Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рекомендованна література
1.Василик О.Д. Податкова система Украіни: навч. посібник. — К.: ВАТ, — 2004.- 478с.;

2. 12. Стасюк Н. Л.Фінанси: навч. посіб. для студ. напряму підготов. "Менеджмент" всіх спеціальностей / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 256с.

3.Лютий І.О. Податки на споживача в економіці України К.: Знання,2004.

4.Карпінський Б.А.,Залуцька Н.С., Карпинська О.Б. Податки:Словник – довідник. Навчальний посібник –К.: Видавничий дім Професіонал,2008. – 464 с.

5.Оподаткування підприємств:Навчальний посібник: У 2-х ч. /Кер. Авт. Кол. І наук. Ред. Доцент С.В. Климчук.- Киів:Центр навчальної літератури,2004 .- 192 с.

6.Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Залуцъка Н. С, Білінський В. 3. Податковий контроль. Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2007. — 608 с.

7. Данілов О. Д., Гриценко В. В., Проценко Т. О., Шевчук В. 77. Податкова служба та вдосконалення її діяльності: Мо­нографія. — Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2005. — 152 с.

8.Фінанси.Тести та задачі:Навчальний посібник._Киів: ЦУЛ,2003.-196 с.

9.Податки в Україні: Навчальний посібник Кокшарова С.М.: СІРА: 2005- 343 с.

10. Педь Ірина Валеріївна. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посібник / Ю.М. Лисенков (ред.). — К. : Знання, 2008. — 348с.

11.Податки: юридична практика: [у 4 т.] / Державна податкова адміністрація України / С.В. Буряк (редкол.), Л.В. Трофімова (упоряд.) — К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2009. — 528с.

12. Цимбал Петро Васильович. Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2007. — 320с.

 Тема 7. Фінанси суб'єктів господарювання.

Ключові терміни: фінанси підприємств, фінансові ресурси підприємств, комерційний розрахунок, фінансова незалежність, фінансова відповідальність, бюджетні субсидії, фінанси громадських об'єднань, фінанси організацій і установ, які здійснюють некомерційну діяльність, доброчинні фонди, витрати підпрємств,самоокупність, фінансові результати, амортизаційни відрахування.

           
   
 
 
 
   
У комерційному підприємстві прибуток є основним узагальнюючим показником діяльності, а також джерелом задоволення відповідних потреб підприємства.

 

 

 

               
   
 
 
У процесі відтворення фінанси підприємств виконують три функції:
 
   
 
    

 

 

 

           
 
 
   
 
   
 
   

 

 


Завдання для самоконтролю

1.Суть та основи організації фінансів комерційних підприємств.

2.Методи організації фінансової діяльності підприємств.

3.Суть, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств.

4. Форми фінансового розширення відтворення діяльності підприємства.

5.Джерела фінансування неприбуткових організацій.

6.Кошторисне фінансування бюджетних установ.

7. Склад, джерела формування, механізм використання позабюджетних фондів бюджетних установ.

 

Тестові завдання[10]

1. Об'єктом фінансів підприємств є:

1) рух грошових потоків підприємства;

2) економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів;

3) грошові доходи та фонди;

4) відтворювальний процес.

 

2. До сфери фінансових відносин підприємств належать:

1)процес первинного розподілу вартості ВВП, унаслідок чого утворюються різні фонди грошових доходів;

2) процеси нарахування і сплата податків;

3) оплата товарів і послуг;

4) виплата зарплати, пенсій, стипендій.

3. До фінансових ресурсів підприємства належать:

1)тільки власний капітал;

2) грошові фонди і частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі;

3) основні фонди і оборотні активи;

4) тільки кредити банків.

4. Витрати підприємства характеризують:1) загальну суму надходжень, отриманих від видів діяльності підприємства;

2) вартісну оцінку господарської діяльності підприємства у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах;

3) суму коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства;

4) розмір амортизаційних відрахувань.

5. Оберіть правильне визначення економічної суті
рентабельності:

1) абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної діяльності;

2) рівень дохідності підприємства;

3) перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від цих операцій;

4) перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю.

6. Оборотні кошти підприємства це:

1) предмети праці й витрати обігу;

2) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;

3) гроші в касі, на поточних і валютних рахунках, у розрахунках;

4) основний капітал.

7. Оборотні виробничі фонди це:

1) оборотні кошти у виробничих запасах;

2) оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві;

3) оборотні кошти у виробництві та готовій продукції;

4) оборотні кошти в основних засобах.

8. Основні фонди характеризують як:

1) товарно-матеріальні цінності, що повністю споживаються у кожному виробничому циклі;

2) сукупність матеріальних цінностей у натурально-речовій формі, які тривалий час беруть участь у процесі виробництва і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами, у міру зношення;

3) грошові кошти, авансовані на придбання активів підприємства;

4) об'єкти і предмети праці, які служать менше одного року незалежно від їх вартості.

9. Під амортизацією розуміють:

1) поступову втрату основними фондами своєї споживної вартості в процесі їхнього функціонування;

2) знос основних фондів унаслідок впровадження нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин і обладнання;

3) процес перенесення вартості основних фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення і включення її в собівартість виготовленої продукції, проведених робіт, наданих послуг;

4) витрати на реконструкцію, технічне переозброєння і ремонт основних фондів.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал