Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Множественное число


 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТВЁРДОГО ТИПА тип mě sto

 

N. mě sto jablko stř edisko

G. mě st jablek stř edisk

D. mě stů m jablků m stř edisků m

A. mě sta jablka stř ediska

V. mě sta jablka! stř ediska!

L. mě stech jablká ch stř ediská ch

I. mě sty jablky stř edisky

 

У существительных этого типа в предложном падеже обычным является окончание -ech: v oknech, o slovech, ve stá dech.

У существительных с основой на ch, k и в некоторых других случаях употребляется окончание -í ch с предшествующим чередова-нием согласных, или чаще -á ch: v jablcí ch / jablká ch, o sloví č cí ch / slo-ví č ká ch.

Существительные на -ko, -č ko имеют как правило окончание

-á ch: ve stř ediská ch, v mě steč ká ch.

В родительном падеже множественного числа у существитель-ных dí lo, já dro, jmé no долгий корневой гласный сокращается: dě l, jader, jmen.

 

 

Cvič ení:

 

1. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

Existuje ně kolik (hledisko). Je to hra bez (pravidla). Do (divadla) chodí rá d. Je tam ně kolik (jezera). Lidé pracovali na (pole). Pamatuj si ně kolik (č í sla). Vybrala si jedno z (zrcadla). Dí vali se z (okna). Lidé odjí ž dě li z (mě sta). Z (jí dla) si nemohl vybrat. Ten dů m mě l ví c (patra). Po (jablka) mů ž eš pí t. Na (sedá tka) lež ely kufry. Ta ž idle je na (koleč ka). Sně dl ně kolik (jablka). Ve (sportovní stř ediska) bylo ž ivo.

 

2. Dejte do množ né ho č í sla:

 

Bydlí m ve mě stě. Nedí vam se z okna. Chodí m do kulturní ho stř ediska. Do divadla nechodí m. Nemá m ž á dné jablko. V kř esle se sedí docela dobř e. Slyš ela jsem o tom malé m mě steč ku. Jsem se sezná mil s pravidlem hry. Dě ti hraly s tě m mý dlem. Co udě lá m s tě m starý m kř eslem? Buchta se š vestkový m povidlem se mi lí bí. Š etř í m slovo. V kině dá vají dobrý film. Naš kluk rozbil ně č í okno. Autor byl hrdý na své dí lo. Tvů j kolega byl vč era v divadle.

 

3. Podstatná jmé na v zá vorká ch postupně doplň ujte do vě t:

 

Vraceli se z (kina, divadla, stř ediska, mě steč ka)

Je tam ně kolik (zrcadla, auta, kina, mě sta, letadla)

Chodili po (mě sta, kina, divadla, rů zná mí sta)

Naš li to pod (okna, kř esla, letadla, auta)

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МЯГКОГО ТИПА тип pole

 

N. pole moř e hř iš tě letiš tě vejce

G. polí moř í hř iš ť letiš ť v a jec

D. polí m moř í m hř iš tí m letiš tí m vejcí m

A. pole moř e hř iš tě letiš tě vejce

V. pole! moř e! hř iš tě! letiš tě! vejce!

L. polí ch moř í ch hř iš tí ch letiš tí ch vejcí ch

I. poli moř i hř iš ti letiš ti vejci

 

 

Cvič ení:

 

1. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

Lidé pracovali na (pole). Postavili tam ně kolik (letiš tě). Chodili jsme kolem (hř iš tě). Tatí nek mluvil o rů zný ch (moř e). V Praze se staví ř ada (nová sidli-š tě). Která z (evropská letiš tě) zná te? Dě ti si hrají na (š kolní hř iš tě). Na (rů zná pracoviš tě) jsou poč í tač e. Toto jí dlo je bez (vejce). Na (mě stská koupališ tě) je zaká zano koupaní. Kolem mě sta bylo hodně (ohniš tě).

 

2. Dejte do množ né ho č í sla:

 

Tramvaj př ijiž di o pů lnoci. Na okraji mě sta bylo koupališ tě. V moř i je vel-ryba. Zpí vá m pí seň o lidské m srdci. Kolem ohniš tě stojí lidé. Student kaž dy den je na koupališ ti. Kde je to velké letiš tě? Za moř em je kouzelné mě sto.

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ типа stavení

 

N. stavení nadraž í př edstavení

G. stavení nadraž í př edstavení

D. stavení m nadraž í m př edstavení m

A. stavení nadraž í př edstavení

V. stavení! nadraž í! př edstavení!

L. stavení ch nadraž í ch př edstavení ch

I. stavení mi nadraž í mi př edstavení mi

 

 

Cvič ení:

 

1. Podstatná jmé na (pl.) v zá vorká ch postupně doplň ujte do vě t:

 

Stojí př ed (ná draž í, stavení, ná mě stí, ná bř ež í)

Doš el až k (ná mě stí, ná draž í, ná bř ež í, stavení)

Zlobí se kvů li (kouř ení, cukroví, zpí vaní, rozhodnutí, č ekaní)

Mluvil o (př í zemí, umě ní, č tení, hospodá ř ství)

 

2. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

Na (ná dvoř í) bylo č isto. V (hluboká ú dolí) ješ tě je sní h. V Minsku je ně kolik (autobusová ná draž í). Byli jsme tam v (rů zná roč ní období). V (poslední poschodí) vž dy bydleli studenti. Na (ná draž í) už nejsou kulturní mí stnosti. Vraceli z (noč ní př edstavení) až rá no. Na (která ná mě stí) jsou sochy? Na tě ch (zabradlí) budou kvě ty. Dlouho jsme mluvili o (nová stavení). K tě m (tvá umě ní) patř í i kino. V (tá cvič ení) nejsou chyby.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.