Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трансформація рейтингової оцінки
Сума набраних рейтингових балів при проходженні та захисту практики переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка Традиційна залікова оцінка
90 – 100 A – відмінно відмінно зараховано
84 – 89 B – дуже добре добре
76 – 83 C – добре
66 – 75 D – задовільно задовільно
61 – 65 E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
21 – 60 FХ – незадовільно незадовільно не зараховано
0 – 20 F – незадовільно (потрібна додаткова робота) не допущено не допущено

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

Підсумки щодо переддипломної практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до студентів. Загальні підсумки практики підводяться на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року.

 


Додаток 2

ПАСПОРТ УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

 

Юридична назва установи    
Відомча підпорядкованість  
Форма власності  
Юридична адреса  
Посада керівника установи  
  прізвище, ім'я, по батькові керівника установи  
  контактний телефон  
Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику  
  начальник (керівник) відділу (підрозділу) посада, прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики  
  контактний телефон  
Список студентів, які проходять практику в даному відділі (підрозділі)  
Рік створення установи  
З якого року установа є базою практики тудентів університету  

 

Дата заповнення паспорту _________________________________________________ _________________________ (___________________________ )

Посада керівника установи підпис Прізвище, ініціали

М.П.

Інститут _________________________________________________________

Факультет _________________________________________________________

Кафедра ___________________ ______________________________________

Шифр групи ___________

Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.02

Місце кутового штампа

вищого навчального закладу

КЕРІВНИКУ

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал