Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Політичне життя і громадянське суспільство.
План.

1. Політика як форма суспільної життєдіяльності.

2. Структура політики.

3. Суб’єкти й об’єкти політики.

4. Класифікація політики.

5. Основні функції політики.

6. Політичне життя суспільства: класифікація і характерні риси.

7. Громадянське суспільство як історична реальність.

Ключові поняття: громадянське суспільство, групи інтересів, зміст політики, консенсус, мораль, об’єкти політики, політика, політична влада, політична ідеологія, політична психологія, політична свідомість, політичне життя, політичний інтерес, політичний процес, політичні відносини, правова держава, суб’єкти політики, суспільна стратифікація, суспільні інститути, суспільне життя, форми політики, функції політики.

Теми повідомлень:

Загальна еволюція концепції політики як соціального явища (Аристотель, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, А. Бентлі, Г. Лассуел).

Додаткові питання:

1. Чи може і чи має бути політика моральною? Аргументуйте свою відповідь.

2. Що, на Вашу думку, є характерним для політичного життя XX– початку XXI ст. на відміну від попередніх століть?

3. Як співвідносяться громадянське суспільство і держава?

4. Назвіть проблеми формування правової держави і становлення громадянського суспільства в Україні.

Завдання для самостійної роботи:

Складіть конспект (з використанням електронних інформаційних ресурсів) з наступних питань:

1. Політичні відносини

2. Основні типи й види політичної поведінки

3. Духовна сфера громадянського суспільства

4. Поняття правової, соціальної держави

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Каган М. С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 6.

3. Лузан А. Політика і суспільство (до засад політичної науки) // Політологічні читання. – 1993. -- № 1. – С. 211–231.

4. Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос», 2008. – 432 с.

5. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : [монографія] / [за заг. ред. А. І. Кучеренка]. – К. : НІСД, 2007. – 396 с.

6. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посібник / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – 440 с.

7. Політологія : навч. пос. для студ. вузів III–IV рівнів акредитації / В. М. Лісовський, О. О. Федорчук, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2012. – 468 с.8. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П. П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.

9. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

10. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

11. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал