Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Про добір методичних прийомів під час підготовки до уроку
Щоб обрати для проведення уроку методи, найоптимальніші з по­гляду освітніх, виховних та розвивальних цілей уроку, щоб виявити творчу ініціативу, молодому вчителеві треба знати весь арсенал ме­тодів, які використовуються у школах на сучасному етапі. При цьому вчительській молоді не слід лякатися складних комбінацій, відмовля­тися від труднощів, бо саме в подоланні труднощів формується педаго­гічна майстерність. По суті, добір методичних прийомів визначає ак­тивну професійну позицію вчителя на уроці, коли він виступає не тільки виконавцем професійних обов'язків, а й творцем методико-педагогіч-них цінностей...

Розробка задуму одного уроку дає можливість накреслити взаємо­зв'язок цілої системи уроків, визначає наскрізну дію уроків з тієї чи тієї теми, саме наскрізна дія ... підводить учнів до складного і глибоко­го висновку з усієї теми, визначає наступність та перспективність на­вчання.

Учителеві необхідно захопитися не лише завданнями уроку, а й усієї системи уроків конкретно взятої теми, і з'явиться до нього натхнення «єн» — головне у творчій лабораторії вчителя.

Основна робота вчителя в підготовці уроку, як нам здається, у пере­втіленні...Він тимчасово неначе займає місце учнів у навчальному процесі і їхньою думкою, їхніми почуттями сприймає все, що повинно відбутися на уроці, дивиться на навчальний матеріал їхніми очима. Учитель намагається уявити відповідну емоційну діяльність школярів: відгукнуться вони почуттям адекватним, неадекватним, чи зацікавлять­ся, чи погодяться в душі, заперечуватимуть, переконаються, вагатимуть­ся тощо...


Так народжується урок, знаходяться ті методичні способи, які забез­печують оптимальність педагогічного процесу.

Звідси необхідність для вчителя моделювати свою роботу, готую­чись до уроку...

Отже, задум уроку розробляється відповідно до: 1) матеріалу, що вивчається; 2) дидактичної мети; 3) психології навчання та пізнаваль­них можливостей учнів; 4) творчих можливостей учителя; 5) мистецтва педагогічного перевтілення.

{Львова Ю. Л. Творческая лаборатпория учителя. М.: Просве-щение, 1985. - С. 19-44.)

______________ Дидактичні завдання__________________

/. Чому ми говоримо, що формулювання програми спрямовує вчителя на творче переосмислення матеріалу й конструювання уроку?

2. Доведіть, що задум уроку залежить від інноваційного осмислення учителем навчального матеріалу.

5. Які структурні елементи задуму? Як він розробляється? Які чин­ники й чому зумовлюють його розробку?

В. А. Кан-Калик

УЧИТЕЛЕВІ ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал