Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані для розрахунку сум амортизаційних відрахувань основних засобів
 

Група основних засобів Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Обсяг виробництва продукції по роках, шт.  
Будівлі 96000+ №*300
Транспортні засоби 55000+ #*200  
                                                 

 


Додаток В

 

Перелік дозволених (заборонених) у податковому обліку методів амортизації

за окремими групами основних засобів та інших нематеріальних активів

  Метод амортизації Група
1. Прямолінійний + + + + + + + + + + + +
2. Зменшення залишкової вартості + + + + + + + - - - - +
3. Прискореного зменшення залишкової вартості - - + + - - - - - - - -
4. Кумулятивний + + + + + + + - - - - +
5. Виробничий + + + + + + + + + + + +

 

 


Додаток Г

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний капітал)  
          за       р.        
                                     
                Форма № 2     Код за ДКУД  
I. Фінансові результати  
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період  
 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 24532,0 18419,0+100*#  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (19733,0-50*№) (13890,0)  
Валовий: прибуток 4799,0-50*№ 4529,0+100*#  
збиток        
Інші операційні доходи   4,0  
Адміністративні витрати   (1238,0) (1018,0)  
Витрати на збут   (433,0) (529,0)  
Інші операційні витрати   (1132,0) (1473,0)  
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 1996,0-50*№ 1513,0+100*#  
збиток        
Дохід від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи    
Інші доходи      
Фінансові витрати   (12,0) (2,0)  
Втрати від участі в капіталі        
Інші витрати        
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 1985,0-50*№ 1511,0+100*#  
збиток      
Витрати (дохід) з податку на прибуток 654,0 428,0  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування      
Чистий фінансовий результат: прибуток 1331,0-50*№ 1083,0+100*#  
збиток      
                                                 

  

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    
Накопичені курсові різниці    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід до оподаткування    
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом    
Інший сукупний дохід після оподаткування    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 1331,0-50*№ 1083,0+100*#.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал