Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Україна в світовому геополітичному просторі.
 

План.

1. Політичний процес: сутність, структура, форми і типи.

2. Політична модернізація: основні концепції.

3. Зовнішньополітична діяльність держави: цілі, функції і засоби.

4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення.

5. Світовий політичний процес.

6. Геополітика: методи, функції і основні закони.

Ключові поняття: міжнародні відносини, міжнародні організації, національна безпека, національні інтереси, внутрішня політика, зовнішня політика, політична модернізація, політичний розвиток, світовий політичний процес, геополітика, геополітична епоха, світовий геополітичний простір, глобалізація, глобалістика, глобальні проблеми сучасності, футурологія.

Теми повідомлень:

1. Національні інтереси та національна безпека України.

2. Основні напрямки й пріоритети зовнішньополітичної діяльності України.

3. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та перспективи.

Контрольні питання:

1. Назвіть основні складові структури політичного процесу.

2. Які типи і форми політичного процесу Ви знаєте?

3. У чому полягає різниця між двома історичними типами модернізації – оригінальною і вторинною?

4. У чому полягає сутність концепцій «часткової модернізації», «тупикової модернізації», «кризового синдрому модернізації»?

5. Назвіть фактори, які, на Вашу думку, суттєво впливають на процес політичної модернізації в Україні.

6. В якій мірі за часів незалежності в Україні проявляються основні кризи, що супроводжують процес політичної модернізації (ідентичності, легітимності, участі, проникнення, розподілу)?

7. У чому полягають цілі, функції і засоби зовнішньої політики держави?

8. Назвіть глобальні проблеми сучасної цивілізації.

9. Що означають поняття «геополітика», «геополітична епоха»?

10. Які категорії і закони геополітики Ви знаєте?

11. Яке місце України в системі сучасних міжнародних політичних відносин?

12. Чи є загроза національним інтересам і національній безпеці України на сучасному етапі? Обгрунтуйте Вашу думку.

Завдання для самостійної роботи:

1. Україна в світовому геополітичному просторі. (Складіть конспект).

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Галкин А. А. Глобализация и политические потрясения ХХІ века // Полис. – 2005. – № 4.

3. Історія держави і права України. Словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; [під ред. М. М. Шитюка]. – К. : Кондор, 2011. – 284 с.4. Левицька Н. М. Історія України : Україна в світі: історія і сучасність : навч. посібник / Н. М. Левицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – К. : Кондор, 2011. – 416 с.

5. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

6. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / за ред. Ф. М. Рудича. – К. : МАУП, 2002.

7. Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В. Ф. Солдатенко (керівник). – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.

8. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

9. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

10. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал