Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Относительные местоимения


Který, jaký, č í, jenž, jež, co(ž)

Местоимения který, jaký, č í соответствуют вопросительным местоимениям. Относительное местоимение jenž, jež является принадлежностью исключительно литературного языка и склоняется как личное местоимение 3 лица on, ona, ono.

Cvič ení:

 

1. Doplň te tvary zá jmena který.

 

a) Dopis,................ jsem dostal, byl od babič ky. Kniha,.................... jsem př eč etl, byla opravdu zají mava. Vlak, z........................ jsem vystoupil, př ijel z Brna. Ná vrh, pro.................... jsem hlasoval, neproš el. Povolení k pobytu, o......................... jsem zaž á dal, jsem nedostal. Země, ve...................... ž iji, jmé nuje se Bě lorusko. Co ř ekneš udá losti, o................ které jsme č etli v noviná ch? Jsou to lidé,.......................... dů vě rujeme. Autobus, do..................... nastoupila Dana, odjel. Tohle je byt, ve.................. bydlí m.

 

b) Dí vka,...................... se sezná mil v parku, se stala jeho ž enou. V bytě,.......................... platí m osm tisí c korun mě sič ně, neteč e už mě sí c teplá voda. Lidé,..................... jsme se ptali, o Lence nevě dě li. Firma,......................... jsem pracoval, už neexistuje. To je Karlů v most,................... jste tolik slyš eli. Koč ka,....................... jsem zaplatila tolik peně z, zmizela. Kolega,........................ chcete mluvit, není př í tomný. Kvě tiny,...................... jsme koupili, byly drahé. Pes,.................... se bojí te, je ješ tě malý. Má š ty fotografie,......................... jsem s tvou rodinou? Dá vala ná m otá zky,............................ jsme neumě li odpově dě t. Tramvaj,......................... jsem č ekal, dlouho nejela. Student,................... jste pomahala s uč ení m, propadl. Doba,..................... vladl Karel IV, byla zají mavá. Hrač ka,................... chceš koupit, je dř evená. Kamará d,.................. zí tra bude dvacet let, ná s pozval na več í rek. Ochutnej buchty,..................... jsem pro tebe upekla. Vš ichni milujeme zemi,................... jsme se narodili. Herci,................... hlají v té hř e, jsou moc zná mí.

 

 

2. Vstavte zá jmena který nebo jaký:

 

....................................... rychlostí mů ž ou jezdit auta v obcí ch?

........................................ bude zí tra poč así?

Ve.................................. patř e bydlí te?

........................................ lé kař vá s oš etř oval?

V...................................... roce jste se narodil?

.........................................stá tní pozná vací znač ku má vaš e auto?

......................................... č eské spisovatele zná te?

Pro....................................stranu budete hlasovat?

 

 

3. Tvoř te otá zky s zá jmenem kter ý podle vzoru: Vzor:

Tohle auto vyjelo z té zatá č ky? – Bylo to tohle auto, které vyjelo z zatač ky?

 

Ukradli vá m tyhle hodinky? Napadli vá s v té hle ulici? Př ijel jste tí mhle taxikem? Pil jste z té hle sklenice? Vystoupil z tohohle auta? Platil jste touhle bankovkou? Rozbilio vá m tuhle kameru? Tenhle č lově k ř í dil to auto? Tenhle č lově k vá s napadl? Př edal jste ten balí č ek tomuhle č lově ku?

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.