Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оқушылардың білімімен іскерлік дағдыларын тексеру әдістері.


  1. География сабағ ынан ауызша тексеру ә дісі
  2. География сабағ ынан алғ ан білімді жазуша тексеру ә дісі
  3. География садағ ынан алғ ан білімді бағ алау

 

Білімді тексерудің басты мақ саты ө тілген оқ у материялдарының қ алай менгерілгенін тексеру, білім денгейлерін анық тау. Тексеру оқ ушылардың білімін жетілдіріп іскерлік дағ дыларын қ алыптастыруды оқ ушыларды тексерудің негізгі нысаны географияда менгерілген нақ ты білім географиялық қ ұ былыстардың арасындағ ы бірізді себеп салдарлы байланыстарды тү сінуі; алғ ан білімін іс жү зінде пайдалана отырып ө збетімен ілім алу дә режесі.

География курсында оқ ушылардың оқ ытылып жатқ ан нысандар мен қ ұ былыстардың белгілерімен қ асиеттері кең істіктегі жә не картадағ ы орны жө ніндегі ұ ғ ымдарымен тү сініктерінің болуын анық тап беру арқ ылы дә лелдей білуін тксеру.

Тексеру оқ ушылардың білім жү йесін менгеру дә режесімен оқ ытылатын курстың негізгі ғ ылыми тұ жырымдарын тү сінуінің терең дігін, ә сіресе картамен жұ мыс істей алудың іскерлік дағ дысын анық тауғ а мү мкіндік береді. Білімін тексеру ауызша жә не жазушыа ә діспеен жү ргізіледі, аталғ ан ә дістер жеке жә не жаппай тексеру ә дісі қ олданылады.

Ауызша тексеру ә дісі оқ ушыларды менгерген білімнің толық тығ ын, логикалық ойлау дағ дыларын, оқ ушылардың дұ рыс жеткізе білуі мен ө ткендерін қ айталауғ а мү мкіндік беру, қ ойылатын сұ рақ бірінші курста қ амтығ ан тараудың немесе тақ ырыптың мә тінің белгілі бір бө лігін қ амтуы қ ажет мысалы

Қ азақ станның климаттық ерекшеліктерін анық тау ү шін жылдық орташа температураның немесе жауын шашынның қ азақ стан аумағ ында таралу ерекшелігін анық тауғ а бағ ытталуы керек сұ рақ тармен жалпы сипаттама беруі мү мкін.

Мысалы: Африканың тропиктік белдеуінің климатының ерекшелігін сипатта? Сұ рақ тың бұ лай қ ойылуы жә не бір – бірімен байланысқ ан, жауап беруіне мү мкіндік беруге ынталандырады.

Сұ рақ тар мен тапсырмалардың екінші бір тү рі оқ ушылардың тү сіндіруін немесе бағ а беруін қ амтамасыз етеді.

Мысалы: Қ азақ станның қ оң ыржай континентті климаттық басты себептерін анық та?

Сұ рақ тың бұ лай қ ойылуы климаттық тү зілуінің басты себепттерінің анық тайтын тарауларын жаттап қ ана қ оймай материялды тү сіндіруге мү мкіндік береді.

Сұ рақ тардың жауабы толық болмағ ан, қ ателік кеткен жағ дайда оқ ушы жауап беріп болғ ансоң жауаптарғ а тү зетулермен толық тырулар енгізіледі ө зі немесе басқ а оқ ушылар. Егер оқ ушы тағ ы қ ате жіберсе мұ ғ алім жауабын тоқ татқ ызып бағ ыттаушы сұ рақ тар қ ойылады оқ ушы жауап беріп боғ ан соң мұ ғ алім қ осымша сұ рақ берілуі мү мкін. Қ ойылатын сұ рақ тың ең басты мақ саты материялды терең менгертуін тексеру арсындағ ы бірізді байланыстар.

Ә ң гімелесу арқ ылы жү ргізілетін сұ рақ жауап маң ызды мә селелерді бекітү мен дә лелденіп отырады, барлық жауап беруші оқ ушылар картадан барлық географиялық нысандарды дұ рыс кө рсету талабы қ ойылады. Кей жағ дайларда ауызша сұ рау арқ ылы жеке оқ ушылардың білімін шектеуге иллюстрациялық матерялдар қ олданылады.

Оқ ушылардың ойлау ә рекетінің қ арқ ынын арттыру ү шін оқ ушылардың ө збетімен шығ армашылық ізденісін талап ететін сұ рақ тар қ ойылады. Оқ ушылардың білімін жаппай тексеру қ ысқ аша сипатталатын географиялық біліммен іскерлік дағ дыларды анық тауғ а мү мкіндік береді. Жеке сұ рақ кезінде оқ ушылар белгілі бір материялды жан жақ ты тү сіндіру арқ ылы ө зінің ақ ыл ой, сө йлесу қ абілетін анық тауғ а мү мкіндік береді.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.