Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Емтихан сұрақтары. 1. Географияны оқыту әдістемесі курсын оқытудың мақсатын, зерттейтін нысандарын


1. Географияны оқ ыту ә дістемесі курсын оқ ытудың мақ сатын, зерттейтін нысандарын, қ ұ рылымы мен мазмұ нын ашып кө рсет

2. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясы курсында картографиялық материалдармен, графиктік кестелермен, қ осымша ә дебиеттермен жұ мыс істеу ә дістерін анық тап, ойың ды нақ тыла

3. Ү й тапсырмасын сұ раудың мақ саты мен міндеттерін, білімді іс жү зінде қ олданудағ ы маң ызын анық та

4. Географияны оқ ыту ә дістемесінің басқ а ғ ылым салаларымен байланысы жә не олардың мектеп географиясын оқ ытудағ ы маң ызын ашып кө рсет

5. Оқ ушылардың білімі мен іскерлік-дағ дыларын тексерудің негізгі жолдарын, ауызша тексерудің оқ у-танымдық маң ызы жә не сұ рақ тар мен тапсырмаларды даярлауғ а қ ойылатын ә дістемелік талаптарды ашып кө рсет

6. Ө ткен сабақ пен жаң а сабақ ты байланыстыру мен жаң а сабақ ты мағ аналық бө ліктерге бө лудің маң ызын ашып кө рсет

7. Географияны оқ ыту ә дістемесінің теориялық зерттеу ә дісітерінің маң ызын ашып кө рсет

8. География сабақ тарында оқ ушылардың білімін жазбаша тексеру жә не оғ ан қ ойылатын ә дістемелік талаптарды ашып кө рсет

9. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясы курсында сабақ тарды ұ йымдастыру формаларын анық та

10. Географияны оқ ыту ә дістемесінің эмптикалық зерттеу ә дісінің негізгі кезең дері мен мектеп тә жірибесін оқ ып-ү йренудің маң ызын ашып кө рсет

11. Жинақ тап қ айталау сабағ ында оқ ушылардың білімін тексерудің жолдары мен кезең дерін, сұ рақ тар мен тапсырмаларды іріктеуге қ ойылатын ә дістемелік талаптарды ашып кө рсет

12. Жаң а сабақ ты бекіту мен ү йге тапсырма берудің тиімді жолдары мен оқ у танымдық маң ызын ашып кө рсет

13. Мектеп географиясының оқ у бағ дарламасының қ ұ рылымы мен айдарларының атқ аратын қ ызыметін, географиялық білім мен іскерлік-дағ дыларды қ алыптастырудағ ы алатын орынын анық та

14. Оқ ушылардың географиялық карталар мен глобуспен жұ мысын ұ йымдастырудың ә дістерін, білім мен іскерлік-дағ дыларды қ алыптастырудағ ы маң ызын ашып кө рсет

15. Оқ улық тың мә тінінің басындағ ы, ортасындағ ы жә не соң ындағ ы сұ рақ тар мен тапсырмалардың атқ аратын қ ызыметін, олармен жұ мыс істеудің тиімді жолдарын анық та

16. Географияны оқ ытудың психологиялық мә нін жә не оның географиялық білімді мең гертудегі маң ызын ашып кө рсет

17. География сабағ ынан алғ ан білімді бағ алау жолдары мен оғ ан қ ойылатын талаптарды атап кө рсетіп, ойың ды нақ тыла

18. Климаттық карталар мен кестелерге талдау жасудың тиімді жолдарын жә не олардың білімді мең гертудегі маң ызын ашып кө рсет

19. География сабақ тарында білімнің қ ажеттілігін тудырудың негізгі жолдарын анық тап, ойың ды нақ ты мысалдармен дә лелде

20. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясы оқ улығ ының мә тінімен, сұ рақ тар мен тапсырмалар жү йесімен жұ мыс істеу ә дістерін анық тап ойың ды нақ тыла

21. Тақ ырыптық жә не жалпы географиялық карталарды бір-бірімен беттестіре отырып, Орал тауына тө мендегі жоспар бойынша сипаттама беріп, репродуктивтік ә дістің негізгі тү сініктерді мең гертудегі маң ызын айқ ында:

22. нысанының физикалық географиялық орны, созылғ ан бағ ыты, ұ зындығ ы, басқ а нысандарғ а қ атысы, жағ дайы, абсалют биіктігі, пайда болғ ан тау тү зілу кезең і, пайдалы қ азбалары, орналасқ ан климат белдеулері мен табиғ ат зоналары, табиғ ат байлық тарын игеруге байланысты туындағ ан экологиялық мә селелері мен табиғ ат қ орғ ау нысандары.

23. Географиялық білім мен тү сініктермен оларды мең гертудің тиімді жолдарын ашып кө рсетіп, ойың ды мысалдар келтіре отырып нақ тыла

24. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясы курсында жалпы ғ ылыми тү сініктер мен терминдерді қ алыптастыру жұ мыстары мен экономикалық -географиялық сипаттама беру жолдарын анық тап, ойың ды нақ тыла

25. Ірі жә не ұ сақ масштабты карталардың негізі жә не қ осымша жабдық таушы элементтері туралы тү сініктерді мең гертудің ә дістерін, картаны оқ ып тү сінудің оқ у-танымдық маң ызын анық танық тап, ойың ды нақ тыла.

26. Оқ ушылардың оқ у ә рекетінінң қ ажеттілігі (мотивациясы) туралы тү сінік беріп, оны оятудың оқ у ү рдісіндегі маң ызын айқ ында

27. Географиялық картиналармен сызба-нұ сқ а, кестелермен, қ има-сзбалармен жұ мыс істеу ә дістерін жә не олардың оқ ушылардың теориялық білімді мең гертудегі маң ызын анық та

28. Африка мен Оң тү стік Америкағ а салыстырмалы сипаттама бере отырып, екі материктің табиғ атының ұ қ састығ ы мен айырмашылығ ын, ортақ белгілерін анық тап, салыстырмалы сипаттама берудің материктердің табиғ атын оқ ып-ү йренудегі маң ызын ашып кө рсет

Салыстырмалы сипаттама беру жоспары Африка Оң тү стік Америка Ұ қ састық тары, айырмашылық тары, ортақ белгілері
Материктің градус торына қ атысты орыны (шеткі нү ктелерінің координаты)       Ұ қ састық тары:     Айырмашылық тары:   Ортақ белгілері:
Жағ алауын шайып жатқ ан мұ хиттармен олардың материктік табиғ атына ә сері    
Жағ алау сызық тарының ерекшеліктері    
Материктің жылу (климат) белдеулеріне қ атысты жағ дайы    
Аумақ тық табиғ ат кешендерінің таралу (табиғ ат зоналарының) ерекшеліктері    

29. Бір ізді себеп – салдарлы байланыстардың географиялық ү рдістер мен қ ұ былыстардың тү зілу заң дылық тарын анық таудағ ы алатын орынын ашып кө рсетіп, ойың ды мысалдармен нақ тыла

30. Статаикалық жә не динамикалық аудиовизуольды қ ұ ралдармен жұ мыс істеу ә дістерін жә не оларды тиімді пайдаланудың оқ у-тә рбиелік маң ызын ашып кө рсет

31. Гееографиялық глобустың оқ у танымдық маң ызы мен оны пайдаланып жү ргізілетін ө лшеу жұ мыстарының тү рлерін анық та

32. Заң дылық тар жә не олрарды мең гертудің жолдары мен оқ ушылардың дү ниетанымдарын қ алыптастырудағ ы маң ызын ашып кө рсетуіп, ойың ды нақ тыла

33. Жаң а білімді мең герту жә не іскерлік-дағ дыларды қ алыптастыру сабағ ының (қ ұ рамдасқ ан немесе аралас) қ ұ рылымы мен сабақ ты ө ткізуге қ ойылатын ә дістемелік талаптарды анық тап, ойың ды нақ тыла

34. Тө менде кө рсетілген нү ктелердің географиялық координаттарын, ара қ ашық тығ ын анық тап, кестені толтыра отырып, картографиялық тү сініктерді мең гертудің жолдарын, оқ ушыларды қ арқ ынды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын анық та

Географиялық нү ктелер Географиялық координат Ара қ ашық тығ ы
  Ендігі Бойлығ ы  
Ө скемен Атырау      
Талдық орғ ан Қ арағ анды      

35. Географиялық ұ ғ ымдар мен дә йектемелер жә не оларды мең герту жолдарын анық тап ойың ды мысалдармен нақ тыла

36. Жинақ тап қ айталау жә не білімді бағ алау сабақ тарын ө ткізудің ерекшеліктері мен оқ ушылардың білімін бағ алаудың жолдарын анық тап, ойың ды нақ тыла

37. Еврразияның физикалық картасын пайдалана отырып Атыраудан Дубайғ а, Стамбул мен Санк-Петербург арқ ылы ойша саяхат жасап, жү ріп ө ткен жолың ды кескін картағ а сызып, картамен жү ргізілетін ойша саяхаттың географиялық ұ ғ ымдарды мең гертіп, қ ызығ ушылық тарын арттырудағ ы маң ызын анық та.

38. Іскерлік – дағ дылар мен оқ у жұ мысының тә сілдері туралы тү сінік беріп оларды теориялық тү сініктерді мең гертудегі маң ызын ашып кө рсетіп, ойың ды нақ тыла

39. Білімді кешенді пайдалану (сарамандық жұ мыс сабағ ы) сабағ ын ө ткізудің негізгі ерекшеліктері мен оны ө ткізуге қ ойылатын ә дістемелік талаптарды анық тап, ойың ды нақ тыла

40. Тақ ырыптық жә не жалпы географиялық карталарды бір-бірімен беттестіре отырып, Қ азақ станның жер бедерінің негізгі ерекшеліктерін геологиялық қ ұ рылысының, жер бедерінің пайдалы қ азбаларының арасындағ ы корреляциялық байланыстарды анық тап, ой қ орытындыларын шығ арып, тө мендегі кө рсетілген кестені толтырып, танымдық кестелердің теориялық білімді мең гертудегі маң ызын айқ ында

 

Жер бедерінің ірі пішіндері Қ андай тектомикалық қ ұ рылымғ а жатады Беткі қ абатын тү зетін тау жыныстары Жер бедерінің ерекшелігі Пайдалы қ азбалары.
Каспи маң ы ойпаты          
Сарыарқ а          
Алтай          
Тұ ран жазығ ы          
             

41Оқ ыту ә дістерін білім кө зіне қ арай топтастырып, Ауызша ә дістің географиялық білім мен іскерлік-дағ дыларды қ алыптастырудағ ы алатын орынын айқ ында

41. География ү йірмелері мен географиялық кештердің оқ у-танымдық маң ызы олардың дә стү рлі сабақ тардан айырмашылығ ын анық та

42. Қ азақ станның физикалық картасының қ абатты бояуларын, биіктік шамасын пайдаланып, Қ арағ анды мен Алматы қ алаларының аралығ ының кө лденең қ има-сызбасын тұ рғ ызып, кешенді кө лденең қ има-сызбаларды тұ рғ ызудың жер бедері мен аумақ тық табиғ ат кешендерін оқ ып ү йренудегі маң ызын ашып кө рсет.

43. Кө рнекілік ә дісінің оқ у тә рбиелік маң ызын, негізгі тү сініктер мен ұ ғ ымдарды мең гертіп, іскерлік-дағ дыларды қ алыптастырудағ ы алатын орынын анық та

44. География курстарынан ө ткізілетін конференциялар мен оларды ө ткізуге қ ойылатын ә дістемелік талаптарды анық та

45. Дү ние жү зінің қ ара металлургия картасын пайдаланып Ресей мен Ү ндістанда, Қ ытай мен Жапонияда бір жылда ө ндірілетін темір кені мен балқ ытылатын болаттың мө лшерін анық тап, картаны пайдаланып, практикалық есептер шығ артудың оқ ушыларды қ арқ ынды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын ашып кө рсет

46. Географияны оқ ыту ә дістерін топтастырып, оның объективті жә не субъективті астарларын анық тап, ойың ды нақ тыла

47. Сыныптан тыс жұ мыстарының тү рлерін топтастырып, олардың оқ у-тә рбиелік маң ызын анық та

48. Қ азақ станның климат картасын пайдаланып тө мендегі кестеде кө рсетілген нү ктелердің жлдық орташа температураның жауын-шашын мен булануды анық тап, ылғ алдану коэффицентін есептеп, кү рделі танымдық кестелердің оқ ушылардың білімді іс жү зінде пайдаланып, дұ рыс ой қ орытындыларын шығ арудағ ы маң ызын ашып кө рсет.

 

Гнографиялық нү ктелер     Географиялық координаты Жылдық орташа Булану     Ылғ алдану коэффициенті     Топырақ жамылғ ысы    
Темпе-ратура Жауын- шашын мм есебімен  
Шымкент          
Тараз          
Қ ызылорда          
Қ арағ анды          
Астана          
Қ останай          
               

 

49. Тә жірибелік ә дістердің оқ у тә рбиелік маң ызын анық тап, сарамандық жұ мыстарды жү ргізуге қ ойылатын талаптарды ашып кө рсет

50. Кү згі жә не кө ктемгі географиялық оқ у танымдық жорық тардың оқ у-тә рбиелік маң ызы мен ө ткізу кезең дерін ашып кө рсет

51. Дү ние жү зінің қ ара металлургия картасын пайдаланып Ресей мен Ү ндістанда, Қ ытай мен Жапонияда бір жылда ө ндірілетін темір кені мен балқ ытылатын болаттың мө лшерін анық тап, картаны пайдаланып, практикалық есептер шығ артудың оқ ушыларды қ арқ ынды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын ашып кө рсет

52. Репродуктивтік ә дістің оқ у-танымдық маң ызын, теориялық тү сініктерді мең гертіп, қ арқ ынды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын ашып кө рсет

53. Физикалық географияның бастауыш курсынында оқ у ә рекетін ұ йымдастырудың ерекшеліктерін ашып кө рсетіп, ойың ды нақ тыла

54. Дү ние жү зінің энергетика картасындағ ы диаграммаларды пайдаланып, жекелеген елдер мен аймақ тардың (материктердің) мұ най ө ндірудегі ү лесін есептеп шығ арып, диаграммалар мен кестелерге талдау жасаудың оқ ушыларды қ арқ ынды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын ашып кө рсет

55. Оқ ыту ә дістерін оқ ушылардың танымдық ә рекеттеріне қ арай топтастырып, тү сіндірмелі-иллюстративтік ә дістің оқ у-танымдық маң ызын ашып кө рсет

56. Физикалық географияның бастауыш курсының мазмұ ны мен қ ұ рылымын, оқ у- тә рбиелік мақ сатын ашып кө рсет

57. Географиялық атласты пайдаланып, Солтү стік Америка мен Евразияның физикалық географиялық орнына салыстырмалы сипаттама беріп, айырмашылығ ын, ұ қ састық тары мен ортақ белгілерін тауып, салыстырмалы сипаттама берудің материктердің табиғ атының ерекшеліктерін аық таудағ ы маң ызын ашып кө рсет.

 

Салыстырмалы сипаттама беру жоспары Евразия Солтү стік Америка Ұ қ састық тары, айырмашылық тары, ортақ белгілері.
Материктің градус торына қ атысты орыны (шеткі нү ктелерінің координаты)       Ұ қ састық тары:     Айырмашылық тары:     Ортақ белгілері:
Жағ алауын шайып мұ хиттармен олардың материктік табиғ атына ә сері.    
Жағ алау сызық тарының ерекшеліктері    
Материктің жылу (климат) белдеулеріне қ атысты жағ дайы    
Аумақ тық табиғ ат кешендерінің таралу (табиғ ат зоналарының) ерекшеліктері    

58 Ө зекті ойды жеткізу, жә не зерттеу ә дістерінің оқ у-танымдық маң ызын, оқ ушыларды қ арқ ынды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын анық тап, ойың ды мысалдармен нақ тыла

59 Физикалық географияның бастауыш курсын оқ ыту ә дістері, сабақ тарды ө ткізу жолдары жә не оларғ а қ ойылатын талаптарды анық тап, ойың ды нақ тыла

Географиялық атластың физикалық жә не климаттық карталарын пайдаланып Конго жә не Объ ө зендіріне салыстырмалы сипаттама беріп қ оректену режимдегі айырмашылық тарды анық тап, картамен жұ мыстың гидрологиялық тү сініктерді мең гертудегі маң ызын ашып кө рсет.

 

Сипаттама беру жоспары Ө зендер Ұ қ састық тары айырмашылық тары мен ортақ белгілері
Объ Конго
1. Ө зеннің ұ зындығ ы (км есебімен)     Ұ қ састығ ы:   Айырмашылығ ы:   Ортақ белгілері:    
2.Қ айдан басталып, қ айда қ ұ яды    
З.Жоғ ары орта жә не тө менгі ағ ысындағ ы ағ ысының сипаты    
4.Қ ө ректену режимі    
5. Қ ұ ламасы 6. Ең істегі    
7.Шаруашылық тың маң ызы.    

60. Шынайы (реалды) ө зекті оқ ытудың оқ ушылардың географиялық білімді ө з бетімен мең геруіндегі маң ызын анық тап, ойың ды нақ тыла

61 Атмосфера тақ ырыбын оқ ытудың ә дістемелік ерекшеліктерін, жергілікті жерде ауа райына жү ргізілетін бақ ылаулардың климаттық ұ ғ ымдар мен тү сініктерді мең гертудегі маң ызын ашып кө рсет

62 Оқ ушылардың білімін жазбаша тексерудің тү рлерін, сұ рақ тар мен тапсырмаларды даярлауғ а қ ойылатын ә дістемелік талаптарды анық тап, ойың ды нақ тыла

63. Ө зекті оқ ытудың дамыту қ ызметін жә не ө зекті сұ рақ тар мен тапсырмаларды шешудің кезең дерін ашып кө рсетіп, ойың ды нақ ты мысалдармен дә лелде

64. Физикалық географияның бастауыш курсында литосфера, гидросфера тарқ ырыптарын оқ ытудың ә дістемелік ерекшеліктерін анық тап, ойың ды нақ тыла

65. Алматы, Лондон қ алаларының географиялық бойлық тарын, ара қ ашық тық тарын жә не уақ ыт айырмасын есептеп шығ арып, картаның жергілікті жә не белдеулік уақ ыт тү сініктерін мең гертудегі маң ызын ашып кө рсет

 

Географиялық нү ктелер Ара қ ашық тығ ы Уақ ыт айырмасы   Орналасқ ан сағ аттық белдеуі
Бойлығ ы Ара-қ ашық тығ ы
Алматы Лондон          
Токио          

66. Ә дістер, ә дістемелік тә сілдер мен оқ ушылардың дербес іс-ә рекеттерінің оқ у-тә рбиелік маң ызын ашып кө рсетіп, ойың ды мысалдармен нақ тыла

67. Физикалық географияның бастауыш курсында жер бетінің глобус пен картада кескінделуі тақ ырыбын оқ ытудың ә дістемелік ерекшеліктерін анық тап, ойың ды нақ тыла

68. Географиялық атластың физикалық жә не климаттық карталарын пайдаланып Амазонка жә не Рейн ө зендіріне салыстырмалы сипаттама беріп қ оректену режимдегі айырмашылық ты анық тап, картамен жұ мыстың гидрологиялық тү сініктерді мең гертудегі маң ызын ашып кө рсет

 

Сипаттама беру жоспары Ө зендер Ұ қ састық тары айырмашылық тары мен ортақ белгілері
Амазонка Рейн
1. Ө зеннің ұ зындығ ы (км есебімен)     Ұ қ састығ ы:   Айырмашылығ ы:   Ортақ белгілері:    
2.Қ айдан басталып, қ айда қ ұ яды    
З.Жоғ ары орта жә не тө менгі ағ ысындағ ы ағ ысының сипаты    
4.Қ ө ректену режимі    
5. Қ ұ ламасы 6. Ең істегі    
7.Шаруашылық тың маң ызы.    

69. Рольдік ойындардың тү рлерін, қ ұ рылымы мен географиялық білімді қ алыптастырудағ ы маң ызын ашып кө рсетіп, ойың ды мысалдармен нақ тыла

70. Табиғ ат компоненттерінің ө зара байланыстары жә не жер шараның халқ ы тарауларын оқ ытудың ә дістемелік ерекшеліктерін анық та

71. Дең гейлік саралап оқ ытуғ а арналғ ан 1, 2, 3 дең гейлі тапсырмалардың бір-бірінен айырмашылығ ын, оқ у-танымдық қ ызыметін анық тап, ойың ды нақ тыла

72. В.Ф.Шаталовтың оқ у материалдарының сызба-нұ сқ асы жә не шартты белгілі ү лгілері негізінде оқ ытудың қ арқ ындылығ ын арттыру технологиясының географиялық тү сініктерді мең гертудегі маң ызын анық та

73. Жегілікті жердің халқ ы тақ ырыбын оқ ытудың ә дістемелік ерекшеліктерін анық тап, ойың ды нақ тыла

74. Географиялық, топографиялық жә не сандық диктанттарды қ ұ рудың жолдары, олардың оқ у-танымдық маң ызын анық тап ойың ды нақ тыла

75. Географиялық заң дылық тар, ұ ғ ымдар мен дә йектер туралы білімді қ алыптастыру жолдарын ашып кө рсет

76. 12 жылдық білім беру жү йесіндегі географияны оқ ыту тұ ғ ырнамасының мә нін ашып кө рсет

77. Электронды тақ талар мен мультимедиялық проэкторларғ а арналғ ан транспоранттар мен динамикалық кө рнекі қ ұ ралдарды дайындау ә дістерін ашып кө рсетіп, оларды қ олданудың оқ у-танымдық маң ызын анық та

78. Географияның білім мен іскерлік- дағ дыларды қ алыптастыру жолдарын, картамен, сандық деректермен жұ мыстың білімді бекітудегі маң ызын анық та

79. Қ азақ станның физикалық географиясынан оқ ушылар орындайтын сарамандық жә не ө здік жұ мыстарды ө ткізуге қ ойылатын ә дістемелік талаптарды анық тап, ойың ды нақ тыла.

80. Кадаскопқ а арналғ ан транспоранттарды дайындауғ а қ ойылатын ә дістемелік талаптар мен оларды пайдаланудың оқ ушыларды ой ә рекетіне жұ мылдырудағ ы маң ызын ашып кө рсет

81. Географияны оқ ыту ү рдісінің барысында оқ ушылардың ой ө рісін дамытудың жолдарын анық тап, ойың ды нақ тыла

82. Қ азақ станның физикалық географиясынан оқ ушылар орындайтын сарамандық жә не ө здік жұ мыстардың тү рлерін анық тап ойың ды нақ тыла

83. Жаң а білімді мең герту жә не кіріспе сабақ тарының дидактикалық қ ұ рылымын, мақ саты мен оқ у-танымдық маң ызын анық та

84. Мұ ғ алімнің сабақ қ а дайындығ ына қ ойылатын талаптар мен оқ у жұ мыстарын жоспарлаудың маң ызын ашып кө рсетіп, ойың ды нақ тыла

85. Қ азақ станның геологиялық қ ұ рылысы жер бедері пайдалы қ азбалары тақ ырыбында орындалатын сарамандық жә не ө здік жұ мыстарды жү ргізу ә дістерін анық тап, ойың ды нақ тыла

86. Қ ұ рамдасқ ан сабақ тарының дидактикалық қ ұ рылымын, мақ саты мен оқ у-танымдық маң ызын анық тап ойың ды нақ тыла

87. География сабақ тарының жеке бө ліктерінің ерекшеліктерін анық тап, ойың ды нақ тыла

88. География сабақ тарын дидактикалық мақ сатына, оқ ушылардың танымдық ә рекетіне қ арай топтастырып, ойың ды нақ тыла

89. Орта мкектептерде географиялық білім берудің жаң а тұ ғ ырнамалары жө нінде тү сінік беріп, ойың ды нақ тыла

90. Оқ у материалдарын ауызша тү сіндірудің ерекшеліктерін ашып кө рсет

91. ойың ды мысалдармен нақ тыла

92. Географиялық білімді стандарттаудың тү йінді мә селелерін анық тап, ойың ды нақ тыла

93. Логикалық тірек конспектсі технологиясын пайдаланудың географиялық білімді мең гертіп, іскерлік-дағ дыларды қ алыптастырудың маң ызын ашып кө рсет

94. Географиялық дә рістер мен семинар сабақ тарды ө ткізу ә дістері жә не оларғ а қ ойылатын талаптарды ашып кө рсет

95. Ө зекті оқ ыту технологиясының мақ сатымен міндеттерін оқ у-танымдық маң ызын анық та

96. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясының ғ ылыми негіздерін, қ ұ рылымы мен мазмұ нын анық та

97. География сабақ тарында ө ткізілетін сарамандық жұ мыстар мен оларды жү ргізудің ерекшеліктерін жә не сабақ тың басқ а тү рлерінен айырмашылығ ын ашып кө рсет

98. Статикалық кө рсеткіштермен жұ мыс істеу ә дістері мен олардың оқ у тә рбиелік маң ызын анық тап, ойың ды нақ тыла

99. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясының ә дістемелік негіздерін анық та

100. География оқ улығ ының мә тіндік жә не мә тіннен тыс компоненттері жә не оқ улық пен жұ мысты ұ йымдастыру ә дістерін анық та

101. Дү ниежү зінің экономикалық жә не ә леуметтік географиясы курсында пә н ішілік жә не пә н аралық байланыстар жү йесін қ алыптастырып, ауызша тү сіндіру дағ дыларын дамыту жолдарын анық та

102. Жаң а сабақ ты тү сіндіруде кө рнекіліктер мен оқ улық тың мә тінімен жұ мысты тиімді ұ йымдастыру жолдарын анық тап ойың ды нақ тыла

 

 

Географияны оқ ыту ә дістемесі қ андай ғ ылымның саласына жатады?

A) педагогика; B) психология; C) география; D) демография; E) ә леуметтану.

& & & 2. Іандай ғ ылым барлық пә ндерді оқ ытудың ғ ылыми ә дістемелік негізін қ Ұ райды?

A) дидактика; B) картография; C) психология; D) география; E) философия.

& & & 3. Географияны оқ ыту ә дістемесі қ андай тұ йінді мә селелерді зерттейді?

A) барлығ ы; B) географияны оқ ытудың мақ сатын; C) геогрфиялық білімнің мазмұ нын;

D) оқ ыту қ ұ ралдарын; E) оқ ытуды ұ йымдастырудың ә дістемелерін.

& & & 4. Басқ а ғ ылым сияқ ты географияны оқ ыту ә дістемесінің негізі не болып табылады?

A) білім; B) іскерлік; C) дағ ды; D) дұ ние танымдық ойлар; E) методология.

& & & 5. География пә нінің мҰ ғ аліміне оқ ыту ә дістемесі нені ашып береді?

A) барлығ ын; B) бағ ытын; C) мақ сатын; D) оқ ытуды Ұ йымдастыру формаларын;

E) пә ннің мазмұ нын.

& & & 6. Эксперимент қ андай зерттеу ә дісіне жатады?

A) эмприкалық; B) жұ йелік- қ ұ рылымдық тұ рғ ыдан қ арау; C) мектептің іс тә жірибесін оқ ып ұ йрену; D) салыстыру; E) теориялық.

& & & 7. Географияны оқ ыту қ ү ралдары қ анша топқ а бө лінеді?

A) 4; B) 5; C) 3; D) 2; E) 6.

& & & 8. Нақ ты оқ у қ ұ ралдарына не жатады?

А.барлығ ы; A B) Шаруашылық ә рекетінің заттары; C) Табиғ аттағ ы нысандар;

D) Таным жорық барысында оқ ылатын нысандар; E) Табиғ и нысандар.

& & & 9. Нақ ты нысандардың бейнесіне не жатады?

A) Барлығ ы; B) Жазық тық тағ ы иллюстрациялық материалдар; C) Динамикалық техникалық қ Ұ ралдар; D) Нысандардың ү лгілері; E) Диапозитивтер мен слаидалар;

& & & 10. Нысандар мен қ ұ былыстардың бейнесін сипат-таитын қ ұ ралдарғ а не жатады?

A) Барлығ ы; B) Вербальды; C) Картографиялық қ ұ ралдар; D) Графиктік-сызбалы қ Ұ ұ ралдар; E) Графиктік-статистикалық қ ұ ралдар.

& & & 11. Табиғ ат қ Ұ былыстарын талдап, жаң ғ ыртуғ а қ олда-нылатын қ Ұ ралдарғ а не жатады?

A) Барлығ ы; B) ґлшеу жұ мысын жұ ргізетін приборлар; C) Табиғ ат қ ұ былыстарының сапалық кө рсеткіштерін анық тайтын қ ұ ралдар; D) Картометриялық ө лшеу жҰ мыстар жұ ргізетін приборлар; E) Жердің тә уліктік жә не жылдық қ озғ алысын жаң -ғ ыртуғ а арналғ ан приборлар.

& & & 12. Географиялық карталардың оқ у қ ызметін кө рсет?

A) Барлығ ы; B) Жер бетіндегі елдер мен аумақ тарды белгілі бір ретпен оқ ып ұ йрену;

C) Оқ ытылатын аумақ тың негізгі сипатын жаң ғ ырту; D) Логикалық ойды дамытудың тә сілдерін дамыту; E) Бір ізді себеп-салдарлы байланыстарды анық тау.

& & & 13. Ішінара ізденіс, зерттеу ә дістері қ андай тапсырмаларды орындағ анда қ олданылады?

A) ө зекті жә не шығ армашылық; B) шығ амашылық; C) репродуктивтік;

D) белгіленген жоспар бойынша орындалатын; E) жауптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 14. ө зекті оқ ытудың алғ ышартын кө рсет?

A) ө зекті жағ дай (ситуация) тудыру; B) ө зекті ой жеткізу; C) ө зекті мә селенің шешімі;

D) ө зекті мә селенің шешілуі; E) жауаптың барлығ ы дҰ рыс.

& & & 15. Оқ ушылардың зерттеу жұ мыстарының негізгі кезең дерін кө рсет?

A) барлығ ы; B) ақ параттық дә йекті деректер жинау; C) жиналғ ан деректерді жұ йелеу, талдау; D) синтездеу; E) жинақ тап, ой қ орытындыларын шығ ару.

& & & 16. Географиялық білімнің ең негізгісін не қ ұ райды?

A) тұ сініктер; B) ұ ғ ымдар; C) дә йектемелер; D) сандық деректер;

E) номенклатуралар.

& & & 17. Тұ сініктерді мең гертудің маң ызды ерекшеліктерінің бірін кө рсет?

A) оқ ушылардың қ арқ ынды танымдық ә рекеттерін Ұ йыидастыру,

B) негізгі тұ сініктерді жаттату, C) оқ у қ ұ ралдарын қ олдану; D) бақ ылаулар мен танымжорық тар ұ йымдастыру; E) жауаптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 18. Географиялық білімді мең гертудің қ анша жолы бар?

A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 1.

& & & 19. Географиялық нысандардың сезім арқ ылы бейнеленуі немесе кө з алдымызғ а келетін ойша бейнесі қ алай аталады?

A) ұ ғ ым; B) Тү сінік; C) Дә йектеме; D) Заң; E) Заң дылық.

& & & 20. Кө рмеген нысандар мен қ ұ былыстар бейнесінің кө з алдығ а елестеп, есте сақ талуы қ алай аталады?

A) Ойша сақ тауұ ғ ымы; B) Кө ру арқ ылы есте сақ тау ұ ғ ымы; C) Кө ру арқ ылы қ алыптасатын тұ сінік; D) Кө рмей есте сақ талатын тұ сінік; E) Жауаптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 21. Географиялық нысандар мен қ ұ былыстарды тікелей кө ру арқ ылы есте сақ тау ұ ғ ымы қ алай аталады?

A) Кө ру арқ ылы есте сақ тау; B) Кө рмей есте сақ тау; C) Кө ру арқ ылы тұ сіну;

D) Кө рмей тұ сіну; E) Жауаптың барлығ ы дҰ рыс.

& & & 22. Мектеп оқ улығ ы қ андай негізде қ ұ рылғ ан?

A) Бірізді- сатылы; B) Бірізді-қ қ рылымды; C) Бірізді- жұ йелі; D) Қ ұ рылымды жұ йелі;

E) Қ ұ рылымды сатылы.

& & & 23. Геогрвфиялық атаулар мен сандық деректер неге жатады?

A) Дә йектемелерге; B) Ұ ғ ымдарғ а; C) Тұ сініктерге; D) Бірізді ебеп-салдарлы байланыстарғ а; E) Жауаптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 24. Оқ ушылардың бұ рын алғ ан білімдерінің негізделіп жаң а білімді мең геру ә рекеті

A) Іскерлік; B) Дағ ды; C). Тү сінік; D) Ұ ғ ым; E) Еске сақ тау.

& & & 25. География оқ улығ ының ең бастынегізін не қ ұ райды.

A) Мә тіні; B) Ә дістемелік аппараты; C) СҰ рақ тар мен тапсырмалар жұ йесі;

D) Тақ ырыптың мә тіннен тыс компоненттері; E) Иллюстрациялық материалдары.

& & & 26. Оқ улық тың мә тініндегі негізгі ғ ылыми тұ сініктердің анық тамалары бұ л:

A) Теория; B) Методология; C) Тү сіндіру; D) Сипаттау; E) Атаулардың сө здігі.

& & & 27. Белгілі бір қ Ұ былыстар мен нысандардың қ асиеттерін айқ ындайтын ерекше ә ріптер мен жазылғ ан тұ сініктер қ алай аталады?

A) Атаулар сө здігі; B) Сипаттау; C) Тұ сіндірмелі; D) Ескертулері; E) Анық тамалары;

& & & 28. Оқ улық тың мә тінінің географилық байланыстарын ашуғ а бағ ытталғ ан материалдары қ алай аталады?

A) Тү сіндірмелі; B) Тү сінік беруші; C) Сипаттаушы; D) қ осымша; E) Атаулардың сө здігі.

& & & 29. Оқ улық тың мә тінінен тыс компоненттері қ андай қ ызмет атқ арады?

A) Оқ ыту жә не бақ ылау; B) Дамыту; C) Қ арқ ынын арттыру; D) Сипаттау; E) Қ осымша.

& & & 30. Мә тінге тү сінік берудің сипаты қ андай?

A) ө зекті; B) Ойды дамыту; C) Сипаттау; D) Шолу;

E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 31. Географияны оқ ытудағ ы шетел тә жірибесін оқ ып ұ йрену қ андай ә дістемелік зерттеулерге жатады?

A) салыстырмалы; B) тарихи; C) экспериментті; D) математикалық; E) мектептің іс тә жірибелерін оқ ып ұ йрену.

& & & 32. Оқ ыту ә дістемесінің география ғ ылымымен байланысынын алатын орнын ата?

A) иектеп географиясынының мазмұ нын қ ұ рау ү шін; B) оқ ыту ә дістемесінің ғ ылыми негізін анық тау ү шін; C) оқ ытудың біршама ә дістемелерімен қ ұ ралдарын табу ү шін;

D) оқ ытудың дидактикалық принциптерін анық тау ү шін; E) жауптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 33. Мектептің іс тә жірибесін жаппай оқ ып ұ йрену кезінде қ андай зерттеу ә дісін қ олданады?

A) математикалық; B) салыстыру; C) тарихи; D) эмприкалық; E) жұ йелі -қ ұ рылымдық.

& & & 34. Мектептің оқ у ұ рдісін бақ ылап, оқ ушылармен мұ ғ алімдердің арасында сауалнама жұ ргізу қ андай зерттеу ә дістемесіне жатады?

A) мектептік іс тә жірибесін оқ ып ү йрену; B) салыстыру; C) тарихи; D) жұ йелі -қ ұ рылымдық; E) математикалық.

& & & 35. Бір-бірінен туатын жә не бір-бірімен тығ ыз байланысты кезең дерден тҰ ратын зерттеу ә дісінің қ ұ рылымы қ алай аталады?

A) ә дістемелік зерттеулердің логикасы; B) эксперимент ө ткізудің жағ дайы; C) зерттеу ә дістері мен мазмұ ны; D) жү елі- қ ұ рылымдық тұ рғ ыдан қ арау; E) барлығ ы дұ рыс.

& & & 36. Эксперименттің дұ рыс ө тудің бірінші жағ дайына не жатады?

A) дә лелдеу мен тексеруді қ ажет ететін эксперименттің ғ ылыми негіздемесінемесе жан-жақ ты ойластырылғ ан гипотизасын қ ұ ру; B) гипотизаны басты мә селелерін шешу жолындағ ы зерттеудің мақ сатын белгілеу; C) зерттеу ә дістемелерін тандау;

D) экспериментті даярлау; E) эксперименттік материалдарды даярлау.

& & & 37. Дайын кұ йіндегі бір ізді себеп-салдарлы байла-ныстарды мең геру қ алай жұ зеге асырылады?

A) Мұ ғ алімнің тұ сіндіруі арқ ылы; B) Картамен жұ мыс барысында; C) Оқ у картиналары мен сызба-нұ сқ алармен жұ мыс істеу барысында; D) Сандық деректермен жұ мыс барысында; E) Ауа-райына бақ ылау жұ ргізу барысында.

& & & 38. Қ андай тапсырмалар кұ рделілігі ә р тұ рлі дә ре-жедегі бір ізді себеп-салдарлы байланыстарды анық -тауды қ ажет етеді?

A) Барлық тапсырмалар; B) Жаң ғ ырту сипатындағ ы; C) Себеп-салдарлы байланыстарды анық тайтын; D) Шығ армашылық сипаттағ ы; E) ө зекті сипаттағ ы тапсырмалар.

& & & 39. Оқ ушылардың ө з бетімен бір ізді себеп-салдарлы байланыстарды анық тауы қ андай кезең дерден тұ рады?

A) Барлығ ыда дұ рыс; B) Сынып оқ ушыларына ө з бетімен бір ізді себеп-салдарлы байланыстарды анық тап ұ йрету мақ сатын қ ою; C) Себеп пен салдарды бір-бірінен ажырата білуге ү йрету; D) Бір ізді себеп-салдарлы байланыстарды табу жаттығ уларын орындау;

E) ө збеттерімен себеп-салдарлы байланыстарды анық тап, жаң а жағ дайда қ олдана білу.

& & & 40. Географиялық заң дылық тар туралы білімді қ ал-ыптастырудың негізгі кезең дерінің бірін ата?

A) Барлығ ы; B) Қ ұ былыстар мен нысандарды бақ ылап, тұ зілу се-бептерімен оларғ а тә н қ асиеттерді анық тау; C) Оқ ылатын материалдардағ ы ә ртұ рлі жалпы бай-ланыстарды табу;

D) Оқ ылатын материалдан заң дылық сипаты бар байланыстарды табу;

E) Заң дылық тарды нақ тылау жә не іс жұ зінде пайдалану.

& & & 41. Заң дылық тарды танып білу ұ шін оқ ушыларғ а қ андай іскерлік-дағ дыларды мең герту қ ажет?

A) Барлығ ында; B) Салыстыру; C) Беттестіру; D) Себеп-салдарлы байланыстарды табу; E) Жинақ тау.

& & & 42. Ұ ғ ымдардың негізгі кө зіне не жатады?

A) Мектептің айналасындағ ы нысандар; B) Кө рнекі қ ұ ралдар; C) Оқ улық;

D) Географиялық карталармен атластар; E) Мұ ғ алімнің ауыз екі сө зі.

& & & 43. Жергілікті жердегі табиғ ат қ ұ былыстары мен нысандарын, кә сіпорындардың ө нім ө ндіру ұ рдісін, кө збен кө ру арқ ылы тұ сініктерді мең герту жолы:

A) индуктивтік, B) дедуктивтік, C) теориалық, D) эмприкалық, E) қ арапайым.

& & & 44. Біршама кү рделі теориалық тү сініктерді абстрактылы жолмен мең герту-бұ л:

A) дедуктивті; B) индуктивті; C) теориалық; D) эмприкалық; E) кү рделі географиялық.

& & & 45. Қ андай жағ дайда тұ сініктер мең герілді деп есептеледі?

A) барлығ ы дұ рыс; B) анық тамасының мазмұ нын білгенде; C) оқ ып жатқ ан географиялық қ ұ былыстар жө нінде тұ сінігі болғ анда; D) ісжұ зінде оқ у жағ дайын қ олдана білгенде,

E) қ ұ ұ былыстар мен ұ рдістерге тә н ерекшеліктер мен қ асиеттерін ө зара байланыстырын білгенде.

& & & 46. Тү сініктерді мең герту ү шін оқ ушлылардың іс-ә рекетіне қ андай бағ ыт- бағ дар беру керек?

A) барлығ ы; B) бақ ылай білуге дағ дыландыру; C) ерекше белгілерін анқ тай білу;

D) гоеграфиялық қ ұ былыстар мен ұ рдістерге талдау жасай білу;

E) бірізді-себеп салдпрлы байланыстарын анық тай білуге.

& & & 47. Тү сініктерді мең гертудің дедуктивті жолы оқ ушылардың абстракты ойына қ андай талап қ ояды?

A) барлығ ы; B) бақ ылауғ а дағ дылану; C) салыстыра білу; D) қ орытынды шығ ара білу,

E) себеп -салдарлы байланыстарын анық тай білу.

& & & 48. Жалпы тү сініктерді қ алыптастыру ұ шін қ андай ә дістемелер қ олданылады?

A) репродуктивті, ішінара ізденіс; B) зерттеу жә не ө зекті ойды жеткізу; C) репродуктивті жә не тұ сіндірмелі иллюстративтік; D) тұ сіндірмелі иллюстративтік, ө зекті ойды жеткізу;

E) барлық жауап дұ рыс.

& & & 49. Іскерлік ә рқ ашан нені қ ажет етеді

A) Ойлануды; B) Бірден жауап беруді; C) Тез шешім қ абылдауды; D) Асық пай шешім қ абылдауы; E) Жауаптың барлығ ы дұ рыс.

& & & 50. Мектеп географиясының мазмұ нында не басым болады?

A) Іскерлік; B) Дағ ды; C) Ойлауды қ ажет ететін іс-ә рекеттер; D) Іскерлік- дағ дылар;

E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 51. Оқ ушылардың міндетті тү рде мең геріп, тұ сіне білуі тиісті іс-ә рекеттердің тізімі қ алай аталады?

A) Оқ у жұ мыстарының тә сілдері; B) Іскерлік; C) Дағ ды; D) Іскерлік- дағ ды;

E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 52. Оқ ушылардың кез-келген сұ рақ қ а ойланбастан жауап беру ә рекеті:

A) Дағ ды; B) Іскерлік; C) Оқ у жұ мыстарының тә сілдері; D) Іскерлік -дағ ды;

E) Барлық жауап дұ рыс.

& & & 53. Іскерлікте қ андай ой ә рекеттері қ абылданады?

A) Барлық жауап дұ рыс; B) Талдау; C) Синтез; D) Жинақ тау; E) Абстракты ойлау.

& & & 54. Мектеп пә ндерінің келісімді немесе ұ йлесімді оқ ытылуы қ алай аталады?

A) Пә н аралық байланыс; B) Пә н ішілік байланыс; C) Оқ улық тың мазмұ ндық қ ұ рылуы;


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.