Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 11. Політична система суспільства: структура і функції

План.

1. Поняття і структура політичної системи суспільства.

2. Функції політичної системи суспільства.

3. Типи політичних систем.

Ключові поняття: політична система суспільства, політичне життя суспільства, агрегація інтересів, артикуляція інтересів, структура політичної системи, функції політичної системи, типологія політичних систем.

Контрольні питання:

1. Розкрийте зміст поняття «політична система суспільства».

2. Від чого залежить ефективність політичної системи?

3. Який тип політичних систем – демократичний чи тоталітарний – є більш стійким і життєздатним?

4. Дайте класифікацію політичних систем за:

а) джерелом влади;

б) ставленням до дійсності і прогресу;

в) за характером і спрямованістю політичного процесу.

5. У чому, на Ваш погляд, полягають особливості процесу становлення і реформування політичної системи України?

6. У чому суть системного підходу до політики?

7. Як Ви розумієте значення поняття «система»?

8. Чим відрізняється політична система суспільства від політичної організації суспільства?

9. Які чинники сприяють стійкості політичної системи і які тенденції можуть привести до демонтажу політичної системи?

10. Назвіть різні варіанти типології політичних систем.

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Гавриленко I. Полiтична система суспiльства // Полiтологiчнi читання. – 1993. – № 1.

3. Краснов Б. И. Политические системы // Социально-политический журнал. – 1995. – № 3.

4. Кынев А. Парадоксы и перспективы политической системы Украины // Общество и экономика. – 2004. – № 10.

5. Сiкора I. Проблема легiтимностi полiтичної системи i державностi в перехiдних суспiльствах // Полiтологiчнi читання. – 1992. – № 1.

6. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посібник / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – 440 с.

7. Політологія : навч. пос. для студ. вузів III–IV рівнів акредитації / В. М. Лісовський, О. О. Федорчук, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2012. – 468 с.

8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.9. Франчук В. И. Политическая система как средство выживания общества и основы его реформирования // Социально-гуманитарные знания. – 2005. – № 1.

10. Якушик В. М. Полiтична система i полiтичний режим // Полiтична думка. – 1993. – № 1.

11. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

12. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

13. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал