Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історія розвитку зарубіжної політичної думки


Основні етапи Особливості та характерні риси Найвідоміші представники
Політичні вчення Стародавнього Сходу    
Політичні вчення Античності    
Політичні вчення Середньовіччя    
Політичні вчення епохи Відродження і Нового часу    
Політична думка Новітнього часу    

 

Політична думка в Україні в ІХ–ХХ ст.

Основні етапи Особливості та характерні риси Найвідоміші представники
Політичні ідеї Київської Русі та періоду феодальної роздробленості (ІХ–ХІІІ ст.)    
Українська політична думка в період входження до складу Литви та Польщі (ХІV–ХVІІ ст.)    
Політико-державницькі погляди періоду Гетьманщини (друга пол. ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)    
Ліберальний й демократичний рух в Україні (ХІХ ст.)    
Політична думка в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.    

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. История политических и правовых учений : учебно-методический комплекс / сост. Л. С. Гимишян, И. В. Воронкова, Е. С. Лебедева; зав. каф. О. Ю. Рыбаков // СГАП. Ru: [сайт]. – Саратов : ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 2011. – 159 с.

3. Історія української суспільно-політичної думки: навч. посібник / Укл.: В. В. Морозов. – К.: Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. – 180 с.

4. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби: навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 414 с.

5. История политических учений : учебник / под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева. – СПб : Питер, 2012. – 432 с.

6. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А. І. Кормич. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

7. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. П. Марчук. – К. : Персонал, 2009. – 480 с.

8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

9. Політологія : навч. пос. для студ. вузів III–IV рівнів акредитації / В. М. Лісовський, О. О. Федорчук, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Вид-ць Прокопчук Т. Ю., 2012. – 468 с.10. Потульницький В. Теорія української політології: Курс лекцій. – К., 1998.

11. Українська політологія: витоки та еволюція /За ред. Ф.Кирилюка – К.: Ватра, 1995. – 534 с.

12. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

13. Шубін С. П. Західноєвропейська політична думка епохи Відродження і Реформації: хрестоматія з політології. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського. – 2007. – 128 с.

Теми 4–5.

Політика і політичні відносини.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал