Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка ефективності реальних інвестицій
Під час обґрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів застосовується комплекс по­казників, що висвітлюють різні аспекти вказаних вище принципів. Наведемо умовні позначення показників, що мають розраховуватися та використовуватися під час аналізу:

Р - обсяг грошових надходжень від економічної діяльності об'єкта інвестицій після введення його в експлуатацію;

Вu - обсяг інвестицій, що потрібні для введення об'єкта в експлуатацію (витрати інвестиційні);

Be - обсяг поточних витрат діючого об'єкта, не­обхідних для виробництва товарів чи послуг, що виробляє створений об'єкт (витрати експлуатаційні);

A - величина нарахованої за рік амортизації ос­новних фондів, створених за рахунок інвестицій;

i — річна ставка дисконту, що має використову­ватися для приведення грошових надходжень май­бутніх періодів до умов поточного року;

N — кількість років життя проекту;

n — порядковий номер кожного року ек­сплуатації об'єкту (n = 1,2,..,N).

1. Чиста приведена вартість проекту (NPV) розраховується як сума щорічних обсягів доходів за мінусом витрат, приведених до умов поточного ро­ку:

.

 

Для прийняття проекту величинаNPV має бути більша від 0.

2. Термін окупності проекту (Тk) визначає кіль­кість років,за які загальний приведений прибуток буде дорівнювати обсягу інвестицій (Вu). Термін окупно­сті дорівнює такому n (Тk = n), за якого виконується рівність:

Термін окупності має бути меншим відзагальноготерміну життя проекту: Tk < N.

3. Коефіцієнт співвідношення доходів та ви­трат(k) розраховується як дріб, де в чисельнику має бути сума за всі роки приведених вартостей доходів від інвестицій, а в знаменнику - сума при­ведених витрат:

Цей показник має бути більшим від 1.

4. Коефіцієнт прибутковості проекту (g) розра­ховується як співвідношення чистої приведеної вар­тості доходів за період життя проекту та обсягу ка­піталовкладень:

Приймаються ті проекти, де коефіцієнт прибутко­вості як мінімум перевищує одиницю.

5. Внутрішня норма прибутковості (R) проекту визначається як той рівень ставки дисконтування (i), за якого чиста приведена вартість проекту (за пері­од життя проекту) дорівнює нулю:

.

Внутрішня норма прибутковості є тією межею, нижче якої проект дає негативну загальну прибут­ковість. Розрахована для проекту величина R має порівнюватися з її нормативним рівнем Rnorm, який приймається для проектів такого типу. Якщо R > Rnorm, проект може бути прийнятий, якщо R < Rnorm, проект відхиляється. Величина R розраховується методом підбору та перевірки послідовних значень i (i > Rnorm)>, з викори­станням комп'ютерних програм або графічним ме­тодом побудови функції залежності між NPVта i(рис. 7.1).
NPV

(тис. грн.)

 

 

NPV = f(i) f(R0) = 0

 

 
 


0 Rnorm R0 i (%)

 

 

Рис. 7.1. Розрахунок внутрішньої норми прибутковості.

6. Фондовіддача (f) проекту розраховується як співвідношення середньорічного прибутку за весь період життя проекту до середньорічної залишкової вартості інвестицій за період життя проекту з ураху­ванням їхнього щорічного зношення:

Показник фондовіддачі визначає рівень середньої віддачі (отримання прибутку) від кожного карбован­ця використаних інвестицій.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал