Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


География сабақтарында білімді жазуша тексеру.


 

География сабағ ында берілетін біліммен іскерлік – дағ дылардың менгерілу дә режесін анық тауда жазуша тексерудің маң ызы зор. Жазуша тексеру кездерінде оқ ушылардың білімін белгілі бір жү йеде нақ ты жә не қ ысқ а жазуша жеткізе білу қ абілеттері дамиды.

Жаппай тексерудің бірінші мақ саты сынып оқ ушыларының білімін кең кө лемде жан-жақ ты тексеріп жинақ тауғ а оқ ытылып жатқ ан белгілі курсының белгілі бір тақ ырыпты сынып оқ ушыларының жалпы менгеріу дә режесі мен географиялық атауларды дұ рыс жазылыуындағ ы кемшіліктерді дер кезінде анық тау.

Жаппай жазуша тексеру ірі тарауларды пайдаланғ ан білімнің курстық жү йесін жинақ тауғ а бағ ыттауы тиіс. Жаппай жазуша тексерудің екінші мақ саты оқ ушылардың іскерлік дағ дыларын бекіту оның мә нісі жаппай тексеру барысында қ ойылғ ан сұ рақ қ а жауап беру кезінде оқ улық пен анық тағ ыштармен, атластармен, басқ а да оқ у қ ұ рлдарымен дұ рыс жұ мыс істей білу дағ дыларын қ алыптастыру, оқ ушылардың біліммен іскерлік-дағ дыларын жаппай жазуша тексеру нә тижелі болуы ү шін алдын-ала оқ ушыларғ а хабарлап білімді жинақ тау сипатында жү руі керек оқ ушылардың ө збетімен ізденіп талдау жасауы заң дылық тарын ашу ү шін сұ рақ тың кө лемі кең мағ ынасы терең болуы керек

Мысалы: Экваторлық белдеуде қ ысым тө мен жауын шашын мол тропикте неге қ ысым жоғ ары жауын – шашын аз екенін тү сіндір

Эканомикалық интеграцияның Қ азақ станның шаруашылығ ына ә серінің ерекшелігін анық та.

Аталғ ан сұ рақ тарғ а дұ рыс нақ ты жауапты оқ ушы бірбеттен іздеп таба алмайтындық тан оқ улық ты бірнеше порографтарын атқ аруына тура келеді Жаппай тексеруде бө лінген азуақ ытта тиімді пайдалану оқ ушылардың оқ у материялдарын біліп, оқ улық пен жұ мыс істеу дағ дыларды қ алыптасқ ан жағ дайда жү зеге асыртады. Жаппай жазуша тексеру жұ мыстарының басқ а типтеріне оқ ушылардың біліктілігі мен іскерлік – дағ дыларын тексеруге арналғ ан тапсырмалар жатады. Олар

- Географиялық картадағ ы нысандарды кескін картағ а тү сіру арқ ылы қ ажетті нысандарды картадан таба білудің іскерлік – дағ дыларын тексеру;

- Картадан жү ргізілетін ө лшем жұ мыстары;

- Картаны оқ и білуге бағ ытталғ ан тапсырмалар;

Мысалы: белгіленген жоспар бойынша Австралияғ а сипаттама бер

- Графиктік сызба сипатындағ ы тапсырмалар (Мысал: Сызба нұ сқ алармен сызба суреттер, картасызба кестелер қ ұ рау)

- Статистикалық кестелерге талдау жасау сипатындағ ы тапсырмалар;

Оқ ушылардың білімімен іскерлік – дағ дыларын жаппай тексеруге арналғ ан сұ рақ тар ментапсырмалар. Қ иындық тары бір-іріне жақ ын екі нұ сқ ада қ ұ ралады, ә р нұ сқ аның сұ рақ тары мен тапсырмалары тақ тағ а жазылып немесе ә рбалағ а ү лестіріледі.

Жазуша жұ мыстар тек сыныпта емес ү й тапсырмасы ретінде беріледі. Жазуша тапсырмалардың ү йге беруге ең тиімді есеп шығ ару графиктік сызбалармен кестелер қ ұ ру, кестені картағ а географиялық нысандарды тү сіру жатады. Ү йде жә не сыныпта орындалғ ан барлық жұ мысты тексеріп қ ателеріне басқ а сиямен тү зетіп енгізіп немесе сұ рау белгісін қ ояды.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.