Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми 9–10
Політичні конфлікти та шляхи їх вирішення.

Етнонаціональні відносини і етнополітика.

План.

1. Причини виникнення, ознаки та функції політичних конфліктів.

2. Типологія політичних конфліктів.

3. Етнонаціональні відносини.

4. Етнополітика та національно-державне будівництво.

Ключові поняття: великодержавний шовінізм, етнонаціональні відносини, етнополітика, нацизм, націоналізм, політичний конфлікт, фашизм, національно-державне будівництво.

Теми повідомлень:

1. Основні способи та шляхи розв’язання політичних конфліктів в Україні на сучасному етапі.

Контрольні питання:

1. Які позитивні і негативні моменти конфлікту ви можете назвати?

2. Які засоби, на Вашу думку, є найбільш ефективними у розв'язанні політичного конфлікту?

3. Висловіть Вашу думку з приводу діяльності української держави із врегулювання внутрішніх та зовнішніх соціально-політичних та етнополітичних конфліктів на сучасному етапі.

4. Який із шляхів подальшого формування української політичної нації Ви вважаєте найбільш прийнятним?

5. Чим відрізняється націоналізм фашистського типу від націоналізму імперсько-шовіністичного?

6. Які основні ознаки націоналізму?

7. Чи можна назвати націоналізмом етнокультурний рух?

Завдання для самостійної роботи.

Складіть стислий конспект із наступних питань:

1. Етнополітичні конфлікти: причини виникнення, динаміка, типологія та способи врегулювання.

2. Етнонаціональна політика в Україні на сучасному етапі.

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Абрамов Ю. В. Конфликтный процесс и составляющие его понятия // Кентавр. – 1994. – № 4.

3. Бабков В. Г. Межнациональные противоречия и конфликты // Социально-политический журнал. – 1994. – № 7–8.

4. Картунов О. Вступ до етнополітології. – К., 1999.

5. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму : монографія / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1999. – 352 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання: http://litopys.org.ua/kasian/kas.htm (01.02.2014; 21:19). – Назва з екрану.

6. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. – 2002. – № 1.

7. Політологія : навч. пос. для студ. вузів III–IV рівнів акредитації / В. М. Лісовський, О. О. Федорчук, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2012. – 468 с.8. Погорілий Д. Є. Політологія : кредитно-модульний курс : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури. Фірма «Інкос», 2008. – 432 с.

9. Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник / за ред. Ф. М. Кирилюка. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

10. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

11. Сперанский В. И. Основные виды конфликтов: проблемы классификации // Социально-политический журнал. – 1995. – № 4.

12. Штомина П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социс. – 2001. – № 9.

13. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

14. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

15. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал