Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Зміст і особливості педагогічних конфліктів
Мета: вміти розкрити зміст поняття “педагогічний конфлікт”, навчитися чітко визначати вид педагогічного конфлікту, та його особливості.

Основні поняття: педагогічний конфлікт, причини конфлікту, вікова періодизація.

 

&Теми доповідей

1. Поняття і сутність педагогічного конфлікту.

2. Види педагогічних конфліктів.

3. Зовнішні та внутрішні причини педагогічних конфліктів.

4. Вікова періодизація педагогічних конфліктів.

 

G Методичні вказівки

Процес навчання і виховання неможливий без суперечностей і конфліктів. Конфронтація педагога з учнями і учнів між собою – складова частина реальності: багато негативних моментів повсякденного життя, яке, на жаль, сьогодні не можна назвати сприятливим, суб’єкти педагогічної діяльності привносять у сферу ділового (професійного і навчального) спілкування. У сфері освіти прийнято виділяти чотирьох суб’єктів діяльності: учень, педагог, у тому числі й соціальний педагог, батьки і адміністрація. Залежно від того, які з цих суб’єктів вступають між собою у взаємодію, можна виділити наступні види конфліктів:

  • учень – педагог;
  • учень – що вчиться;
  • учень – батьки;
  • учень – адміністратор;
  • соціальний педагог – педагог;
  • соціальний педагог – батьки;
  • соціальний педагог – адміністратор;
  • батьки – батьки;
  • батьки – адміністратор;
  • адміністратор – адміністратор.

При розгляді цієї теми Вам необхідно знати визначення поняття педагогічний конфлікт, навчитися чітко визначати вид педагогічного конфлікту, та його особливості, розрізняти зовнішні та внутрішні причини педагогічного конфлікту, виокремлювати конфлікти діяльності, конфлікти вчинків, конфлікти стосунків. При вивченні питання вікової періодизація педагогічних конфліктів слід звернути увагу на вікову періодизацію особистості за Д. Ельконіним та стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.

?Рекомендовані завдання для практичного виконання:

1. Складіть глосарій з теми: “Зміст і особливості педагогічних конфліктів”.

2. Підготуйте усну відповідь з теми:

- “Види педагогічних конфліктів”, обґрунтуйте відповідь прикладами із шкільної практики;

- “Особливості педагогічних конфліктів типу “викладач – студент”.

3. Здійсніть самоперевірку. Оберіть вірне твердження поняття і обґрунтуйте свою думку.

Конфлікт педагогічного характеру – це....

1) поняття, не властиве педагогіці;

2) застаріле педагогічне поняття;

3) нове педагогічне поняття;

4) зіткнення двох сторін, думок, сил;

5) вища стадія розвитку протиріч у навчально-виховному процесі;

6) сполучення протилежних тенденцій і інтересів у навчально- виховному процесі;

7) гостре емоційне переживання;8) зіткнення різних за силою, але не протилежних за спрямованістю потреб,

мотивів, інтересів, потягів у однієї людини;

9) нестійкий настрій;

10) несумісність цілей діяльності;

11) несумісність цінностей і норм;

12) рушійна сила процесу навчання і виховання;

13) власний варіант відповіді.

 

Керування конфліктом педагогічного характеру – це...

1) поняття, не притаманне педагогіці і психології;

2) застаріле психолого-педагогічне поняття;

3) нове психолого-педагогічне поняття;

4) рішучі заходи для заспокоєння або приборкання учасників конфлікту;

5) стратегія поведінки, яка характеризується прагненням ухилитися від конфлікту;

6) готовність посередника до певної ситуації, поведінці;

7) цілеспрямований вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або порушення тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт;

8) стратегія поведінки суб’єктів у конфлікті, спрямованому на взаємні компроміси;

9) стратегія поведінки у конфлікті, спрямованому на прагнення одержати перемогу над суперником;

10) вид діяльності суб’єктів керування, пов’язаний із завершенням (вирішенням) конфлікту;

11) ваш варіант відповіді.

Література:

 

1. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Мн.: Университетское, 2006. – 318 с.

2. Ворожейкин И. Е. Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология. – М.: ИНФРА, 2009.

3. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2003. – 320 с.

4. Ємельяненко Л. М. Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія; навч. посібник / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с.

5. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.

6. Конфліктологія: навчальний посібник. – Львів: „Магнолія 2006”, 2011. – 229 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал