Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Демократія як форма організації суспільства
План.

  1. Поняття політичного режиму: його сутність та основні компоненти
  2. Теоретичні засади демократії (поняття, принципи, концепції).
  3. Основні риси і ознаки демократичного політичного режиму.
  4. Тиранія, диктатура, деспотизм.

5. Конкретно-історичні форми тоталітаризму: фашизм, нацизм, сталінізм.

6. Авторитарний режим.

Ключові поняття:абдикація,абсолютизм,автократія,деспотизм, лібералізм, поліархія, політичний режим, авторитаризм, тоталітаризм, диктатура, демократія, теорія ліберальної демократії, теорія плебісцитарної демократії, референдум, теократія, теорія плюралістичної демократії, тиранія, транзитологія.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення і назвіть основні складові політичного режиму.

2. Назвіть основні принципи демократії.

3. Які конкретно-історичні форми тоталітаризму Ви знаєте? Що між ними спільне і відмінне?

4. Які характерні риси притаманні автократичному політичному режиму?

5. У чому полягає сутність основних сучасних теорій демократії?

6. Чому забезпечення прав особи є основою демократичного суспільства?

7. Що означає поняття «політична відповідальність»?

8. Чи згодні ви з тим, що парламентарії – «слуги народу»? Аргументуйте свою відповідь.

9. Стисло охарактеризуйте сучасні теорії демократії (ліберальну, плюралістичну, елітарну, конкурентну).

10. Чому захист прав особи є основою демократичного суспільства?

Завдання для самостійної роботи.

1. Порівняйте політичні режими за наступними критеріями:

 

Критерії   Тоталітаризм   Авторитаризм   Демократія  
Ступінь політичної свободи (наявність прав і свобод особи)      
Ступінь примусу і насильства      
Принципи організації влади: (розподіл влади або концентрація, загальні вибори або закритий спосіб формування, подвійність влади перед законом)      
Місце і роль держави      
Зрілість громадянського суспільства      
Наявність опозиції, інакомислення, різноманіття ідеологій або панування однієї з них      
Існування конкурентної партійної системи або монополія однієї партії      

 

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Арон Р. Демократія і тоталітаризм // Філософія політики: хрестоматія: У 4 т. / Авт. – уклад.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. – К. : Знання, 2003. – Т.III. – С. 183–195.3. Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму // Політичний менеджмент.– № 6.– 2006.– С. 33–62.

4. Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доп. – Л. : Астролябія, 2009. – 832 с.

5. Папков В. Політичні режими та їх класифікація // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 11.

6. Примуш М. Політичні режими і партійні системи: історичний аспект // Трибуна. – 2002. – № 9–10.

7. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. Скрипнюк. – К. : Логос, 2006. – 368 с.

8. Сумбатян Ю. Г. Тоталитаризм – политический феномен ХХ века // Социально-гуманитарные знания. – 1999. – № 1.

9. Тимчук О. Демократичні політичні режими в сучасному світі: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 8.

10. Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язку // Право України. – 2004. – № 8.

11. Эйзенштадт Ш. Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость // Полис. – 2002. – № 2–3.

12. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

13. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

14. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.039 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал