Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика організаційних форм підприємств України
ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВА СТРУКТУРА – передбачені законом та іншими правовими нормами країни вид і спосіб побудови підприємств (компаній, корпорацій), які залежать від форми власності, масштабу підприємства, формування його капіталу, характеру поєднання і підпорядкування складових підприємства.

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА -визначені чиннимзаконодавством держави організаційно-правові , майново- фінансові та структурні ознаки різних за будовою типів підприємницької діяльності :

Згідно з законом „ Про власність „ від 7.02.1991р. та Законом україни „Про підприємства в Україні „ від 27.03. 1991р. Підприємства в Україні поділяються :

-Індивідуальне – це підприємство малого бізнесу, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці. Це підприємство одноособного володіння майном і реалізується на практиці господарської діяльності без створення юридичної особи. Індивідуальний підприємець має свій рахунок у банку, товарний знак, може брати кредити і здійснювати різні угоди.

Переваги індивідуального підприємства : - невелика потреба у капіталі,

-оперативність та швидкість зміни діяльності в залежності від потреб ринку,

-простота оформлення документів на створення підприємств і держреєстрації,

- самостійність та свобода дій, висока ступінь зацікавленості у результатах праці,

-забезпеченість конфіденціальності й захисту власної інформації, -швидка адаптація до вимог ринку, швидка ліквідність однієї діяльності і переключення на іншу, -накопичення досвіду для створення приватного підприємства.

Недоліки індивідуального підприємства :

-труднощі у залученні додаткового капіталу.Невеликий обсяг майна не може служити надійним гарантом для залучення інвестицій та кредитів,

-обмеженість капіталу часто приводить до банкрутства, -доля діяльності залежить від долі володаря,- обмеження при заключені довгострокових контрактів, -велика ступінь ризику втрати особистого майна і накопичень у випадку банкрутства, -невизначеність в умовах праці, -загроза рекету, - великі обсяги робіт по звітності, обліку та контролю діяльності.

Сімейне – це підприємство, засноване на власності та праці громадян України –членів однієї сім’ї, які проживають разом.Це підприємство належить одній сім’ї, яка володіє майном, одержує весь дохід і несе ризик від бізнесу.

Особливостями є : -учасники несуть відповідальність усім капіталом та особистим майном і не виникає проблем з розподілом прибутку, - можливість використання кооперації праці та сполучення професій у бізнесу, - повна довіра у стосунках між учасниками сімейного підприємства, -готовність працювати напружено з тривалим робочим часом, можливість одержання спадкоємцям „сімейних секретів „ у технології виготовлення продукції.Переваги сімейного підприємства : - спрощена форма створення підприємства, - задоволення тим, що сім’я працює сама на себе, -самостійно приймають рішення скільки годин на тиждень працювати і коли, -самостійно встановлюють ціни на продукцію,повністю присвоюють свій прибуток, -конфіденціальність своїх планів розвитку.

Недоліками сімейного підприємства є : -обмеженість фінансових ресурсів, -кредитні організації встановлюють більш високі процентні ставки, -успіх або банкрутство цілком залежать від організаційних здібностей членів сім’ї, - необмеженість відповідальності за збитки.

- Приватне – це підприємство, засноване на власності окремого одного громадянина України, з правом найняти робочу силу.

Особливості приватного підприємства : 1.Найбільша кількість таких підприємств створюється у роздрібній торгівлі і сфері послуг.

2.Процедура створення приватного підприємства передбачає розробку спеціальних документів. Підприємство повинно мати статутний капітал, який формує підприємець як у грошовій так і в натуральній формі.

3. Підприємство є юридичною особою і відповідає за своїми зобов’язаннями тим майном на яке може бути звернуте стягнення. Водночас діяльність здійснюється на основі повної самостійності з правом найняття робочої сили.

4. Підприємства створюються з метою задоволення потреб споживачів у їх роботах та послугах і на цій основі одержувати прибуток засновниками.

Основними завданнями приватного підприємства є :

-створення власної виробничої бази шляхом участі у різних асоціаціях, спільних підприємствах, -пошук зарубіжних партнерів для вітчизняних підприємств та надання посередницьких послуг, -виконання будівельних робіт, надання побутових та транспортних робіт, -ремонт та модернізація транспортних засобів, -виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції, її переробка, -здійснення комп’ютеризації підприємств, органів управління, навчальних закладів, -торговельні та посередницькі операції з оптової та роздрібної торгівлі, - маркетинг на внутрішньому та зовнішньому ринку, -організація туристичних послуг на території України, створення туристичних баз та готелів, - зовнішньоекономічна діяльність.-Колективне – підприємство, засноване на власності трудового колективу , кооперативу та іншого статутного товариства.

- Державне – підприємство, засноване на загальнодержавній власності.

- Спільне – підприємство, засноване на базі об’єднання майна різних власників ( у числі засновників можуть бути юридичні особи і громадяни України та інших держав).

- Іноземне – підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав.

Відповідно до Закону України „Про господарські товариства ” від 19.09.1991р.

Господарські товариства – це підприємства, установи, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Загальними особливостями господарських товариств є :

- Є юридичними особами,

- можуть набувати майнових та немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді, арбітражному суді від свого імені.

- засновниками та учасниками товариств можуть бути юридичні особи й громадяни України та інших держав,

- можуть відкривати рахунки в банку та укладати угоди після їх реєстрації,

- мають право створювати на території України та за її межами філії та дочірні підприємства,

- є власниками майна засновників, виробленої продукції , одержаних доходів.

- мають право змінювати розмір статутного фонду,

-створюється резервний 9страховий) фонд у розмірі не менше 25% статутного фонду.

 

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ :

Акціонерне товариство , товариство з обмеженою відповідальністю,

товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство ,

командитне товариство, довірче товариство.

Акціонерне товариство (види - відкрите та закрите )– товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні :

- зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, - здійснити передплату на акції, - провести установчі збори, - здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

Відкрите акціонерне товариство – це товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу на біржі. Особливостями створення відкритого акціонерного товариства є:

-відкрита передплата на акції організовується засновниками,

- засновники зобов’язані бути власниками акцій на суму не менше 25% статутного фонду,

- строк відкритої передплати не може перевищувати 6 місяців,

-акціонерне товариство вважається заснованим, якщо вдалося охопити передплатою не менше як 60% акцій.

Відомості для публікації повідомлення про створення акціонерного товариства шляхом відкритої передплати включають :

-фірмове найменування акціонерного товариства, -предмет, цілі та строки його діяльності, - склад засновників, -дата проведення акціонерних зборів,

-розмір статутного фонду, - номінальна вартість, кількість та види акцій,

-переваги та пільги засновників, -місце проведення передплати,

-найменування банківської установи та рахунок, на який можна внести кошти,

- інші рішення засновників.

Закрите акціонерне товариство – це товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати, купуватися або продаватися на біржі. У закритому товаристві засновники повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше як 50% номінальної вартості акцій. Рішення про створення акціонерного товариства , затвердження його статуту, обрання органів управління і контролю та ряд інших організаційних питань приймається на установчих зборах.

Товариство з обмеженою відповідальністю –це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Особливостями товариства є :- учасники несуть відповідальність в межах їх вкладів, - до моменту реєстрації товариства кожен з учасників зобов’язаний внести не менше як 30% вказаного в установчих документах вкладу, а повний внесок вноситься не пізніше року після реєстрації. При невиконанні цієї вимоги сплачується за час прострочки 10% річних з недовнесеної суми. Учаснику товариства ,який повністю вніс свій вклад видається свідоцтво товариства, - при виході учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді, а також належна йому частка прибутку.

Вищим органом ТОВ є збори учасників товариства або призначених ними представників на певний строк. Учасник ТОВ може передавати свої повноваження на зборах іншому учаснику,учасники мають кількість голосів, пропорційну у розмірі їх часток у статутному фонді. Збори учасників обирають голову товариства.

Компетенція зборів учасників ТОВ наступна :

1. Визначення напрямків діяльності ТОВ і затвердження його планів та звітів про їх виконання

2. Внесення змін до статуту

3. Обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії

4. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ та звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків

5. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статуту

6. Визначення організаційної структури управління та умов оплати праці посадових осіб товариства та його дочірніх підприємств

7. Прийняття рішень про припинення діяльності ТОВ, встановлення розміру , норми та порядку внесення учасниками додаткових вкладів .

8. Виключення учасника з товариства- в разі : добровільного виходу, за систематичне невиконання або неналежним чином виконання обов’язків, перешкоджування своїми діями досягненню цілей товариства, у зв’язку із смертю учасника. При виключені учаснику виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді. Виплата виконується після затвердження звіту за рік ( строк виплати до 12 місяців з моменту виходу). У разі смерті учасника його спадкоємці мають право увійти до ТОВ , при їхній відмові їм виплачується частка майна, яка належить учаснику.

Порядок прийняття рішень зборами ТОВ. Збори вважаються правоздатними, якщо на них присутні учасники, або їх представники, які володіють більш ніж 60% голосів, всі учасники зборів реєструються з зазначенням кількості голосів , яку вони мають. Цей перелік підписується головою і секретарем зборів. Питання до порядку денного на зборах учасників вносяться будь-яким із учасників не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

Періодичність скликання зборів

Збори учасників ТОВ скликаються не рідше як 2 рази на рік. Позачергові збори скликаються головою ТОВ у разі:- несплатоспроможності товариства, - коли виникає загроза скорочення статутного фонду, - вимоги виконавчого органу,

- вимоги учасників ТОВ , що володіють у сукупності більш як 20% голосів.

- Виконавчим органом управління ТОВ є дирекція (колегіальний орган ) або директор (одноосібний орган ).

Контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія, яка утворюється зборами в складі не менше 3-х осіб. Перевірка діяльності дирекції проводиться ревізійною комісією: - за дорученням зборів, - з власної ініціативи, - на вимогу учасників ТОВ. Ревізійна комісія проводить перевірку і робить висновок за річними звітами та балансами, результати перевірки доповідає вищому органу (зборам учасників ТОВ) , якщо виникла загроза інтересам ТОВ ревізійна комісія має право скликати позачергові збори ТОВ.

Товариство з додатковою відповідальністю – це товариство , статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Управління товариством здійснюється аналогічно положенням ТОВ.

Повне товариство –це товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства своїм майном.

Відповідальність учасників за борги повного товариства полягає : - учасник відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до товариства, - якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявність майна не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство у недостатній частині несуть солідарну відповідальність його учасники усім своїм майном.

Повне товариство діє на основі установчого договору, в якому визначається розмір частки кожного з учасників, розмір , склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства. Управління діяльністю здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Учасники товариства , яким було доручено ведення справ повного товариства зобов’язані надавати решті учасникам на їх вимогу інформацію про дії ,що виконуютьмя від імені та в інтересах товариства.

1. Кожен учасник товариства має право вирішувати питання діяльності, за вийнятком тих, які вирішуються при згоді всіх учасників. Крім того , кожен учасник має право розпоряджатися його майном, укладати угоди та договори, давати вказівки найманим учасникам товариства.

Ліквідація повного товариства наступає у випадках:

- виходу одного із учасників, - оголошення одного з учасників недієздатним або неплатоспроможним, - закінчення строку , на який було створенетовариство,

- вимоги кредитора, який наклав стягнення на майно одного із учасників товариства, - неможливості досягнення цілей товариства.

Командитне товариство – це товариство , яке включає поряд з одним, або декількома учасниками, які несуть відповідальність по зобов’язаннях товариства всім своїм майном, також одного або більше учасників (вкладників), відповідальність яких обмежується їх вкладом у майно товариства. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50% майна товариства. На момент реєстрації командитного товариства кожний із вкладників повинен внести не менше 25% свого внеску.

Довірче товариство – це товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників.

Довіритель майна – це юридична особа або громадянин, які передають довірчому товариству повноваження власника незалежного їм майна відповідно до умов укладеного між ними договору. Довіритель може передавати довірчому товариству – кошти, цінні папери, документи які засвідчують право власності довірителя.

Вид господарського товариства Механізм управління товариством
Акціонерне товариство -Вищим органом управління є загальні збори акціонерів -Поточне керівництво акціонерним товариством здійснює виконавчий орган (правління) -Контролюючим органом є рада акціонерного товариства (спостережна рада), ревізійна комісія  
Товариство з обмеженною та додатковою відповідальністю -Вищим органом управління є збори учасників -Поточне керівництво здійснює виконавчий орган: колегіальний (дирекція) , або одноосібний (директор) -Контроль за діяльністю дирекції(директора) здійснюється ревізійною комісією
Повне товариство -Управління справами здійснюється за загальною згодою всіх учасників -Управління здійснюють повноважні учасники -Кожен з учасників може діяти від імені повного товариства самостійно
Командитне товариство -Управління справами товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю -Якщо є тільки один учасник з повною відповідальністю, то управління справами здійснюється тільки цим учасником самостійно, -Вкладники не вправі брати участь в управлінні та веденні справами, а також перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю
Довірче товариство -Вищим органом товариства є збори учасників (довірених осіб)

 

Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство будь-якої організаційно-правовох форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді становить не менше як 10% .Підприємство набирає статусу з дня зарахування іноземної інвестиції.

Малі підприємства – в залежності від обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.(таблиця 2 ).

 

Малі підприємства

Таблиця 2

№п\п Галузь Чисельність працюючих
1. 2. 3. 4. 5. Промисловість і будівництво Інші галузі виробничої сфери Наука та наукове обслуговування Галузі невиробничої сфери Роздрібна торгівля До 200 чоловік До 50 чоловік До 100 чоловік До 25 чоловік До 15 чоловік

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал