Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


D) Оқулықтың құрылымының логикасы; E) Барлық жауап дұрыс.


& & & 55. Заң дылық тар, принциптер, жинақ тап қ орытындылау сияқ ты ғ ылыми тұ сініктер неге жтады?

A) Теорияғ а; B) қ осымша мә тінге; C) Тү сіндіруге; D) Атаулар сө здігі; E) барлығ ы дұ рыс.

& & & 56. Тү сіндірмелі материалдар нені ашады?

A) Барлық жауап дұ рыс; B) Географиялық байланыстарды; C) Орналастыру принциптерін тұ сіндіру; D) Табиғ ат қ ұ былыстары мен ұ рдістердің тұ зілу себептерін анық тау; E) ө ндірісті ұ йымдастырудың негізгі формаларын тсіндіру.

& & & 57. Аудло-визуальды қ ұ ралдарғ а не жатады?

A) Телехабарлар мен диапозитивтер; B) Оқ у карталары; C) Оқ у атластары;

D) кестелер мен сандық деректер; E) Оқ у картиналары.

& & & 58. Аудиовизуальды қ ұ ралдарғ а қ айсысы жатпайды

A) Оқ у карталары; B) Диапозитивтер; C) диафильмдер; D) Слайдалар;

E) Графопроекторлардың транспорттары.

& & & 59. Аудиовизуальды қ ұ ралдардың маң ызын кө рсет:

A) Барлық жауап дұ рыс; B) Оқ у материалын оқ ушылар нақ ты кө зімен кө ріп қ абылдау мұ мкіндігі; C) Ұ ғ ымдарды қ алыптастыруғ а мұ мкіндік беруі; D) еографиялық байланыстарды мең геруге мұ мкіндік береді; E) Заң дылық ты алуғ а мұ мкіндік береді;

& & & 60. Техникалық мұ мкіндігі жағ ынан техникалық оқ у қ ұ ралдары қ анша топқ а бө лінеді?

A) 2; B) 3; C) 1; D) 4; E) 5.

& & & 61. Оқ ытудың білімдік мақ сатын анық та:

A) барлығ ы; B) оқ ушыларғ а физикалық жә не экономикалық геграфиялық, картографиялық білім негіздерін беру; C) табиғ атты қ орғ ау жә не оның байлық тарын тиімді пайдаланудың техникалық, экономикалық, ғ ылыми жаратылыстанулық негіздерінің мә нін ашу; D) оқ ушыларғ а экологиялық жә не экономикалық білім беруге ық пал ету;

E) физикалық жә не экономикалық географияның іргелі ғ ылым ретіндегі ірі шаруашылық мә селелерді шешудегі маң ызын ашып кө рсету.

& & & 62. Географияны оқ ытудың тә жірибелік мақ сатын кө рсет?

A) барлығ ы; B) шарушылық пен табиғ атқ а материалистік дұ ние танымды қ алыптастыру;

C) адамгершілік ақ ыл-ой тә жірибесін беруге ық пал ету; D) туғ ан ө лкенің экономикасының ө сіп ө ркендеуіне қ ызық тыру; E) ең бек тә жірибесін беру.

& & & 63. Оқ ушылардың танымдық қ абілетін дамытуғ а не жатады?

A) барлығ ы; B) оқ ушыларды географиялық білімге қ ызық тыру; C) оқ ушылардың байқ ампаздығ ын есте сақ тауын, ойын дамытып, сө з қ орларын арттыру; D) географияны ө зекті мә селелеріне қ ызық тыру; E) оқ ушыларды жас ерекшеліктеріне сай келетін геогрфиялық мә селелерді шеше білуге дағ дыландыру.

& & & 64. Географияны оқ ыту мақ сатына қ ашан жетеді?

A) гегрфиялық білімнің мазмұ нының сипаты жоғ ары ғ ылыми дең гейде жазылғ анда;

B) оқ улық тың ә дістемелік аппаратын қ азіргі заман талабына сай енгенде;

C) оқ улық тың иллюстриациялық материалдар қ азіргі заман талабына сай сапалы болғ анда;

D) оқ улық тың мазмұ ны оқ ушылардың жас жә не мінез қ ұ лық тық ерекшеліктеріне сай келгенде; E) барлығ ы дұ рыс.

& & & 65. Қ азақ стан республикасының қ азіргі жаң а буын оқ улық тарын мазмұ ны қ ашан жасалды?

A) 1990-жылдың соның да; B) 1990-жылдың басында; C) 1980-жылдардың соның да;

D) 1980-жылдың басында; E) 1970-жылдың соның да.

& & & 66. Оқ ытудың мақ саты нені кү теді?

A) барлығ ы; B) оқ ытудың қ арқ ынды сипатын; C) оқ ушылардың іскерлік дағ дыларын қ алыптастыру; D) оқ ушылардың танымдық іс-ә рекетін дамыту; E) географияны оқ ытуды ұ йымдастыру.

& & & 67. Оқ улық тың соң ғ ы беттеріндегі карталар қ алай аталады?

A) Карта-жапсырмалар; B) Мә тіндік; C) Атлас; D) Столдық; E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 68. Географиялық картаның негізгі қ асиеттерін мең -геру қ алай аталады?

A) Картаны тү сіну; B) Картаны оқ у; C) Картаны білу; D) Картамен жҰ мыс істей білу; E) Барлық жауап дҰ рыс.

& & & 69. Картада кескінделген географиялық қ ұ былыстар мен нысандарды бояуларына қ арап тани білу қ алай аталады?

A) Картаны оқ у; B) Картаны білу; C) Картаны тү сіну; D) Картаны кө ру;

E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 70. Геогрфия курсында оқ ығ ан нысандармен қ ұ былыстардың орынын, пішіні мен мө лшерін картадан тауып кө рсете білу дағ дылары қ алай аталады?

A) Картаны білу; B) Картаны оқ у; C) Картаны тү сіну; D) Картамен жҰ мыс істей білу; E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 71. Картаны оқ у қ андай формада жұ зеге асырылады?

A) Ауызша жә не жазбаша; B) Кү рделі; C) Қ арапайым; D) Нысандардың ө зара орнын табу; E) Нысандармен қ ұ былыстарды салыстыру.

& & & 72. Шартты белгілерін ү йлесімді қ олдана отырып, картадан қ ұ былыстармен нысандардың арасындағ ы байланыстарды анық тап қ орытындыларын шығ ару қ андай оқ уғ а жатады?

A) Кү рделі; В) қ арапайым; C) Элементарлы; D) Кешенді; E) Ауызша.

& & & 73. Географиялық нысандармен қ ұ былыстардың сыртқ ы ерекшеліктерін айқ ындайиың білім.

A) Эмприкалық; B) теориялық; C) Заң дар; D) Бірізді себеп-салдарлы байланыстар;

E) Тү сінік.

& & & 74. Теориялық білімнің негізін не қ ұ райды?

A) Барлық жауап дұ рыс; B) Теория; C) Заң дылық тар; D) Бірізді ебеп-салдарлы байланыстар; E) Тү сініктер.

& & & 75. Эмприкалық білімге не жатады?

A) Ұ ғ ымдар мен дә йектемелер; B) Теория; C) Заң дылық тар; D) Тү сініктер;

E) Дү ниетанымдық ойлар.

& & & 76. Оқ улық тар мен карталардағ ы сандық деректер неге жатады?

A) Ұ ғ ымғ а; B) Тү сінікке; C) Бірізді ебеп-салдарлы байланыстарғ а; D) Дү ниетанымдық ойларғ а; E) Жауаптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 77. Сыртқ ы дұ ниенің шындығ ының адамның ой санасында бейнеленуі:

A) Тү сінік; B)Ұ ғ ым; C) Бірізді себеп-салдар байланыстар; D) Дә йектемелер; E) Теория.

& & & 78. Бір заттың немесе жеке қ ұ былыстың ғ ана емес біртекті заттар мен қ ұ былыстарды білдіретін тү сініктер

A) Жалпы тү сініктер; B) Жеке тү сініктер; C) Индуктивті; D) Дедуктифті; E) Эмприкалық.

& & & 79. Ө зінің техникалық ерекшеліктері жағ ынан диапозитивтер қ андай топқ а жатады?

A) Статикалық; B) Динамикалық; C) Қ озғ алмайтын; D) Қ озғ алатын; E) Барлығ ы дұ рыс.

& & & 80. Графопроекторларғ а арналғ ан транспорттар қ андай топқ а жатады?

A) Статикалық; B) Динамикалық; C) Графикалық; D) Қ озғ алатын; E) Қ озғ алмайтын.

& & & 81. Мектеп тә жірибесінде ең кең қ олданылатын статикалық қ ұ ралды ата:

A) Диапозитивтер; B)Графопроекторларғ а арналғ ан транспорттар; C) дидеофильмдер;

D) кинофильмдер; E) Жауаптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 82. ө зінің ә дістемелік сапасы диапозетивтер жағ ынан қ андай дә стұ рлі оқ у қ ұ ралдарына жақ ын?

A) Картиналар мен сызба-нұ сқ алар; B) Графопроекторларғ а арналғ ан транспорттарғ а;

C) Географиялық карталарғ а; D) Графиктік кестелерге; E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 83. Бір-бірімен байланысқ ан статикалық қ ұ ралдар қ алай аталады?

A) Диафильмдер; B) Слайдалар; C) Оқ у кинолары; D) бейне фильмдер; E) Барлығ ы.

& & & 84. Оқ у фильмдері қ андай экранды қ ұ ралғ а жатады?

A) Динамикалық; B) Статикалық; C) Қ озғ алатын; D) Қ озғ алмайтын; E) барлығ ы.

& & & 82. Тұ рақ ты болып шық қ анша барлық оқ улық тар неден ө теді?

A) барлығ ы дұ рыс; B) сапасын тексеруден; C) мектеп тә жірибесінде жан-жақ ты тексеруден; D) оқ ушылармен мұ ғ алімдер арасында сауалнама жұ ргізуден;

E) мектепте мұ ғ алімдер ұ жымындағ ы талқ ылаудан.

& & & 83. Жаң а буын оқ улығ ын мектептерде жан-жақ ты тексеруден ө ткізу:

A) абробация; B) эксперимент; C) сараптама; D) оқ улық тың сапасын тексеру;

E) барлығ ы;

& & & 84. Мектеп географиясының қ ұ рылымы қ андай?

A) бір ізді- сатылы; B) бір ізді- қ ұ рылымды; C) жү йелі- қ ұ рылымды; D) жү йелі- сатылы; E) қ ұ рылымды- сатылы.

& & & 95. Қ андай пә ннің мазмұ нында қ ұ былыстар мен денелер, заттар ө лі жә не тірі табиғ ат туралы қ арапайым мә ліметтер беріледі?

A) жаратылыстану; B) дү ниетаным; C) географияның бастауыш курсы; D) материктер мен мұ хиттар геогрфиясы; E) қ азақ станның физикалық географиясы.

& & & 86. Географияның бастауыш курсы нені оқ ытады?

A) жер қ абық тары мен олардың арасындағ ы байланыстарды; B) жеке материктердің табиғ атының ерекшелігін; C) Қ азақ станның табиғ атын; D) мұ хиттың табиғ атынын ерекшелігін; E) барлығ ын.

& & & 87. Картаны оқ у терең дігіне қ арай қ анша топқ а бө лінеді?

A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 1.

& & & 88. Географиялық дә йектемелердің негізгі қ ызметін кө рсет?

A) Теориялық сипаттағ ы қ орытындылар ү шін база болып табылады; B) Бір ізді себеп-салдарлы байланыстарды анық тау қ ызметін атқ арады; C) Заң дылық тарды ашу қ ызметін атқ арады; D) Барлық жауап дұ рыс. E) дұ рыс жауап жоқ.

& & & 89. Іскерлік қ алай қ алыптасады?

A) Біліммен тығ ыз байланысты; B) Типтік жоспарларды қ олдану нә тижесінде;

C) Оқ улық ты пайдалану арқ ылы; D) Картаны қ олдану арқ ылы; E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 90. Қ азіргі кезең дегі геогрфияны оқ ыту ә дістемесінің тү йінді мә селелерін кө рсет?

A) Барлығ ы; B) иптік жоспарларды кең інен пайдалану; C) Табиғ и нысандарды сипаттау; D) Экономикалық -геогрфиялық нысандарды сипаттау; E) Себеп-салдарлы байланыстарды анық тау;

& & & 91. Типтік жоспарлар кө бінесе қ айда қ олданылады?

A) Ә ртү рлі тақ ырыптық карталарды оқ ығ анда; B) Нысандарғ а сипаттама бергенде;

C)Жаң а тақ ырыпты тү сіндіргенде; D) Оқ улық пен жұ мыс істегенде; E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 92 Технология дегеніміз …

а) қ андайда бір істе, шеберлікте немесе ө нердегі тә сілдердің ү йлесімділігі; б) ә дістемелердің жиынтығ ы; с) ү рдістердің жиынтығ ы; д) ү рдістермен қ ұ былыстардың ү йлесімділігі; е) дұ рыс жауап жоқ.

& & & 93. Оқ ытудың қ азіргі технологияларын жобалап оқ ытудың мақ сатын ә діс-тә сілдерін жасап оқ ып ү йренуді кө здейдін педагогика ғ ылымының бір бө лігін …

а) педагогикалық технологиялардың ғ ылыми негізі; б) процесуалды- сипаттау; с) процесуалды іс-ә рекет; д) философиялық тұ ғ ыры; е) мінез-қ ұ лық тық тұ ғ ыры

& & & 94.. Қ азіргі педагогикалық технологиялардағ ы оқ ытудың мақ сатын, ә діс-тә сілдері мен қ ұ ралдарын ү йлесімділігін сипаттауды....дейміз.

а) процесуалды –сипаттау; б) процесуалды іс-ә рекет; с) философиялық тұ ғ ыры; д) ғ ылыми негізі; е) мінез-қ ұ лық тық негізі

& & & 95. Қ азіргі педагогикалық технологияларда технологиялық ү рдістерді жү зеге асыру ү шін барлық тұ лғ алық, тетіктік педагогикалық ә діснамалардың қ ызметін жұ мылдыруды.... дейміз.

а) процесуальды іс-ә рекет; б) ғ ылыми негізі; с) процесуальды – сипаттау; д) философиялық негізі; е) мінез-қ ұ лық тың негізі

& & & 96. Жас ұ рпақ қ а білім мен тә рбие беруді айқ ындайтын ә діс-тә сілдер мен формаларын іріктеудің педагогикалық - мінез-қ ұ лық тық негіздерінің ү йлесімділігін... дейміз.

а) педагогикалық технология; б) педагогикалық ү рдіс; с) педагогикалық ә діснама;

д) дидактика; е) педагогикалық қ ұ былыс

& & & 97. Білім беру тә жірибесінде педагогикалық технологиялар қ анша дең гейде қ арастырылады?

а) 3; б) 4; с) 5; д) 6; е) 2

& & & 98. Оқ ытудың жалпы негіздерін қ арастыратын педагогикалық технология.

а) жалпы педагогикалық технология; б) жеке пә ндік технологиялар; с) жеке ү лгілік технологиялар; д) технологиялық сызба; е) технологиялық карта.

& & & 99. Технологиялық ү рдістердің шартты сұ лбасын... дейміз.

а) технологиялық сызба; б) технологиялық карта; с) технологиялық ү лгі; д) технологиялық тізбек; е) технологиялық ү рдіс.

 

& & & 100. Оқ ыту ү рдісінің негізгі кезең дері мен қ олданылатын қ ұ рал жабдық тарын кө рсететін сипаттама...

а) технологиялық карта; б) технологиялық сызба; с) технологиялық ү лгі; д) технологиялық тізбек; е) технологиялық ү рдіс.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.