Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додатки. Додаток А БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на__________201___ р. Форма №1 Код за ДКУД
Додаток А

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)  
на__________201___ р.  
Форма №1   Код за ДКУД    
Актив Код рядка На початок періоду На кінець періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи    
первісна вартість    
накопичена амортизація ( ) ( )
Незавершені капітальні інвестиції 199,9+10*№ 202,2
Основні засоби 4396,5 4217,9+#
первісна вартість 6814,9 6805,9+#
знос (2418,4) (2588,0)
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталах інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 4596,4+10*№ 4420,1+#
ІІ. Оборотні активи      
Запаси 1019,6-10*№ 1270,4
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 70,3 52,7-#
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 27,3 34,2
з бюджетом 30,2 20,2
у тому числі податок на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти 193,4
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ 1721,4-10*№ 1695,9-#
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс 6317,7
             

Продовження додатку А

Пасив Код рядка На початок періоду На кінець періоду
І. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 5096,3+# 5090,5
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капітал 255,7 255,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 249,8 258,7
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І 5601,8+# 5604,9
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 50,2 44,7+№
Інші довгострокові зобов'язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ 50,2 44,7+№
ІII. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 200-#
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями    
товари, роботи, послуги 64,6
розрахунками з бюджетом 72,9 44,8
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування 12,9 5,8
розрахунками з оплати праці 39,1 14,2
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов'язання 76,8 124-№
Усього за розділом ІІІ 665,7-# 466,4-№
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс 6317,7

Додаток Б 
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.03 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал