Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Существительные с неравносложной основой


тип kuř e

 

N. kuř ata š tě ň ata hrabata но: dě ti

G. kuř at š tě ň at hrabat dě tí

D. kuř atů m š tě ň atů m hrabatů m dě tem

A. kuř ata š tě ň ata hrabata dě ti

V. kuř ata! š tě ň ata hrabata dě ti!

L. kuř atech š tě ň atech hrabatech dě tech

I. kuř aty š tě ň aty hrabaty dě tmi

 

Существительные этого типа имеют во множественном числе окончания по типу mě sto с наращением к основе суффикса -at.

Особую форму склонения имеет существительное dě ti.

 

Cvič ení:

 

1. Vstavte potř ebná slova v množ né m č í sle: š tě ně, kotě, koš tě, mlá dě, zví ř e, dí tě, rajč e, kuř e, dě vč e, poupě, hrabě, kní ž e

 

Dě ti mají rá dy vš echna.................., zejmé na............... a.........................

Vš echna.................. jsou hravá, ať jsou to dě ti,.................. nebo................

V ZOO mají ně kolik.................. Vyber si jedno z....................... Bylo tam i pá r.............................. Na stromech je ješ tě hodně......................

Ptá ci mají v hnizdá ch........................ Kdo v pohá dká ch lí tá na.................?

Mluvime o naš ich..................... Babič ky s......................... jsou v parku.

V Karlový ch Varech byli....................... a...................... Na dvoř e má me............................ Koupila jsem kilo.........................

 

2. Dejte do množ né ho č í sla:

 

Kotě si hrá lo se š tě ně tem. Moje ditě má rá do domá cí zví ř e. Vidě l jsem medví dě a lví č e. Ditě se boji př istoupit k straš né mu zví ř eti. Kachna plavala s kachně. Co jsi ř ekl naš emu dě vč eti? Dej tu hrač ku ditě ti. Do tá bora jsem jel s dě vč etem ze sousední š koly. Chlapec vzal dě vč eti jeji velký batoh a nesl ho sam.

 

3. Př elož te do č eš tiny:

 

без котят, с графами, о щенках, на мётлах, с детьми, дать котёнку,

о межвежатах, к львятам, о князьях, с детёнышами, о птенцах

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

тип drama

 

 

N. dramata axiomata té mata

G. dramat axiomat té mat

D. dramatů m axiomatů m té matů m

A. dramata axiomata té mata

V. dramata axiomata té mata!

L. dramatech axiomatech té matech

I. dramaty axiomaty té maty

 

 

Cvič ení:

 

1. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

O (dogmata) nepochyboval. Pracuje podle (př ilož ená sché mata). V ně kte-rý ch (dramata) hrdinou je starš í č lově k. Naš el jsem seznam (té mata) vě dec-ký ch prá c. Nakreslil jednoduchá (sché mata) budov.(antická dramata) jsou na programech kaž dé ho divadla. Pě kná (aró mata) byla ve vzduchu. Ke dopisu př ipojil nekolik (sché mata). Napiš tě č lá nek na ně které z (té mata).

 

2. Dejte do množ né ho č í sla:

 

Nesouhlasí s dogmatem. Dej sklenici k tomu prizmatu. Ostrovské ho drama jsem vidě l v divadle. Nemluv o ž á dné m axiomatu.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.