Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Політичні партії та громадсько-політичні організації і рухи
 

План.

1. Поняття політичної партії.

2. Функції політичних партій.

3. Типологія політичних партій.

4. Партійні системи.

5. Громадсько-політичні організації і рухи.

 

Ключові поняття: політична партія, партійна система, об’єднання громадян, суспільно-політична організація, група тиску, лоббізм.

Контрольні питання:

1. В чому полягає специфіка масових партій?

2. Чи правомірно твердити, що за будь-якою партією стоять конкретні економічні інтереси тієї або іншої фінансової групи?

3. За якими критеріями можна типологізувати політичні партії?

4. За якими критеріями партії поділяються на «праві» і «ліві»?

5. В чому полягає особливість української багатопартійності і до якого типу партійних систем можна віднести сучасну партійну систему України?

6. Назвіть найбільш впливові громадсько-політичні організації і рухи в сучасній Україні.

7. Чим відрізняються політичні партії від громадсько-політичних рухів?

8. Що на Вашу думку є більш корисним для держави: стабільність партійного уряду, внаслідок відсутності в ньому внутрішніх конфліктів чи ймовірна нестабільність урядових коаліцій?

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

3. Закон України «Про політичні партії в Україні». – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 24 с. – (Бібліотека офіційних видань).

4. Каплан Ю. Стан розвитку партійної системи України : оцінки населення / Ю. Каплан // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2 (11). – С. 71–75.

5. Колодій А. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним / Антоніна Колодій // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць (третій випуск) / [за ред. А. Карася]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 83–105.

6. Лещенко В. Особливості становлення української багатопартійності в умовах суспільної трансформації / В. Лещенко // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 22–28.

7. Лук’янов Д. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : [монографія] / Д. Лук’янов. – Х. : Право, 2007. – 320 с.

8. Новакова О. В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України / О. В. Новакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В. М]. – К., 2009. – Вип. 27. – С. 343–351.

9. Обушний М. І. Партологія : навч. посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; [за ред. М. І. Обушного]. – К. : Арістей, 2006. – 432 c.10. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навч. посібник / [Ю. С. Ганжуров, В. В. Лісничий, О. В. Радченко] ; ред. кол. : Є. А. Афонін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 416 с.

11. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посібник / О. Г. Хімченко. – К. : Професіонал, 2006. – 208 с.

12. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

13. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

14. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал