Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання


1. Інформаційне забезпечення процесу управління включає в себе:

а) бухгалтерську звітність;

б) статистичну звітність;

в) оперативні дані;

г) всі відповіді правильні.

2. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, називається:

а) фінансовою;

б) консолідованою;

в) податковою.

3. Орієнтація на конкретного користувача, конфіденційність, нерегламентованість – це риси:

а) бухгалтерського обліку;

б) фінансового обліку;

в) управлінського обліку.

4. Бухгалтерська звітність є:

а) періодичною;

б) систематичною;

в) хронологічною.

5. Доречність інформації характеризується:

а) її своєчасністю та впливом на прийняття рішень користувачем;

б) припущенням, що користувачі мають певний рівень знань і прагнуть уважно вивчити дану інформацію;

в) відсутністю суттєвих помилок та необ’єктивних (упереджених) суджень.

6. До якісних характеристик фінансової звітності не належить:

а) зрозумілість;

б) доречність;

в) автономність;

г) зіставність;

д) достовірність.

7. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, називається:

а) фінансовою;

б) податковою;

в) консолідованою.

8. Щорічна перевірка бухгалтерських звітів і книг компанії, а також її фінансової звітності, яка проводиться незалежними особами, називається:

а) ревізією;

б) контролінгом;

в) аудитом.

9. Розробка форм облікових регістрів відноситься до:

а) організації порядку ведення обліку;

б) організації роботи облікового персоналу;

в) технічного етапу організації обліку.

ТЕМА 2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

План семінарського заняття

1. Мета й вимоги підготовки форм фінансової звітності.

2. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.

3. Особливості підготовки кожної з форм фінансової звітності.

4. Порядок виправлення помилок і внесення змін до показників фінансової звітності.

Навчальні завдання

ЗАДАЧІ

Завдання 1. Визначити валюту балансу

Основні засоби: первісна вартість – 37200 грн., залишкова вартість – 20000 грн.
Нематеріальні активи: залишкова вартість – 12570 грн., знос – 7150 грн.
Довгострокові фінансові інвестиції – 3150 грн .: за методом обліку участі в капіталі – 1750 грн., інші –?
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первинна вартість – 2900 грн., РСБ – 1560 грн.
Грошові кошти та еквіваленти: каса в національній валюті – 560 грн., вартість путівок – 1200 грн., поточний рахунок в іноземній валюті – 2000 грн., поточний рахунок в національній валюті – 5000 грн.

Завдання 2. Використовуючи умову Завдання 1 та дані для виконання, визначити валюту:

а) нетто-балансу; б) брутто-балансу.

Дані для виконання: джерелами утворення майна ТзОВ “Осіння симфонія” є: статутний капітал – 52000 грн., неоплачений капітал – 12000 грн., непокриті збитки – 18000 грн., резерв на оплату відпусток – 3500 грн., кредиторська заборгованість з оплати праці – 7590 грн., заборгованість за розрахунками з соціального страхування – 2730 грн., заборгованість з виплати дивідендів – 5000 грн., заборгованість перед постачальниками – 5000 грн.

Завдання 3. Використовуючи умову Завдання 1 і 2, побудувати горизонтальний та вертикальний баланси.

Завдання 4. Заповнити форму № 1 “Баланс” відповідно до наведених даних

№ з/п Показник На початок року На кінець року
  Нематеріальні активи:    
первісна вартість 250, 0 281, 0
знос 20, 0 20, 0
  Основні засоби:    
первісна вартість 804, 6 839, 5
знос 60, 0 80, 0
  Дебіторська заборгованість покупців 195, 0 169, 1
  Резерв на оплату відпусток 136, 0 140, 0
  Незавершене виробництво 27, 0 6, 0
  Грошові кошти на поточному рахунку в національній валюті 125, 0 108, 6
  Статутний капітал 1300, 00 1300, 00
  Додатковий вкладений капітал 70, 00 70, 00
  Інший додатковий капітал 100, 00 100, 00
  Резервний капітал 80, 00 80, 00
  Нерозподілений прибуток 60, 00 60, 00
  Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті 42, 0 57, 0
  Довгострокова позика банку 5, 5 5, 0
  Товари 43, 6 41, 7
  Заборгованість з оплати праці 6, 9 6, 1
  Заборгованість підзвітних осіб 4, 8 6, 1
  Готова продукція 47, 8 49, 3
  Заборгованість перед постачальниками та підрядниками 33, 8 23, 0
  Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі 258, 0 263, 0
  Малоцінні та швидкозношувані предмети 12, 0 19, 0
  Готівка в касі 3, 2 0, 0
  Заборгованість перед бюджетом з податку з доходів фізичних осіб 2, 5 1, 7
  Векселі одержані 51, 0 50, 5
  Заборгованість перед фондами соцстраху 2, 7 2, 4
  Заборгованість із виплати нарахованих дивідендів 4, 6 34, 6
  Витрати майбутніх періодів 18, 0 32, 0

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.