомитись з програмними продуктами, що використовуються на підприємстві для виконання операцій верстання та електронних спусків полос.

- Ознайомитись з функціонуванням підприємства та з організацією виробничого процесу.

- готувати оригінал-макет до тиражування;

- розраховувати типову структуру витрат на підготовку і випуск конкретного видання;

- пропонувати шляхи здешевлення видання.

- Аналізувати технологічний процес. Виявити проблемні моменти для подальшого їх вирішення у дипломному проекті.

 

Для підвищення фахового рівня студента, активізації творчої діяльності, розвитку ініціативи і самостійності доцільним є виконан­ня індивідуальних виробничих та організаційних завдань.

Зібрані студентом у ході практики матеріали можуть бути використані в науковій роботі, при підготовці доповіді, статті чи з іншою метою за погодженням з кафедрою і базою практики.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал