Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Становлення і розвитку української держави


 

План.

1. Держава як головний інститут політичної системи.

2. Структура і основні функції держави.

3. Форми державного устрою.

4. Форми державного правління.

5. Правова держава, визначення, суть, основні ознаки.

Ключові поняття: держава, держаний суверенітет, територіальна цілісність держави, республіка, монархія, дуалістична монархія, правова держава, соціальна держава, громадянське суспільство, конфедерація, федерація, форма державного устрою, форма державного правління, унітарна держава, вето, президентська республіка, парламентська республіка, імпічмент,

Теми повідомлень:

Форма державного правління і державний устрій України.

Проблеми і перспективи формування правової і соціальної держави в Україні.

 

Контрольні питання:

1. Назвіть типи держав у залежності від:

а) форми правління;

б) адміністративно-територіального устрою;

в) політичного режиму.

2. Чому пострадянські держави розглядаються як переважно слабкі. Скористайтесь такими характеристиками, як відсутність монополії на легітимне насильство та відсутність верховенства права.

3. Спробуйте підтвердити або спростувати твердження про наявність на пострадянському просторі в нових суверенних державах передумов та ознак авторитарного президентського правління.

4. Розкрийте зміст поняття «державний суверенітет». У чому проявляється загроза державному суверенітету України на сучасному етапі?

Завдання для самостійної роботи.

1. Сформулюйте основні відмінності унітарної, федеративної та конфедеративної держави за ознаками, вказаними в таблиці:

 

Ознаки Унітарна держава Федерація Конфедерація
Ким ухвалюються визначальні рішення      
Територія      
Ступінь самостійності адміністративно-територіальних одиниць      
Конституція      
Громадянство      
Суб’єкт зовнішньої політики      

 

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Бандурка О., Греченко В. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть. – Харків, 2000.

3. Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу // Полис. – 1993. – № 5.

4. Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: навч. пос. для вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.5. Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. – № 1.

6. Політологія : навч. пос. для студ. вузів III–IV рівнів акредитації / В. М. Лісовський, О. О. Федорчук, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2012. – 468 с.

7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

8. Тимошенко В. I. Правова держава. – К., 1994.

9. Ходакiвський М. Громадянське суспiльство i нацiональна держава // Вiче. – 1998. – № 7.

10. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

11. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

12. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал