Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мектеп географиясындағы бағдарламасын оқыту элементтері.


Бағ дарламалап оқ ыту идеясының негізгі кү рделі ү рдістермен жү йелерді тиімді басқ ару туралы ғ ылыми кибернетикада жатыр.

Кибернетикалық кө зқ арас тұ рғ ысынан алғ анда бағ дарламалап оқ ыту келіп тү скен ақ параттарды менгерту ү рдісін басқ ару. Бағ дарламалап оқ ыту оқ ушыларғ а қ азіргі дә стү рлі оқ ыту ү рдісінің кемшіліктеріне жауап реакциясы ретінде пайда болады.

Бағ дарламалап оқ ытудың мақ саты дә стү рлі білім беру жү йесінің кемшіліктерін жойып қ айшылық тарды ә лсірету. Бағ дарламалап оқ ыту оқ ушылардың жеке мү мкіндіктерін ескерту оқ у ү рдісінің қ арқ ынын арттыруғ а мү мкіндік береді. Бағ дарламалап оқ ытудағ ы тө мендегі белгілер тә н:

- оқ улық тардың логикалық негізінде оқ ытылу;

- мү мкіндіктермен қ абілеті мінез қ ұ лқ ының қ асиеті мен жай кү ннің ескерілуі;

- оқ у материялдарының ә рбір элементтерінің оқ ушылардың менгеруін жедел бақ ылау арқ ылы кездескен қ иындық тарды шешу;

- оқ ушылардың оқ у материялдарын менгертуіндегі жетістіктер кө рсеткіштерін еске алу;

- бағ дарламалық оқ у қ ұ ралдарымен кибернетикалық қ ондырғ ыларды қ олдана отырып оқ ушыларды кө птеп тарту.

Бағ дарламалап оқ ытудың кө рсетілген белгілеріне қ ойылатын бірінші талап менгеруге тиіс оқ у материялдары мазмұ ны жағ ынан бір – бірімен байланысқ ан бірінен соң бірі менгерілетін логикалық тізбектегі шағ ын бө ліктерге бө лінеді, бағ дарламаның логикалық тізбегі оқ ушылардың барлығ ын біртіндеп алдығ а ұ мтылуы тиіс.

Оның дұ рыс менгерілуіне оқ ушы сенімді дұ рыс менгерілгеніне оқ ушы сенімді болып дұ рыс менгертілуі тис бағ дарламасын оқ ытуғ а қ ойылатын екінші талап оқ у материялдарының бірізді тізбекті тү рде берілуі

 

 

Жаң а материялдарды оқ ушылар оқ ып ү йрену барысында оқ ушылар ү здіксіз сұ рақ беріп дұ рыс жауап табылғ анда ғ ана олар алдығ а жылжиды. Бағ дарлама қ ұ рудың екі жү йесі бар. Олар сызық тық жә не тармақ талғ ан сызық тық жү йеде оқ ушылардың менгеруіне қ олайлы болуы ү шін берілетін материялдар шағ ын бірізді қ ұ рылатындық тан қ ателік аз жіберіледі.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.