Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нетипичные случаи склонения существительных


 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

 

Большое количество существительных, не имеющих форм един-ственного числа, склоняется по образцу различных типов существи-тельных:

 

1. По образцу неодушевлённых существительных мужского рода твёрдой разновидности (тип hrad): kalhoty (брюки), š achy (шахматы) и пр.

2. По образцу существительных женского рода твёрдой разновид-ности (тип ž ena): dě jiny (история), hodiny (часы), narozeniny (день рождения), nů ž -ky (ножницы), vahy (весы) и пр.

3. По образцу существительных женского рода мягкой разновид-ности (тип rů ž e): dveř e (дверь), housle (скрипка), jesle (ясли), kleš tě (клещи), vidle (вилы), sá ně (сани) и пр.

4. По образцу существительных среднего рода твёрдой разновид-ности (тип mě sto): ň adra (грудь), vrata (ворота), nosí tka (носилки), já tra (печень), kamna (печь) и пр.

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

 

1. Такие существительные, как Meziř í č í, Lá hoř í склоняются обычно по образцу существительных среднего рода на -í (тип stavení).

2. Названия стран, земель, городов и гор типа Uhry, Č echy, Athé ny, Bená tky, Tatry, Draž ď any, Bavory склоняются как существительные женского рода множественного числа твёрдой разновидности: Bená tky, Bená tek, Bená tká m, v Bená tká ch, Bená tkami.

3. Географические названия типа Hradč any, Vinohrady, Karpaty, Rokycany склоняются по образцу неодушевлённых существительных множественного числа твёрдой разновидности мужского рода, но форма родительного падежа у них не имеет окончания: Hradč an.

4. Географические названия на -ce (-ice): Lidice, Koš ice, Budě jovice склоняются как существительные женского рода множ.числа мягкой разновидности. В родительном падеже также нет окончания (Budě jo-vic, Lidic), а в дательном падеже у них нередко бывает окончание -ů m: Tepliců m, Budě joviců m / Budě jovicí m.

 

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА

 

1. По образцу одушевлённых существительных мужского рода мя-кой разновидности склоняются слова на š, ž, č, ř, x, j а также s: Alexej - Alexeje, komisař - komisař e, Engels -Engelse, но у некоторых су-ществительных наблюдается колебание в склонении: Kraus - Krause / Krausa

 

По образцу существительных мужского рода твёрдой разновиднос-ти склоняются:

1. Одушевлённые и неодушевлённые с основой на твёрдый соглас-ный: Byron - Byrona, Flaubert - Flauberta, Peking - Pekihgu

2. Одушевлённые имена собственные на -o и -e: Hugo - Huga, Dan-te - Danta, Goethe - Goetha. У греческих имён на наблюдается нара-щение основы согласным на -n: Nero - Nerona, Cicero - Cicerona.

3. Существительные на - ea (idea, Korea) склоняются так:

 

единственное число множественное число

N. ideaidey /ideje

G. idey / ideje idejí

D. ideji ideá m / idejí m

A. ideu idey /ideje

V. ideo! idey / ideje

L. ideji ideá ch /ideí ch

I. ideou / ideji ideami / idejemi

 

4. Некоторые имена существительные вообще не склоняются, если по окончаниям не подходят ни к одному чешскому склонению:

ré zumé, turné, Baku, Soč i, tabu, Tbilisi.

 

Cvič ení:

 

1. Vyrazy v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

Doba os (vá noce) do (velikonoce) uplynula rychle. Do (prá zdniny) je ješ tě daleko. Zů stal stá t za (dveř e). Jak se dostanu z (Dejvice) do (Rokycany)? Př evlekl se do (plavky). Pes sedě l u (vrata). Co jsi dostal k (narozeniny)? Stá l a (housle) v (ruce). Má me jet do (Beskydy). Bydli na okraji (Vinohra-dy). Stalo se to př ed (vá noce). V (noviny) byla zprá va z (Č eské Budě jovi-ce). Jdeme k (Hradč any). Budu dě lat zkouš ku z (dejiny). Poslal ná m poz-drav z (Tatry). O(prazdniny) pojedeme do (lá zně). Bydli v (Dě jvice). O (vá noce) byl doma. Chodil jsem v (teplá ky). Má m koupit tř i deka (kvasnice). Seno nabral (vidle). Napsal knihu o (dě jiny kina).

 

2. Mí stní jmé na doplň ujte do vě t: ”Narodil se v....”, “Je z..... “

(Vodň any - Narodil se v Vodň anech, je z Vodň an)

Louny, Klatovy, Ú stí, Podě brady, Krá lí ky, Bechyně, Humpolec, Semily,

Velké Losiny, Velké Pavlovice, Dolní Kralovice, Vysoké Mý to, Strakonice, Domaž lice, Lednice, Rokytnice, Lomnice, Luhač ovice, Koš ice, Draž ď any, Até ny, Postupim, Mí š eň, Stolbcy, Baranovič i, Grenoble, Ankara, Bologna, Cambridge, Bochum, San Francisko, Sydney, Smolevič i, Kolodiš č i, Zaslavl

 

3. V yhledejte pomnož ná podstatná jmé na:

 

otec, prá zdniny, ptá č ek, Hradč any, olé ce, okna, dveř e, pomeranč e, listí, brý le, lidstvo, narozeniny, vě tve, medvě dice, Medvedice (u Brna)

 

4. Vlastní jmé na dejte do Genitivu:

romá n - Jakub Kolas = romá n Jakuba Kolase

 

balet - Maurice Ravel, romá n - Victor Hugo, obrá z - Paul Sé zanne, epos - Š ota Rustaveli, romá n - Jules Verne, novela - Giovanni Boccacio, romá n - Alexandre Dumas, bá seň - Sá ndor Petö fi, opera - Giuzeppe Verdi, opera - Wolfgandg Amadeus Mozart, romá n - Romain Rolland, obraz - Hieronimus Bosch, drama - Federico Garsí a Lorka, kresba - Henri Matisse, oratorium - George Friedrich Hä ndel, poví dka - Ernest Hamingway, portret - Jan van Eyck, obraz - Eugé ne Delacroix, novela - Hermann Hesse

 

5. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

K (tato idea) mě l nedů vě ru. Več er bude vě novan tvorbě (É mile Zola). Na stě ně má me reprodukce obrazů (Leonadro da Vinci). Př i č tení jsme doš li k (Wolfram von Eschenbach). Má ně kolik bá sni od (Michail Eminescu).

Porovnejte: Сравните:

 

Vendi tam nebyl. Bylo mi lito Vendiho. Ten policista s Vendim už odjel.

Kde je princ Bruno? Chová ní prince Bruna jí př ekvapilo.

To byl pan Volf Rodani? Podvedla jsem Rodaniho! Co pově dě la matka o Heinrichovi Rodanim? Ne, pane Rodani, nejsme sourozenci.

Hrabě Bordogni to ví. Jste dcera hrabě te Bordoniho? Jeho jedná ní s hrabě tem Bordognim se podař ilo.

Budete dlouho hrá t na Romea a Julii? Hostinska je dcera pana Schä ufeleho. Pan Schä ufele je tady.

Jdem se př iznala ke své lá sce k Axelovi von Roskowi. Ví te, pane von Roskowe, vidě l jsem vá s. S Alexandrem von Roskowem jsem chodil po louce.

 

 

ФОРМЫ ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА

 

Существительные oko, ucho (как названия органов и частей те-ла), rameno, koleno, prsa, ruka, noha сохранили формы двойственного числа во множественном числе: na kolenou, na prsou, na ramenou.

 

N. ruce ramena oč i uš i

G. rukou ramenou/ramen oč í uš í

D. rukam ramenů m oč í m uš im

A. ruce ramena oč i uš i

V. ruce! ramena! oč i! uš i!

L. rukou /ruká ch ramenou /-ech oš í ch uš í ch

I. rukama rameny oč ima uš ima

 

но если значение меняется (oko - петля, ucho - ручка сумки, чашки), в кос-венных падежах возникают изменения: (N pl..- oka, uchy, G. - ok, noh, D. - oků m, noham, A. - oka, nohy, V.- oka! nohy! L. - oká ch, nohá ch, I. - oky, nohy) = hrnec s uchy, stů l bez noh.

 

Сравните:

 

Stolek s kř ivý mi nohami - Dí vka s kř ivý ma nohama. Hodinky s dlouhy mi ruš ič ka mi - Holč ič ka se š pinavý ma ruč ič ka ma. Taš ka s velký mi uch y - Kluk s velký ma uš i ma. Pletení s velký mi ok y - Ditě s velký ma oč ima.

 

 

Cvič ení:

 

1. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů v množ né m č í sle:

Zvoní mi v (ucho). Vezmi to do (ruka). Dí tě lezlo po (koleno). Umí chodit po (ruka). Sedě l se (zavř ené oko). Stá l s (ruka) v (kapsa). Pes chodí po (zadní noha). V (oko) mu stá ly slzy. Syna nesl na (rameno). Na (noha) mě l dř evá ky. Bil se do (prsa). Objevila se tvá ř s (ž ivé oč ko). Má m hrnek s (velké ucho). Koupil jsem stů l s (pě kná noha). Má š hodinky se (zlatá ruč ič ka)? Chytil rybu do sí tě s (velké oko). Má m taš ku s (kož ené ucho). Vlasy mu padají do (oko). Na (ruka) mě l rukavice. Je to dí vka s (dlouhá noha). Krá liky chytal do (oko). Dnes už má m v (noha) tř icet kilometrů. Je to dí vka s (modré oko). Dí tě mavalo (ruč ič ka). Má me stů l s (rozvrzaná noha). Koupil jsem si hodinky s (digitá lní ruč ič ka). Na punč oš e mi zase ujela dvě (oko). Renata prolé zala mezi (noha) stolu. Už zase jí š (š pinavá ruka)! Vezmi si taš ku s (dlouhé ucho). Pstruha jsem chytl (vlastní ruka).

 

 

2. Napiš te podstatná jmé na (dí vka, stů l, hodinky, pes, dě vč á tko, dí tě)

........................... s dlouhý ma nohama,............................ s kovový mi noha-mi,..................... s odř ený ma ruč ič kama,............................ s tenký mi ru-č ič kami,......................... s utrž ený mi uchy,...................... s velký ma uš ima,........................ s velký ma oč ima,......................... s velký mi oky

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.