Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Специфіка управління на стадіях життєвого циклу організації.
 

В українському законодавстві організації, які мають статут юридичної особи, називаються підприємствами, тобто в конкретних випадках можна використовувати терміни "підприємство", "фірма" тощо.

Ні одна організація не живе без змін, ті які вміють адаптуватися процвітають, інші зникають . Ефективна діяльність організації залежить від того , як керівники та працівники розуміють, оцінюють та враховують у своїх діях її життєвий цикл та кожну стадію. Керівник повинен знати на якій стадії знаходиться фірма і оцінити на скільки стиль управління відповідає даній стадії.

Згідно концепції життєвого циклу організацї її діяльність проходить пять основних стадій:зародження, розвиток, добування успіху, послаблення, зникнення.

Життєвий цикл – це період, протягом якого організація проходить такі стадії функціонування- створення, зростання, зрілість та упадок.

 

1. - Стадія створення - зародження організації .

Організація знаходиться в стадії становлення, і має нечіткі цілі, високі творчіможливості, починається формуватися стратегічний потенціал підприємства,

головна мета і зусилля направленні на створення продукції та виживанні в умовах ринку, високій працездатності, організація маленька, стосунки між працівниками неформальні , малі масштаби виробництва, структура проста, нема спеціалізацій, керівництво виконується однією особою.

Основна задача - вихід на ринок, доступ до необхідних ресурсів, володіння механізмом конкуренції.

На стадії створення організації керівник повинен :

- Вивчити споживчий попит на дану продукцію на конкретних ринках,

- Зібрати та оцінити інформацію про діяльність конкурентів, співставити її з можливостями, наявністю ресурсів та стратегією своєї компанії,

- зважити необхідність та можливість збільшення потенціалу своєї компанії та внести відповідні корективи в її стратегію,

- прийняти необхідні заходи по залученню додаткових ресурсів та зовнішніх джерел,

- раціонально організувати управлінський процес ,включаючи розстановку кадрів, створення системи відповідальності, систему мотивацій та надійний механізм прийняття рішень.

2. Стадія росту організації поділяється : прискоренного росту- дитинство та юність - головна мета - отримання короткострокового прибутку в найближчій перспективі та прискорене зростання, стабілізація розмірів витрат та асортименті продукції, зростання масштабів виробництва починається процес розподілу праці та спеціалізації, стабілізація управлінської структури- з’являється необхідність делегування повноважень та ієрархія відповідальності, стиль керівництва жорсткий. Основні задачі – створення умов для економічного росту, закріплення позицій та захоплення ринку, завдання в області організації праці - планування прибутку, збільшення зарплати, надання різних пільг персоналу та розробка механізму стимулювання, забезпечення високої якості товарів та послуг.уповільненого росту – головна метасистематичний , збалансований ріст та формування індивідуального іміджу,

основні задачі -ріст по різних напрямках технологічного процесу. Підвищення рівня організації праці, повне здолання бар’єрів „входу”, закінчення формування кадрово підсистеми, початок оновлення технічної бази, тенденція загального зниження рентабельності.

На даній стадії росту необхідно вибрати такий тип управління, якій забезпечував би підтримку стабільного балансу між постійністю та нововведеннями, при цьому керівник повинен :

- вирішувати соціальні проблеми колективу, розвивати зацікавленість працівників,

- забезпечувати баланс між існуючою та інноваційною перспективною діяльністю, між підвищенням якості виготовленої продукції та пошуками нових сфер вкладення капіталу,

- впровадження прогресивних структур управління, інформаційних технологій.

3. - Стадіязрілостінайвищий рівень розвитку підприємства , найвища продуктивність використання ресурсів , стабільна комплексна структура, упор на ефективність, децентралізація, диверсифікація ринку )посилюється конкуренція, - головна мета – забезпечення стабільності, систематичне збалансоване зростання та формування індивідуального іміджу, зростає роль вищої ланки керівництва - ефект керівництва досягається за рахунок повноважень - процес прийняття рішень стає більш зважливим вибуття члену колективу вже не викликає серйозного занепокоєння, початок реорганізації основних ланок технологічного процесу та основних підсистем підприємства, тенденція до старіння персоналу.Основні задачі - зростання за різними напрямками діяльності, тобто проникнення у різні виробничі сфери, завоювання ринку, задача в області організації праці - розподіл праці, преміювання за індивідуальні результати .

Основні уроки на стадії зрілості.

1. Необхідно своєчасно починати роботу по створенню та засвоєнню нової продукції, щоб уникнути зниження ефективності роботи підприємства на стадії морального старіння випускаючої продукції.

2.Важливо періодично та своєчасно коректувати структуру управління організації, своєчасно вводити нові підрозділи скорочуючи старі непотрібні підрозділи, виділити спеціалістів для проведення поглибленого аналізу стану справ та розробки перспектив розвитку.

На стадії зрілості керівник повинен :

- систематично слідкувати за поведінкою конкурентів та при необхідності вносити зміни у перспективні плани організації,

- аналізувати можливість технічного переозброєння виробництва, підвищувати рівень технологічної та конструктивної підготовки виробництва,

- сумісно із споживачами визначати виробничу та науково-технічну політику організації,

- створити необхідні умови для підтримання та закріплення інтелектуального потенціалу фірми, ефективної роботи підрозділів.

4.- Стадія занепаду -старіння організації

В результаті конкуренції , скорочення ринку організація стикається із зменшенням попиту на свою продукцію. Керівники шукають шляхи утримання ринків, збільшується потреба у тих працівниках, які мають найбільш цінні спеціальності, зниження ефективності, висока текучість кадрів -особливо це стосується вищого керівництва – приходять нові керівники які намагаються зупинити спад, зростаютьконфлікти.

Характерні симптоми стадії :

- зниження попиту приводить до конкуренції,

- збільшується конкурентна сила постачальників,

- зростає роль ціни та якості у конкурентній боротьбі,

- ускладнюється процес створення товарних інновацій,

- знижується прибутковість.

На стадії спаду керівник повинен :

Головна мета – забезпечення оновлення всіх функцій підприємства, збереження досягнутих результатів, ефект керівництва досягається за рахунок координації дій.

Основна задача - омолодження, стабільний режим організації праці, участь у прибутках; можливе падіння прибутку, впровадження найсучасніших досягнень наукової організації праці та інновацій.

На стадії спаду керівник повинен :

-розглянути можливість

економії всіх ресурсів та сконцентрувати увагу на виготовленні найбільш користуючої попитом продукції,

-вивчити можливості злиття з іншими конкурентними компаніями, звуження номенклатури продукції, що дозволить скоротити та раціонально використати виробничий потенціал при мінімальних втратах,

- приступити до змін у організаційній структурі та методах управління та встановити зв’язки з новими ринками та постачальниками.

 

5.- Відродження або зникнення– головна мета – забезпечення пожвавлення всіх функцій, зростання організації досягається за рахунок згуртування персоналу, колективізму, обновлення управлінських кадрів, перебудова організаційної структури.

Рівні життєвого циклу підприємства в різні миттєвості часу різноманітні, як і тривалість життєвого циклу для різних підприємств.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал