Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники оцінки майнового стану.
1. Сума господарських коштів , що є в розпорядженні підприємства – загальна вартість активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства

2. Питома вага активної частини основних засобів ( машин, обладнання. транспортних засобів ) – зростання цього показника –позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів – характеризує частку зношення основних засобів у загальній їх вартості.

4. Коефіцієнт ооновлення основних засобів – показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів – показує, яка частина основних засобів вибула з причини зносу.

Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань.

Платоспроможність підприємства- спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язанн, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати.

Дохідність підприємства – характеризується абсолютними й відносними показниками.

Абсолютний показник дохідності- це сума прибутку або доходів.

Відносний показник – рівень рентабельності підприємства , визначається як відсоткове відношення прибутку від реалазації продукції до її собівартості:

Р = ( П \ С ) 100,

де: Р – рівень рентабельності, %

П – прибуток від реалізації продукції, грн.

С – собівартість продукції, грн.

Рівень рентабельності підприємства торгівлі визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації товарів до товарообороту.

 

Р = ( П \ Т ) 100

 

2.Фінансове планування на підприємствах

Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообороту виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.

Основними завданнями фінансового планування є :

- забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами,

- установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями,

- визначення шляхів ефективного вкладення капіталу,- виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів,

- здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів.

Фінансове планування дає змогу розв’язати такі питання :

- які кошти може мати підприємство в своєму розпоряджені,

- які джерела їх надходжень,

- чи достатньо фінансових ресурсів для виконаня завдань,

- яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, кредиторам, позабюджетні фонди,

- як повинен здійснюватися перерозподіл прибутку на підприємстві.

Фінансовий план – це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проетів , так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю і містить такі складові :

-прогноз обсягів реалізації,-баланс грошових надходжень та витрат,

-таблицю доходів та витрат, -розрахунок точки беззбитковості.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал