Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Диаграммалар мен графиктермен жұмыс


Диаграммалар мектеп географиясындағ ы ең қ арапайым ә дә с. Ол бір нысан немесе қ ұ былыстың екіншісінен арасындағ ы дә лелдеу ү шін қ ажет. Географияны оқ ыту ә дістемесінде дияграммалар мен кестелердің бір – біріне жақ ын жалпы белгілері кө п. Олар математикада графиктерді география сабағ ында сызылу ә дістерін тү сіндіру жеткілікті.

6 – шы сыныпта оқ ушылар температураның графиктік сызбасын қ ұ рады. Герграфияның басты мақ саты дияграмма менграфиктерді қ ұ ру ғ ана емес оларды оқ у тә сілдері бір – біріне ұ қ сас алдымен графиктік сызбамен диаграммадағ ы кескінделген табиғ и немесе ә леуметтік эканомикалық қ ұ былыстардың тү рін анық тайды. Одан соң графиктік сызық тық, сандық кө рсеткіштерін анық тайды. Олардың жылдар бойынша кө рсеткіштерін бір – бірімен салыстыру арқ ылы кө рсеткіштердлің қ ай бағ ытқ а ө згертіліп кеткенін анық тайды, қ ажет болса ө згеру себептерін тү сіндіреді. Қ арағ анды 2000 жылғ ы ө су қ арқ ынын тө мендеу себептерін тү сіндіру.

 

География сабағ ының негізгі типтері

  1. Қ ұ рамдасқ ан сабақ
  2. Жинақ тап қ айталау сабағ ы
  3. Лекция – семинар сабақ тары

 

1. География сабағ ында қ ұ рамдасқ ан (аралас) жаң а материялдарды оқ ып ү йрену, жинақ тап қ айталау, ө збетімен жұ мыс дә ріс, семинар сабақ тары сонымен қ атар дә стү рлі емес сабақ тар, қ оғ амдық білім байқ ау жарыс, т.б. сабақ тар қ олданылады. Тақ ырыптың жоспарлау кезінде тақ ырыптың мазмұ нына байланысты сабақ тың тиімділігін арттыратын ә ртү рлі типтерін қ олдануды ескеру қ ажет.

Сабақ тың ә ртү рлі типтерін қ олдану мұ ғ алімнің кә сіби шеберлігінің куә сі. Мектеп тә жірбиесінде қ ұ рамдасқ ан сабақ жетекші орын алады. Сабақ тың қ ұ рамында уақ ыттың шектелуі болуына байланысты уақ ыттың кө бі жаң а оқ у материялдарын тү сіндіруге бө лініп, оқ ушылардың білімімен іскерлік – дағ дыларын тексеруге уақ ыт аз бө лінеді.

Біріншіден география курсының ғ ылыми – теориялық денгейінің артуына байланысты оқ ушылардың оқ у материялдарын менгеруі қ иындуына байланысты тү сіндіруге кө п уақ ыт бө луді қ ажет етеді.

Екіншіден жаң а материялды менгеруге оқ ушылардың ө з бетімен орындайтын орындайтын жұ мыстарғ а кө п кө ң іл бө лінуде қ ұ рамдасқ ан сабақ тың кезең інен тұ рады. Олар ұ йымдастыру, ү йтапсырмасын сұ рау оқ ушылардың білімін жан жақ ты тексеру ө ткен сабақ пен жаң а сабақ ты байлансытыру жаң а оқ у материялдарын менгерту оқ ушылардың тү сінгенін тексері жаң а білімді бекіту сабақ ты қ орытындылау ү й тапсырмаларын орындау жолдарын кө рсету.

Жаң а материялды оқ ып ү йренуді сабағ ында сабақ тың жеке қ ұ рамдық бө ліктердің барлығ ында жаң а материялдарды оқ ытып бекітуге бө лінеді. Ондай сабақ ты ү ш тү рлі жағ дайда қ олданады олар

1.менгеру қ иын материялдарды ө ткенде;

2. материял кө лемді баолғ анда; кіріспе немесе жалпы шолу сабақ тарында.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.