Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання
Мета:Розкрити поняття „конфліктологія”, „конфлікт”, визначити предмет та завдання конфліктології, місце конфліктології в системі наук.

Основні поняття:конфлікт, конфліктологія,

 

&Теми доповідей

1. Становлення предмета конфліктології.

2. Конфліктологія як комплексна система знань: об’єкт, предмет, методи дослідження.

3. Понятійний апарат і система категорій конфліктології.

 

G Методичні вказівки

Доповідь – виступ, промова, публічне повідомлення на певну тему. Студент готує доповідь на семінарські заняття, робить повідомлення про результати своїх досліджень.

1. Підготовка доповіді може здійснюватися за таким алгоритмом:

- визначення теми і мети доповіді;

- підбір необхідного матеріалу для змісту доповіді;

- складання плану доповіді. Логічний розподіл зібраної інформації;

- композиційне оформлення доповіді;

- завчання, запам’ятовування тексту доповіді, підготовка тез до виступу;

- „розігрування” доповіді, тобто виголошення доповіді з відповідною

інтонацією, мімікою,жестами.

2. Композиційно – логічне оформлення доповіді визначається її планом. Який має відображати зовнішню стуктуру виступу. Це передбачає заздалегідь продуманий розвиток теми, змітовну схему мовлення, логіку переходу від одного питання до іншого, грамотність мови, багатство і стилістичні її особливості, поєднання раціональних і емоційних компонентів мовлення.

3. Як правило, елементами композиції доповіді є вступ, визначення предмета виступу, зміст повідомлення, підтвердження (спростування) іншої інформації, висновок.

При вивченні теми „Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання” вам необхідно розкрити поняття „конфліктологія”, „конфлікт”, визначити предмет та завдання конфліктології, місце конфліктології в системі наук. Особливу увагу слід звернути на засвоєння понятійного апарату цієї науки. Конфлікт поєднує у собі філософський, психологічний, соціальний, педагогічний і інші можливі аспекти конфлікту, тому що являється наслідком взаємодії індивіда з оточуючим середовищем.

 

?Рекомендовані завдання для практичного виконання:

1. Дайте відповідь на запитання.

а) Коротко охарактеризуйте досягнення окремих наук у царині дослідження конфліктів.

б) Дайте характеристику методів, які використовуються у конфліктології. Якому б методу ви надали перевагу при дослідженні конфліктів у педагогічній галузі?

в)Які причини, на ваш погляд, привели до появви конфліктології як самостійної галузі знання?

2. Складіть глосарій.

Складіть глосарій на тему: „Основні категорії конфліктології” (письмово у зошиті).

 

Література:1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник. – М.: ЮНИТИ,

1999.

2. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. – 355 с.

3. Волков Б. С., Волокова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).

4. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – 2-е вид. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 172 с.

5. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2003. – 320 с.

6. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. – Київ: видавництво “Наукова думка”, 1996. – 189 с.

7. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

8. 2. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие – 2 –е изд. – К.: МАУП, 2002 – 256 с.

9. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

10. Рудакова И. А. Конфликтология для педагогов / И. А. Рудакова, С. В. Жильцова, Е. А. Филипенко. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 155 с. – (Среднее профессиональное образование)

11. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М., 1991. – 127 с.

12. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2012. – 172 с.

13. Яхно, Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник рекомендовано МОНМС України. – К. Центр учбової літератури., 2012 - [Електронний ресурс] .− Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Konfliktologiya_Yahno2012.pdf#toolbar=0

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал