Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників університету. Загальне керівництво виробничою практикою та відповідальність за її організацію і контроль у КНУКіМ покладається на керівника практики навчального відділу, котрий підпорядковується проректору з навчальної роботи.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» забезпечує кафедра видавничої справи та мережевих видань. Загальний контроль за підготовкою і проведенням практики здійснюється зав. кафедри проф. Тимошиком М. С. Безпосереднє керівництво практикою на окремих базах покладається на викладачів кафедри. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі видавничої справи та мережевих видань. Термін проведення практики на п’ятому курсі визначається наказом ректора.

Безпосереднє керівництво й виконання програми практики покладається на керівника практики від кафедри.

Перед початком переддипломної практикикерівник практики від кафедри забезпечує проведення таких організаційних та практичних заходів:

- підготовка необхідних матеріалів для укладення договорів між університетом та керівниками баз практики;

- проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, видача студентам-практикантам направлень (додаток 3) та повідомлень (додаток 4) та роз'яснення щодо оформлення щоденника практики, календарного плану;

- контроль підготовленості баз практики, з'ясування графіка роботи студентів на базах практики, визначення форм роботи та видів діяльності;

- повідомлення студентів про систему звітності з практики, ухвалену на кафедрі, а саме: здача письмового звіту та щоденника практики, виконання індивідуального завдання;

- розробку графіка щодо здійснення контролю за відвідуванням студентами бази практики та виконанням даної програми.

З метою забезпечення виконання програм і підвищення ефективності практики керівник від кафедри підтримує повсякденний контакт і взаємодіє з керівниками від баз практики.

Керівник практики від підприємства:

- організовує проходження практики закріплених за ним студентів, виділяє кожному практиканту певну ділянку роботи, забезпечує ро­бочим місцем;

- складає для кожного студента графік роботи, погоджує його з керівником від кафедри;

- знайомить студентів з організацією роботи на конкретних робочих місцях, допомагає їм правильно виконувати всі завдання, навчає практикантів раціональним способам роботи;

- надає допомогу студентам у проведенні науково-дослідної роботи;- здійснює постійний контроль за роботою практикантів і їхньою дисципліною, контролює ведення щоденників, підготов­ку звітів із практики;

- після закінчення практики на кожного студента складає виробничу характеристику, в якій повинна бути дана об'єктивна оцінка виконання програми практики, ставлення студента до роботи, підготовленості його до самостійної діяльності, якості набутих ним знань, дисциплінованості.

 

Обов’язки студентів під час практики:

- до початку переддипломної практики на кафедрі одержує про­граму практики, завдання;

- вчасно прибуває на базу практики;

- в повному обсязі виконує всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівника практики;

- у процесі практики збирає, узагальнює й систематизує матеріал, розробляє пропозиції;

- вивчає і суворо дотримується правил охорони праці, техніки без­пеки й виробничої санітарії;

- дотримується режиму роботи, обов'язкового для працівників видавництва чи редакції;

- відповідає за виконану роботу і вірогідність всіх да­них, зібраних для звіту;

 

Студенти можуть проходити практику як на штатних посадах (з оплатою і без оплати), що є найбільш доцільним для освоєння професії, так і в ролі дублерів штатних працівників, але в будь-якому разі характер виконуваних ними обов’язків має відповідати профілю навчання та основним завданням практики.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал