Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка фінансового стану підприємства. Мета роботи - отримати навики щодо оцінки фінансового стану підприємства на підставі конкретних вихідних даних та набутих теоретичних знань.
Мета роботи - отримати навики щодо оцінки фінансового стану підприємства на підставі конкретних вихідних даних та набутих теоретичних знань.

Вихідними даними для лабораторної роботи є Ф№1 «Баланс підприємства» (додаток А) і Ф№2 «Звіт про фінансові результати» (додаток Г), які узгоджуються з викладачем, що проводить лабораторні заняття.

Завдання для виконання.

1. Провести попередній аналіз фінансового стану підприємства. Динаміку та структуру активів підприємства подати у вигляді табл. 5.1, а пасивів – у табл. 5.2.

2. Здійснити оцінку фінансової стійкості підприємства. Результати розрахунків представити в табл. 5.3.

3. Визначити ліквідність балансу підприємства. Результати розрахунків подати в табл. 5.4.

4. Розрахувати фінансові коефіцієнти, що характеризують фінансову незалежність та ліквідність підприємства. Результати розрахунків подати у вигляді табл.5.5.

5. Розрахувати коефіцієнти рентабельності і ділової активності. Результати розрахунків подати у вигляді табл. 5.6.

6. Зробити загальний висновок щодо діяльності даного підприємства на початок і кінець звітного періоду (на підставі попередньо проведеного аналізу, а також на підставі одержаних фінансових коефіцієнтів), а також запропонувати шляхи покращання даної ситуації.

 

Теоретичні положення

1. Попередній аналіз фінансового стану підприємства

Результатом попереднього аналізу є загальна оцінка фінансового стану підприємства, а також визначення платоспроможності і структури балансу підприємства.

В умовах інфляції і частих переоцінок основних засобів, які ускладнюють проведення аналізу фінансового стану підприємства, доцільно використовувати відносні величини.

Аналіз структури пасивів проводиться у взаємозв'язку з аналізом джерел формування оборотних коштів. При аналізі структури пасивів реалізуються наступні цілі:

а) визначення співвідношення між залученими і власними джерелами коштів підприємства. Значна питома вага залучених джерел свідчить про ризиковану діяльність підприємства, що може послужити причиною неплатоспроможності, такий ризик можна оправдати при умові прискорення оборотності оборотних коштів за звітний період;

в) розглядаються причини утворення кредиторської заборгованості, її питома вага, динаміка, структура, частка простроченої заборгованості.

На підставі зміни показників формулюються короткі висновки за результатами попереднього аналізу.

Таблиця 5.1

Оцінювання показників активу балансу підприємства

Актив     Абсолютне значення, тис. грн.. Структура, % Зміни
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду тис. грн %
1. Основні засоби та інші поза оборотні активи            
2. Запаси і затрати            
3. Грошові кошти            
Розрахунки і інші активи в тому числі:            
- грошові кошти і короткотермінові фінансові вкладення            
- дебіторська заборгованість            
Баланс      

  

Таблиця 5.2

Оцінювання показників пасиву балансу підприємства

    Пасив Абсолютні величини, тис. грн. Структура, % Зміни
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду тис. грн. %
1. Власний капітал            
2. Довгострокові пасиви            
3. Розрахунки і інші пасиви в тому числі:            
- короткотермінові кредити            
- кредиторська заборгованість            
Баланс      

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал