Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. Бюджет. Бюджетна система
Ключові терміни: бюджет, бюджетна політика, бюджетне регулювання, бюджетне фінансування, бюджетні резерви, бюджетна класифікація, бюджетна система, державний бюджет, місцеві бюджети, бюджетний устрій, принципи бюджетної системи, бюджетний процес, бюджетний дефіцит, позабюджетні фонди.

               
 
Бюджет – це грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, та юридичними і фізичними особами — з іншого, у процесі перерозподілу національного доходу (частково і національного багатства) у зв'язку з формуванням і використанням бюджетного фонду, призначеного для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони і державного управління.
 
 
Бюджетний устрій — це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.
 
   
 
   
 
   

 

           
 
 
   
 
   

 

 
 

 

 


Бюджетний дефіцит— це перевищення видатків бюджету над його доходами.

               
 
 
   
 
   
 
   

 

           
   
 
 
 
   

 

 


Завдання для самоконтролю

1. Що являє собою бюджет як економічна категорія? Які характерні ознаки бюджетних відносин?

2. Що являє собою бюджет як основний фінансовий план держави?

3. Дайте характеристику бюджетному устрою і бюджетній системі України.

4. Охарактеризуйте ланки бюджетної системи.

5. Обґрунтуйте принципи побудови бюджетної системи України.

6. Чим визначається склад видатків бюджету, назвіть форми бюджетного фінансування?

7. Які використовуються методи та джерела формування доходів бюджету?

8. Що таке бюджетний дефіцит і профіцит?

9. Які встановлюються принципи побудови бюджетної системи?

10. Які існують види бюджетів?

11. На чому ґрунтується розмежування доходів і видатків між бюджетами?

12. Як і в яких формах організовані взаємовідносини між бюджетами?

13. Які існують види бюджетного субсидіювання?

14. Які ланки включає бюджетна система України?

15. Що таке бюджетний дефіцит і які існують джерела його покриття?

16. Дайте характеристику бюджетним правам в Україні.17. Розкрийте зміст організації роботи із складання і розгляду Державного бюджету України.

18. Розкрийте зміст організації виконання Державного бюджету в Україні.

19. Дайте оцінку організації контролю за виконанням бюджету і використанням позабюджетних фондів в Україні.

Тести для перевірки знань студентів [4]

1. Кожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідний термін чи поняття:

а/державний бюджет;

б/ позабюджетні спеціальні фонди;

в/ бюджетна система;

г/ бюджетний устрій;

д/ бюджетне планування;

є/ бюджетний процес;

ж/ бюджетне фінансування

з/ бюджетні асигнування;

і/ бюджетні доходи;

к/ бюджетні витрати;

л/ кошторисне фінансування;

м/ дотація;

н/ бюджетна дотація;

п/ субвенція;

р/ субсидія.

1. Виділення коштів кому-небудь з метою заповнення недоліку власних коштів.

2. Надання допомоги в грошовій чи натуральній формі фізичним або юридичним особам, органам місцевого самоврядування чи іншим державам за рахунок державного або місцевого бюджетів, а також спеціальних цільових фондів.

3. Надання юридичним особам у безоплатному порядку коштів з бюджетних та позабюджетних фондів.

4. Найважливіша частина фінансового планування, що полягає в складанні проекту головного фінансового документа держави.

5. Порядок складання і виконання бюджетів різного рівня.

6. Бюджетні кошти, виділені на розвиток економіки, фінансування соціально-культурних заходів, оборону країни і зміст органів державної влади й керування.

7. Грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження державних структур.8. Грошові фонди, що мають строго цільове призначення.

9. Економічна категорія, представлена грошовими відносинами, що виникають у держави з юридичними особами з приводу перерозподілу національного доходу в зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду країни.

10. Грошові відносини, пов'язані з використанням централізованих і децентралізованих державних коштів на різні потреби держави.

11. Метод покриття витрат установ відповідно до затвердженого кошторису.

12. Організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв'язок об'єднаних у ній бюджетів.

13. Вид грошової допомоги вищого бюджету нижчому, надання якої здійснюється з чітким визначенням цілей і напрямків витрати коштів.

14. Сукупність усіх бюджетів, що діють на території країни.

15. Безоплатна, безповоротна допомога вищого бюджету нижчому, яка не має цільового характеру і надається у випадку перевищення витрат над доходами.

2. Знайдіть правильні відповіді:

1.Державний бюджет — це:

а/ сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів;

б/ фінансовий план доходів і витрат держави;

в/ грошові фонди, що знаходяться в руках держави;

г/ сукупність податків, стягнутих державою.

2.Основними функціями бюджету є:

а/ перерозподіл національного доходу і валового внутрішнього продукту;

б/ фінансове забезпечення соціальної політики;

в/ удосконалювання оподатковування:

г/скорочення державних дотацій;

д/ державне регулювання економіки.

3.Бюджетний устрій України ґрунтується на принципах:

а/ єдності;

б/ повноти;

в/ реальності;

г/ планування;

д/ гласності;

є/ звітності;

ж/ самостійності;

з/контролю.

4. Єдність бюджетної системи забезпечується:

а/ єдиною правовою базою;

б/ реальністю;

в/ використанням єдиної бюджетної класифікації і форм бюджетної документації;

г/ погодженими принципами бюджетного процесу;

д/ єдиною соціально-економічною і податковою політикою;

є/ самостійністю бюджетів.

5. Бюджетний процес України полягає в:

а/ єдності;

б/ самостійності;

в/ контролю;

г/ повноти;

д/ реальності;

є/ гласності.

6.Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності:

а/ виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;

б/ бюджетне планування, узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

в/ складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету та його затвердження;

г/ складання проекту бюджету, виконання бюджету.

7. До завдань бюджетного процесу варто віднести:

а/ максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів держави;

б/ бюджетне планування;

в/ узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації;

г/ ліквідація бюджетного регулювання.

8.Головним методом перерозподілу національного доходу є:

а/ фінанси;

б/ позики;

в/ витрати держави;

г/ податки.

9. За методами надходження доходи бюджету класифікують так:

а/ податкові;

б/ неподаткові;

в/ поточні

г/ капітальні;

д/ кредитні.

10.Методи мобілізації бюджетних доходів:

а/ податки;

б/ державні позики;

в/ капітальні інвестиції;

г/ емісія;

д/ субсидії;

є/ дотації.

11.Структура доходів і витрат бюджету визначається:

а/ економічним потенціалом країни;

б/ масштабністю завдань, які вирішуються державою на даному етапі розвитку;

в/ роллю держави в економіці;

ґ/ станом міжнародних відносин.

12.Форми фінансування бюджетних витрат:

а/ державний кредит;

б/ самофінансування;

в/ казначейські позички;

г/ бюджетне фінансування;

д/ кредитне забезпечення.

13.До видів фінансування відносяться:

а/ дотації;

б/ податки;

в/кредити;

г/ субвенції;

д/ кошториси;

є/ субсидії.

14.Виникнення бюджетного дефіциту обумовлюється такими причинами:

а/ спад суспільного виробництва;

б/ завищені витрати на реалізацію прийнятих соціальних програм;

в/ підвищення витрати на оборону;

г/ зростання тіньового сектору економіки.

15. Виділіть фактори, що сприяють скороченню дефіциту держбюджету:

а/ скорочення витрат на оборону;

б/ збільшення обсягу капіталовкладень у виробничу сферу;

в/ скорочення витрат на соціальну сферу;

г/ підвищення витрат на керування;

д/ відмовлення від безоплатної допомоги іноземним державам;

є/ підвищення доходів від туризму;

ж/ ріст податків;

з/ збільшення інвестицій на космічні дослідження;

і/ скорочення дотацій збитковим підприємствам;

к/ відмовлення від податкових привілеїв.

16.Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Державний бюджет являє собою фінансову базу діяльності держави, що характеризується фондом коштів, які забезпечують виконання державою його функцій.

2. Державний бюджет — це документ, що не вимагає затвердження в законодавчому порядку.

3. Державний бюджет можна представити у вигляді кошторису доходів і витрат держави.

4. Бюджетний устрій не залежить від державного устрою.

5. Через бюджет здійснюється постійна мобілізація ресурсів та їхня витрата.

6. Державний бюджет — найбільший грошовий фонд, що використовує уряд для фінансування своєї діяльності.

7. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю власних джерел доходів та правом визначення напрямку їхнього використання.

8. Бюджетне планування включає бюджетний процес.

9. Відповідність дохідної і видаткової частини бюджету називається "балансом доходу".

10. Розвинені країни мають бездефіцитний бюджет.

11. Якщо фінансові засоби, що складають перевищення витрат над доходами бюджету, використовуються для фінансування пріоритетних галузей, то суспільство в цілому виграє від такого дефіциту.

12. Дотації не призначені для покриття збитків підприємств, організацій та установ.

13. Невикористані протягом року субвенції не підлягають поверненню у вищий бюджет.

14. Субсидія застосовується як спосіб збалансування доходів і витрат осіб, яким вона виділяється.

15. Субсидія не має суворо визначеного цільового характеру.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.069 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал