Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәріс Географиядан пәнінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері.


  1. Сыныптан тыс жұ мыстарының тү рлеріне шолу.
  2. География ү йірмелері
  3. География курстарынан ө ткізілетін оқ у танымдық жорық тары

Географияның жұ мыстар жү ргізу мү мкіндігі зор мазмұ нының қ оршағ ан табиғ и ортасымен, адамның шаруашылық ә рекетімен, еліміз бен шетелдегі кү нделікті ағ ынды жаң алық тармен байланысты география пә нінің сыныптан тыс жұ мыстар жү ргізу мү мкіндігі зор.

География курстары мен жү ргізілетін сыныптан тыс жұ мыстарының негізгі мақ саты. Оқ ушылардың қ ызығ ушылық қ ажетін ө теп еліміздің табиғ атының ерекшеліктер, халқ ы мен шаруашылығ ы жә не жер ғ аламшарының негізгі қ асиеттерін жан – жақ ты танып білү ге жағ дай тудыруы. Уақ ыттың шектелуі болуына байланысты оқ ушылар қ ызық тыратын кө птеген мә селелерді шеше алмайды.

Сыныптан тыс жұ мыстардың мақ саты, мазмұ ны, ұ йымдастыру формалары, ө ткізу ә дістемелері жө нінен ө зіне тә н ерекшеліктері бар. Сыныптан тыс жұ мыстың білімдік мақ сатыоқ ушылардың географиялық ой ө рісін кең ейтіп теориялық білімді терең дету жалпы білімдік дағ дыларды жетілдіру. Білімдік мақ саты оқ у бағ дарламасынан тыс сұ рақ тар мен география ғ ылымының ө зекті мә селелерді енгізу бағ дарламалық оқ у материялдарын терең детіп оқ ыту арқ ылы жү зеге асырылады.

Сыныптан тыс жұ мыстарды оқ ушылар ә ртү рлі ө збетімен білім алу дағ дыларын жетілдіре алады. Ғ ылыми кө пшілік ә дебиеттердегі рефераттар мен баяндамалар, тақ ырыптарғ а қ осымша тү сінік бере отырып кітппен жұ мыс істеуді ең негізгілерін іріктеп алу дағ дылары қ алыптасады. Оқ у танымжорық тарында алғ ан теориялық білімдерін бекітіп, тау жыныстарының ү лгілерін жинап, бақ ылау жү ргізіп статистикалық сандық деректерді сызба тү рінде кө рсету арқ ылы географиялық зерттеу ә дістерін ү йретеді.

Сонымен білімін жетілдіруге мү мкіндік тудырады. Таным жорық тар кезінде жү ріп ө ткен жолдарының картасызбасын жасап географиялық нысандарды тү сіру, сыныптан тыс жұ мыстар барысында картографиялық білімдерін жетілдіруге мү мкіндік береді.

Қ азақ станмен алыс жақ ын шетелдерде болып жатқ ан оқ иғ алардан хабар беретін кезекші карта оқ ушылардың географиялық атаулары туралы білімнің ауқ ымын кең ейтіп жұ мыс істеу дағ дыларын арттырады. Сыныптан тыс жұ мыстардың ең маң ызды роль оқ ушылардың ө збетімен білім алып шығ армашылық пен жұ мыс істеудағ дылары қ алыптасып, географиялық ойын арттырады.

География курсынан жү ргізілетін сыныптан тыс жұ мыстардың формалары алуан тү рлі. Олар:

География ү йірмесі, сыныптан тыс оқ у, географиялық конференциялар мен кештер, олимпядалар. Сыныптан тыс жұ мыстардың мазмұ ны жұ мыстың программасына оқ ушылардың қ ызығ ушылығ ына жә не ерекшелігі мен жергіліктің – табиғ и экономикалық жағ дайына байланысты.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.