Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів
 

Мета роботи - на підставі отриманих теоретичних знань закріпити навики щодо нарахування сум амортизаційних відрахувань за групами основних засобів.

Завдання для виконання.

1. На підставі вихідних даних (додаток Б) нарахувати суми річних амортизаційних відрахувань для будівель і транспортних засобів усіма методами, які можуть бути використані для кожної з названих груп основних засобів (додаток В).

2. Результати розрахунків за кожним методом подати у вигляді табл. 3.1.

3. Побудувати графік списання вартості активів для кожного методу і для двох (вище вказаних) груп основних засобів (рис.3. 1).

4. Зробити висновки щодо доцільності використання того чи іншого методу нарахування амортизації основних засобів.

Таблиця 3.1

Розподіл амортизаційних нарахувань за методом…

Рік Норма амортизації, % Залишкова вартість, тис. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.
     
2 …      

Тис. грн.

роки

Рис. 3.1. Графік списання вартості основних засобів

 

Теоретичні положення

Виробничий метод нарахування амортизації застосовується до тих основних засобів, використання яких розраховується на оцінений початково обсяг виробництва. Визначення амортизаційних відрахувань Ар здійснюються за формулою:

, (3.1)

де Qф – фактичний виробництва продукції у звітному періоді, шт.; Пв – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.; Лв – ліквідаційна вартість, грн.; Qз – загально розрахований обсяг виробництва, який підприємство очікує виготовити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів, шт.

Метод прямолінійного списання вартості – застосовується до тих основних засобів, форма надходження економічних вигод від використання яких рівномірно розподіляється в часі. Щорічна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

, (3.2)

де Пв – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.; Лв – ліквідаційна вартість, грн.; Тк – термін корисного використання об’єкта основних засобів, років; На – норма амортизації, %.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується до тих основних засобів, які мають максимальну віддачу на початку терміну використання. Щорічна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

, (3.3)

 


де Зв – залишкова вартість об’єкта на початок звітного періоду, грн.; На – річна норма амортизаційних відрахувань, %; Пв – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.; Тк – термін корисного використання об’єкта основних засобів, років; - сума амортизаційних відрахувань за період, що передував звітному, грн.Норма амортизаційних відрахувань відповідно до цього методу визначається за такою формулою:

. (3.4)

Кумулятивний метод передбачає визначення річної суми амортизаційних відрахувань за формулою:

, (3.5)

де Кt – кумулятивний коефіцієнт розрахований на рік t.

Кумулятивний коефіцієнт визначається за формулою:

. (3.6)

Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизаційних відрахувань за формулою:

, (3.7)

де Зв – залишкова вартість об’єкта на початок звітного періоду, грн.

Норма амортизаційних відрахувань у цьому разі визначається за формулою:

, (3.8)

де Пв – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.; Лв – ліквідаційна вартість, грн.; Тк – термін корисного використання об’єкта основних засобів, років.

Лабораторна робота №4


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал