Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4: Засоби розв’язання конфліктів
& Запитання для самостійного опрацювання

1. Метод Декартових координат.

2. Метод мозкового штурму.

3. Форми посередництва у конфлікті.

G Методичні вказівки

Метод декартових координат розроблений західними дослідниками на основі уявлень французького філософа Р. Декарта про те, що наша свідомість має певну структуру і її можна уявити як простір, позначений математичними символами. Цей простір поділено на чотири квадрата за допомогою прямих, що перетинаються. У першому квадраті будуть ваші уявлення про задачу, що вирішується. До кожного квадрату необхідно записати не менш десяти відповідей чесних та відвертих. Після цього їх слід проаналізувати і ви зрозумієте вірне для вас рішення.

Метод мозкового штурму, атаки, брейнстормінг може бути використано для пошуку групою альтернатив вирішення конфлікту. Він складається з трьох етапів.

Розрізняють декілька можливих форм посередництва: медіація, фасілітація, замирення, арбітраж.

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Зробіть аналіз конфлікту (за схемою В.А. Смехова) (конфліктну ситуацію обрати самостійно). (5 балів)

Схема аналіза конфлікта ( за В.А. Смеховим)

Образ „Я” 1. Як я реально себе поводив? 2. Як би я хотів себе поводити у подібній ситуації? 3. Як я мав би себе поводити у подібній ситуації?
„Образ іншого” 1. Як він (вона) реально себе поводив (ла)? 2. Як він (вона) мав би себе поводити у подібній ситуації? 3. Як він (вона) хотів би себе поводити у подібній ситуації?
„Образ Я – для іншого” 1. Яким він (вона) бачив мене в цій ситуації?
„Взаємні очікування” 1. Яким би він хотів бачити мене у подібній ситуації? 2. Як би я хотів бачити його у подібній ситуації?
„Суб’єктивна детермінація того, що відбувається” 1. Які причини, цілі, обставини всього того,що відбувається?

¨Рекомендована література

Основна:

1. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

2. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие – 2 –е изд. – К.: МАУП, 2002 – 256 с.

3. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

Додаткова:

1. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).

 

Тема 5: “ Основи вирішення педагогічних конфліктів”

 

& Запитання для самостійного опрацювання1. Основні лінії протиріч у соціально – педагогічному процесі.

2. Причини виникнення конфліктів в соціально- педагогічному процесі.

 

G Методичні вказівки

Основною метою соціально – педагогічного процесу є виховання (освіта, навчання) особистості з певними соціокультурними якостями. Головним замовником в цьому процесі є суспільство, а виконавцем – вся система виховання і освіти. Тому на макрорівні протиріччя і конфлікти виникають між системою освіти і суспільством, на середньому рівні лінії протиріч проходять між адміністрацією та учителями, між адміністрацією і батьками, між адміністрацією і учнями, на нижньому рівні протиріччя проходять по лінії «учитель - учень», «батьки - учні».

Причини виникнення конфліктів в соціально – педагогічному процесі можна поділити на дві великі групи: проблеми спілкування (нетактовність, запальність, нетерпимість до недоліків іншої людини, завищена самооцінка, психологічна несумісність); застаріла система адміністративного керування навчальними закладами, побудована на принципі «начальник - підлеглий», за якої бракує місця для простого людського спілкування.

 

 

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

Завдання Форма Контролю
Зробіть аналіз педагогічного конфлікту за такою схемою: - опис конфліктної ситуації; - внутрішні та зовнішні умови виникнення конфлікту; - сенс конфлікту для кожного з учасників; - психологічний аналіз стосунків між учасниками конфлікту; - які пізнавальні та виховні цілі можуть бути досягнуті при різних варіантах вирішення конфлікту? (конфліктну ситуацію обрати самостійно) Звіт на 3 сторінки (5 балів)

 ¨Рекомендована література

Основна:

1. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

2. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие – 2 –е изд. – К.: МАУП, 2002 – 256 с.

3. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб.

заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

Додаткова:

3. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал