Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Певної групи людей з певної проблематики.


Уперше були започатковані такого роду опитування німецькою

дослідницею Е.Ноель, яка створила один з перших у світі центрів вивчення

суспільної думки. Для опитування громадської думки не обов'язковою є

програма дослідження, не є необхідною також і вибірка. Важливою вимогою

простого опитування громадської думки є повне формулювання запитання в

тому вигляді, як воно звучало в анкетффі для респондентів. У разі вибіркового

дослідження необхідним є визначення генеральної сукупності та обсягу

вибіркової сукупності, а також дати проведення опитування та назви

організації, що його проводила.

Конкретне соціологічне дослідження має такі різновиди.

Польове дослідження - це соціологічне дослідження, мета якого -

вивчення соціальних об'єктів методом безпосереднього спостереження за

ними у реальних природних умовах. Термін " польове дослідження" уперше

був введений в науковий обіг антропологами та етнографами Чикагської

школи і є антонімом терміну " лабораторне дослідження". Вдаючись до

таких досліджень, соціолог безпосередньо знаходиться в центрі подій і має

змогу вивчати об'єкт у реальних життєвих умовах, отримуючи достовірну

інформацію.

Пілотажне (зондувальне, розвідувальне) - пробне соціологічне

дослідження, мета якого - перевірка якості обраного інструментарію

(" обкатка інструментарію"). На невеликому масиві (20-100 чоловік)

випробовуються всі елементи дослідження. Після аналізу результатів

доопрацьовується анкета, питання в ній, уточнюються гіпотези, у разі

потреби формулюються нові. Пілотажне дослідження застосовується також у

випадках, коли відсутні знання про певний предмет або проблема

недостатньо вивчена.

Описове дослідження - це дослідження, яке має на меті отримати

цілісне, якомога повне уявлення про соціальне явище, що вивчається.

Аналітичне дослідження - це дослідження, мета якого не лише описання

предмета вивчення, але й виявлення причинно-наслідкових зв'язків між

окремими його елементами.

Дослідження можуть бути разовими та повторювальними. У соціології

широко застосовуються повторювальні дослідження, коли об'єкт вивчається

в динаміці. Це дослідження вивчає один і той же об'єкт, або різні

контингенти, і проводиться декілька разів через певні проміжки часу з

наступним порівнянням отриманих результатів.

У свою чергу повторювальні дослідження мають декілька підвидів.

Серед них вирізняють: трендові дослідження, мета яких - вивчення певної

вікової групи.

Когортні тренди - різновид повторювального дослідження, предметом

якого виступає певна вікова група, постійна в часі. Наприклад, досліджується

соціальна група молоді у 1960-у, 1980-у та 2000-у роках.

Історичні тренди - різновид повторювального дослідження, предметом

якого виступає одна і таж група через певні проміжки часу. Наприклад,

досліджується вікова група 20-річних, потім ця ж група - через 10 років,

згодом - ще через 10 років і т.д.

Панельне дослідження (від англ. - рапеї- список) - вид повторювального

соціологічного дослідження, коли вивчається один і той же соціальний об'єкт

за тією ж методикою з певним часовим інтервалом (перепис населення -

типовий приклад такого дослідження). Таке дослідження має за мету

відстежити динаміку процесів.

Лонгітюдне дослідження -вид повторювального дослідження, коли

відбувається довготривале спостереження за об'єктом.

Соціальний моніторинг - це комплексне, інтегральне дослідження, що

становить цілісну систему, яка дозволяє фіксувати, зберігати і здійснювати

первинний аналіз даних за динамікою соціальних процесів в районі, регіоні,

країні. За допомогою таких досліджень можна вивчити об'єкт у русі,

аналізувати зміни, їх динаміку.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.