Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Географияны бағдарламалап оқыту элементтері.


  1. Географияның іскерлік дағ дыларды қ алыптастыру жолдары.
  2. Географияны оқ ыту барысында оқ ушылардың ой ө рісін дамыту.
  3. Географияны бағ дарламалап оқ ыту элементтері

1. География курстарының бірізділігімен білімнің мазмұ ны оқ ыту бағ дарламаларын бө лінген оқ у уақ ыты оқ у жұ мыстарының ерекшеліктеріне сай тө мендегі жағ дайларды орындағ анда оқ ушының іскерлік дағ дысы қ алыптасты деп есептелінеді.

- іскерлік дағ дылық қ олданылатын орындарын білгенде:

- географиялық білімнің негізгі кө здері картамен, оқ улық тың мә тіні мен сандық деректер, жұ мыс істеудің ерекшеліктерін білгенде:

- кез кеген оқ у жағ дайында жоғ арыда кө рсетілген іс-ә рекеттерді іс-жү зінде қ олдана білгенде

- соның ішінде жаң а іскерлік дағ дыларды да, іскерлік дағ дылар біліммен ү здіксіз байланысты.

Географияның бастауыш курсында жалпы тү сініктер басым болғ андық тан оқ ушыларды географиялық нысандарды кө рсетіп, оларрдың арасындағ ы қ арапайым бірізді себеп салдарлы байланыстарды анық тауғ а ү йрету керек.

Сегізінші сыныпта Қ азақ станның жер бедерінің алуантү рлілігінің геотектоникалық қ ұ рлымымен байланысы, пайдалы қ азбалардың тү зілу заң дылық тарын анық тауғ а ү йретеді.Географиялық ақ параттардың ә ртү рлі жолмен берілуі іскерлік дағ дыларды қ алыптастыруғ а ә сер етеді.

География курсында картаны оқ ып ү йренудің мә ні, оның матиматикалық негіздері шартты белгілері арқ ылы ақ параттардың берілу ә дістерін менгертуге кө ң іл бө лу қ ажет. Бір тақ ырыптың мазмұ нының ерекшеліктеріне сай картаны пайдаланып білім алудың алуан тү рлі жолы бір олардың нысандарғ а салыстырмалы сипаттама беру бірізді себеп салдарлы байланыстарды анық тау карталарды беттету арқ ылы ой қ орытындыларын шығ арып оқ ушылардың ө збетімен білім алуы жатады. Оқ ушылардың жағ дайлық іскерлік дағ дыларын қ алыптастыруда оқ ушылардың кез келген мә тінмен жұ мыс істеуі маң ызды роль атқ арады. Мұ ғ алім оқ улық тың мә тінімен жұ мыс істей отырып ә ртү рлі прибор, оқ у бейнефильмдері, сызба нұ сқ а диаграммалардың танымдық мә німен таныстырады.

Салыстыру арқ ылы бірізді себеп – салдарлы байланыстарды тауып ой қ орытындыларын шығ арудың іскерлік дағ дыларын қ алыптастырудың ө зіне тә н ерекшеліктері бар.

Оқ ушылардың ой ө рісін дамыту іскерлік дағ дыларын қ алыптастыруү шін олардың іс-ә рекетіне бағ ыт бағ дар беріп ережеге сай ө здік жұ мыстарды жасату керек.

Салыстыру ережесі Мысалы
Салыстыруғ а қ ажетті белгілерді таң дау Алтай мен Мұ ғ алжардың абсолюттік биіктігі
Оларды бір-бірімен беттетіру 4, 504 м 657 м
Олардың ұ қ састығ ы мен айырмашылығ ын анық тау бйік Аласа
Ұ қ састығ ымен айырмашылығ ының себебін анық тау Бір кезде тү зілгені мен Алтайдағ ы

Іскерлік дағ дыны менгертудің бірнеше кезең дері бар:

 

Іскерлік дағ дылар мен оларды менгертудің мазмұ нын ашу мақ сатынқ ою;

  1. Іскерлік дағ дылардың қ ұ рамы мен бірізді іс-ә рекеттері мен оқ ушыларды таныстыру;
  2. Мұ ғ алімнің оқ ушылар орындайтын іс-ә рекеттерді таныстыруы
  3. Іскерлік дағ дыларды менгертү дің шынығ у жаттығ уларын жү ргізуі
  4. Мұ ндағ ы қ ойғ ан жаң а мақ саттарды менгертуде бұ рын қ алыптасқ ан іскерлік дағ дыларды пайдалану.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.