Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Фінансовий механізм
Ключові терміни: фінансові інструменти, фінансові важелі, фінансове забезпечення, фінансове регулювання, фінансовий контроль, фінансове планування, управління фінансами, фінансове право.

Суть фінансового механізму:

Визначення Джерело
"Фінансовий механізм – це сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства. Складовими фінансового механізму є: – фінансове забезпечення; фінансове регулювання; – система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив". [1]
"Фінансовий механізм– сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства." [2], [3]
"Фінансовий механізм– це сукупність економіко-організаційних та правових форм і методів управління фінансовою діяльністю держави в процесі створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських суб'єктів і населення." [4].
"Фінансовий механізм підприємства це сукупність форм і методів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансової діяльності підприємства" [5]
"Фінансовий механізм– це сукупність видів, форм і методів організації фінансових відносин." [6]
"... Фінансовий механізм– це система фінансових форм, методів, важелів та інструментів, які використовують у фінансовій діяльності держави і підприємств за відповідного нормативного, правового та інформаційного їхнього забезпечення, а також за відповідної фінансової політики на мікро- і макрорівнях." [7]
Фінансовий механізм включає комплексну взаємодію фінансових методів, фінансових інструментів і фінансових важелів, за допомогою яких забезпечуються оптимальні параметри формування фінансових ресурсів та максимальна ефективність їх використання для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Функціонування лише одного фінансового механізму не може забезпечити оптимального обсягу формування фінансових ресурсів та їх раціонального використання. Ефективність функціонування фінансового механізму може бути досягнуто за узгодженої взаємодії усіх складових господарського механізму). [8]

Ефективність фінансового механізму залежить від цілеспрямованого вибору фінансових інструментів та дієвості їх впливу на окремі сторони соціально-економічного розвитку.
       
   
Фінансовий механізм — сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.
 
  

 

 


Фінансові важелі діють у межах фінансового інструменту. З їх допомогою можна спонукати або обмежити певну діяльність. До них належать окремі види бюджетів і фінансових планів суб'єктів господарювання, прямі й опосередковані заходи державного регулюючого впливу на процес формування ринкових цін, норма сплати прибуткового податку, ставка податку на додану вартість, норми амортизаційних відрахувань, норми штрафних санкцій, атестація, акредитація, ліцензування тощо. Фінансові важелі випливають із фінансового інструменту і конкретизують його функціонування у фінансовому механізмі.
Структура фінансового механізму

Фінансовий механізм [ ]

Завдання для самоконтролю

1. Дайте характеристику сутності фінансового механізму

2. Охарактеризуйте елементи фінансового механізму: фінансові інструменти, фінансові важелі, фінансові методи.

3. Яким вимогам повинен відповідати фінансовий механізм?

Тести для перевірки знань студентів [8]

1. Фінансовий механізм це:

1) господарський розрахунок, який ґрунтується на принципі самоокупності;

2) сукупність різних організаційних, правових та інших форм і методів, за допомогою яких здійснюється процес розподілу і перерозподілу ВВП, створюються фонди грошових коштів і забезпечується їх використання;

3) порядок надання і погашення кредитів, контроль за їх ефективним використанням;

4) сукупність організаційно-технічних заходів, що запроваджуються на підприємстві для створення виробничого потенціалу. 

2. Елементами фінансового механізму є:

1) фінансове планування і прогнозування, фінансові важелі та стимули;

2) фінансові санкції, фінансові резерви, фінансові ліміти;

3) нормативно-правове забезпечення;

4) правильні відповіді 1, 2 і 3.

 

3. Методи і форми фінансового механізму включають:

1) планування, стратегічне управління та збір інформації;

2) фінансове регулювання і оперативне управління;

3) прогнозування і контроль;

4) планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансове забезпечення, фінансовий контроль.

4. Фінансові важелі та стимули це:

1) нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;

2) процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях економіки;

3) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуються у фінансових відносинах;

4) система керівництва фінансами.

5. Директивний фінансовий механізм включає такі інструменти:

а/ податки;

б/ державний кредит;

в/ форми і види грошових фондів підприємств;

г/ фінансове планування,

д/ організація бюджетного устрою,

є/ порядок використання фінансових ресурсів, що залишаються на підприємстві після сплати податків.

6. Напрямки діяльності, що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів це:

а/ тактика керування фінансами;

б/ організація фінансових відносин;

в/ стратегія керування фінансами;

г/ фінансові інструменти.

7. Невтручання держави в економіку це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:

а/ класичного;

б/ регулюючого;

в/ планово-директивного.

8. Виберіть правильні висловлення:

а/ основою фінансової системи служать фінанси підприємств;

б/ фінансова система не має єдиного джерела ресурсів усіх

ланок;

в/ фінанси суб'єктів, що хазяйнують, включають фінансові ресурси державних і колективних суб'єктів;

г/фінанси мають дві функції: розподільну і контрольну;

д/ фінансисти виділяють не одну концепцію відносно "роботи", що виконується фінансами.

9. Серед достоїнств класичного типу фінансової політики варто виділити:

а/ стимулювання державних витрат;

б/ ефективність податків з погляду механізму їхнього стягування;

в/ простоту системи керування фінансами;

ґ/багатоцільове регулювання економіки з боку держави.

10. Серед особливостей фінансового механізму регулюючого типу фінансової політики виділяють:

а/ стимулювання державних витрат, за рахунок яких формується додатковий попит;

б/ законодавче закріплення прибуткового податку по прогресивних ставках з метою вилучення доходів, що використовуються у вигляді заощаджень;

в/ обмеження державних витрат;

г/ вилучення невикористаних відповідно до державного плану фінансових ресурсів підприємств..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.039 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал