Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні положення. для лабораторних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»
Фінанси підприємств

Методичні вказівки

 

для лабораторних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол №__ від ________ р

ЛЬВІВ – 2013


Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни ”Фінанси підприємств” для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” / Укл.: Рудницька О. М., Чубка О. М., Клап А.Я. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2014.- 32 с.

 

Укладачі: Рудницька О. М., канд. екон. наук., доцент

Чубка О. М., старший викладач

Клап А.Я., асистент

 

Відповідальний за випуск: Червінська О.С., канд.екон.наук., доцент

 

 

Рецензенти: Скоропад І.С., канд.екон.наук., доцент

Мних О.Б., доктор.екон.наук., професор

 

Зміст

 

1. Загальні положення

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт Лабораторна робота №1 „Характеристика фінансових відносин

суб’єктів господарювання”

Лабораторна робота №2 “Джерела формування фінансових ресурсів підприємств” Лабораторна робота №3 „Методи нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів”

Лабораторна робота №4 “Розрахунок необхідного приросту оборотних коштів” Лабораторна робота №5 “Оцінка фінансового стану підприємства”

Лабораторна робота №6 “Вибір оптимального проекту капіталовкладень”

Лабораторна робота №7 “Економіко-математичне моделювання в плануванні фінансових показників”

3. Вимоги до оформлення звіту з лабораторних робіт

4. Список літератури

5. Додатки

 

 


Загальні положення

 

Лабораторний практикум з дисципліни „Фінанси підприємств” призначений для проведення лабораторних занять в комп’ютерних класах для студентів ІII курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит”.

Метою лабораторних робіт є засвоєння та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків щодо роботи з прикладними програмами Microsoft Excel та Microsoft Word.

Лабораторні заняття охоплюють виконання семи лабораторних робіт, які стосуються аналізу діяльності підприємств: фінансових відносин, джерел формування фінансових ресурсів, нарахування амортизаційних відрахувань, приросту оборотних коштів, оцінки фінансового стану.

При розв’язуванні завдань кожен студент повинен привести вхідні дані у відповідність до свого варіанту (там, де є необхідність). Студенти вибирають варіанти за номером групи (# - двозначне число) та порядковим номером у списку групи (№).На заняттях студенти самостійно, але під керівництвом викладача, виконують лабораторні роботи. Лабораторні роботи виконуються поетапно. Кожен етап починається з заголовку і короткої характеристики поставленого завдання. В лабораторній роботі подаються всі проміжні розрахунки, які зводяться в таблиці. Кожен етап повинен закінчуватись коротким висновком щодо отриманих результатів.

Роботи виконані в неповному обсязі, неохайно, або які не відповідають варіанту завдання до захисту не приймаються.

На першому занятті викладач повинен ознайомити студентів з правилами техніки безпеки під розписку в журналі обліку.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал