Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Специфіка управління на стадіях життєвого циклу організації
Стадія Характеристика Головна мета та задачи Задачі керівника
Створення -Організація знаходиться в стадії станов-лення, -формується мета та місія, розробляється стратегія , розробляють-ся плани дія-льності Висока працездатність при малій чисельності працюючих та малих масштабах вироб-ництва, створення продукції і виживання в умовах ринку. Задачи- доступ до необхідних ресурсів, володіння механіз-мом конкуренції - Вивчити спожив-чий попит на сек-торах ринку, -оцінити і зібрати інформацію про конкурентів, - виходячи з умов ринку зважити мож-ливість залучення додаткових ресур-сів, - раціонально орга-нізувати управлін-ські процеси
Стадія росту Характеризує-ться прискореним зростанням масштабів виробництва   уповільненим зростанням - коли необхідно формувати власний імідж Головна мета- отримання короткострокового прибутку та прискоренне зростання, стабілізація розмірів витрат та асортименту продукції, зрос-тання масштабів виробництва Задачи- створення умов для економічного росту, закріп-лення позицій та захоплення ринку, планування прибутку, збільшення зарплати, забез-печення високої якості послуг. надання пільг та мотивація персоналу. Головна мета – систематич-ний, збалансований ріст. Основні задачі – підвищення рівня організації праці, закін-чення формування кадрової політики, початок оновлення технічної бази.   Вирішувати пробле-ми колективу, - роз-вивати зацікавле-ність працівників, -забезпечувати ба-ланс між існуючою та інноваційною перспективою дія-льності, між підви-щенням якості виго-товленої продукції та пошуками нових сфер вкладання ка-піталу, -впроваджувати інформаційні технології
Зрілості Найвищий рі-вень розвитку підприємства, найвища про-дуктивність використання ресурсів, по-силення кон-куренції, диверсифіка-ція ринку Головна мета – забезпечення стабільності. систематичне збалансоване зростання та формування власного іміджу, початок реорганізації основ-них ланок технологічного процесу та основних підсистем підприємства, тенденція до старіння персоналу. Основні задачі – зростання за різними напрямками діяль-ності,завоювання ринку, в об-ласті організації праці- преміювання за індивідуальні результати. Необхідно своє-часно починати роботу по створенню нової продукції , щоб уникнути зниження ефек-тивності роботи на стадії ста-ріння продукції Слідкувати за пове-дінкою конкурентів та при необхідності засвоювати нову продукцію, аналі-зувати можливість технічного перео-зброєння вироб-ництва, впрова-джувати іннова-ційну політику.
Стадія занепа-ду(старіння) Організація на ринку стикає-ться із зниже-нням попиту, зростає конку-рентність та знижується прибутковість Головна мета- забезпечення оновлення всіх функцій під-приємства, збереження досяг-нутих результатів, Основні задачі – омолодження, стабільний режим організації праці, участь у прибутках, впровадження найсучасніших досягнень наукової організації праці та інновацій Розглянути можли-вість економії ресу-рсів та виготовленні найбільш корис-туючої попитом продукції, скороти-ти виробничи поту-жності, звузити номенклатуру
Відродження або зникнення Подача на підприємство до арбітраж-ного суду або санація під- приємства Головна мета – забезпечення пожвавлення всіх функцій, обновлення управлінських кадрів, перебудова організаційної структури Можливість отри-мання кредитів, інвестицій

  

 

Тема3. Особливості реструктуризації підприємств.

План

1.Реструктуризація та реорганізація підприємств

2.Реконструкція

3.Інжиніринг

1. Реструктуризація

 

В умовах системної кризи в Україні майже 80% підприємств є збитковими або працюють на межі збитковості. Одним із шляхів виживання і подальшого розвитку таких підприємств є їх реформування та реструктуризація.

Реструктуризація підприємства – це проведення комплексних організаційно-економічних, правових , виробничо-технічних засобів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів виробництва та збуту конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. Реструктуризацію не слід розглядати як разову акцію після закінчення якої потреба в оновлені відпадає. Реструктуризація є постійною функцією підприємства, за допомогою якої воно забезпечує собі постійну адаптацію до кон’юктури та вимог ринку, і постійно залишається конкурентоспроможнім та прибутковим.Реструктуризація це поступове поліпшення діяль­ності фірми при мінімальному ризику інвестора і віднос­но низькому рівні вкладень. Під час перебудови виявля­ються малоефективні процеси, від яких прагнуть звільнитися, а нововведення впроваджуються тоді, коли вони вписуються в існуючу організацію і технології ком­панії. Реструктуризація — процес зміни організаційної структури й системи управління підприємством та його капіталом для більш повного використання сучасних і майбутніх ринкових можливостей. Вихід з кризових си­туацій здійснюється підприємствами за допомогою ком­плексу тактичних або стратегічних заходів.

Тактичні (оперативні) заходи щодо виходу з кризи мо­жуть бути як захисними (зменшення витрат, закриття підрозділів, скорочення персоналу, обсягу виробництва та збуту}, так і наступальними (активні маркетингові дослідження, високі ціни на продукцію, використання внутрішніх резервів, модернізація, удосконалення управ­ління). Оперативні заходи щодо виходу із кризи поляга­ють у визначенні поточних збитків, у виявленні внут­рішніх резервів, залученні спеціалістів, кадрових змінах, отриманні кредитів, зміцненні дисципліни тощо.

Стратегічні заходи — це заходи, з допомогою яких дається аналіз і оцінка становища підприємства, прово­диться вивчення виробничого потенціалу, розроблення виробничих програм, політики доходів, інновацій, роз­робка загальної концепції фінансового оздоровлення підприємства.

Однією із найбільш розповсюджених на сьогодні кон­цепцій оздоровлення підприємств є реструктуризація.

Усі роботи з реструктуризації доцільно виконувати в два етапи.

Етап 1. Визначення і реалізація першочергових („пожежних”) заходів, мета яких – якнайшвидше зупинити процес погіршення ситуації і почати створювати умови і підвалини для її покращення. Ці заходи включають :

- оголошення „надзвичайного стану”,

- експрес –діагностику стану підприємства,

- покращення морального стану колективу, підвищення його бойового духу,

- створення управлінської команди і команди експертів –аналітиків,

- розробку першої версії антикризової стратегії та програми, перш за все по фінансовому оздоровленню і швидкому (на 2-3-місяці) використанню ресурсів, що найбільш доступні , мотивації та навчанню персоналу,

Етап 2. Паралельно з реалізацією першочергових заходів розпочинається поглиблена розробка головних напрямів роботи на період до 1 року, в тому числі :

- створення маркетингової служби і забезпечення комплексних досліджень ринку,

- зміна асортиментної політики,

- реформування організаційної структури,

- розробка і впровадження нових систем управління фінансами та управлінського обліку.

Реалізацію заходів першого етапу найбільш доцільно розпочинати з проведення управлінських курсів інтенсивної 5-6 денної колективної роботи по 8 годин на добу з повним завантаженням керівників з відривом від поточних справ. Основні завдання цих курсів :

1. Визначення цілей розвитку і критеріїв їх досягнення – як показує досвід, на жодному підприємстві немає чітко сформульованих цілей, а якщо і є , то давно не переглядалися чи сформульовані у лозунговому стилі. Тому роботу слід починати з попереднього обговорення питань : „Чого ми хочемо ?„ і „ Де , в якому стані ми знаходимося ?”.

2. Аналіз сильних та слабких сторін організації - дозволяє описати та оцінити стан організації , при цьому використовуються такі методи :

- проводиться SWOT- аналіз сильних та слабких сторін,

-оцінюється ринковий потенціал (попит, платоспроможний попит, ціни, покупці, постачальники, конкуренти, стратегічні партнери ),

- оцінка виробничих можливостей ( стан обладнання, рівень якості, потенціал технологій, гнучкість з точки зору асортименту, строки виконання замовлень, обсягт виробництва)

- оцінка людських ресурсів (чисельність, укомплектованість, кваліфікація спеціалістів і менеджерів, наявність команди, корпоративного духу, бажання активно працювати )

-оцінка матеріальних ресурсів,

-оцінка фінансового стану та фінансових ресурсів.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал